JKN เฉือนขายหุ้น 50% ”มิสยูนิเวิร์ส“ให้นักลงทุนรายใหม่ 581.9 ล้านบาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
บอร์ด JKN ไฟเขียวขายหุ้น 50% มิสยูนิเวิร์ส ให้กับผู้ร่วมทุนใหม่ Legacy Holding Group USA Inc. มูลค่า 581.9 ล้านบาท คาดธุรกรรมเสร็จสิ้นในเดือน ก.ย.67

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือ แอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็นโกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชื่อหลักทรัพย์ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติรับทราบ ว่า JKN Global Content ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด ได้ดําเนินการขายหุ้นสามัญใน JKN Legacy, Inc. (JKN Legacy) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดําเนินธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล Miss Universe Organization และครอบครองลิขสิทธิ์นางงามจักรวาลมิสยูนิเวิร์ส

JKN รับกำลังหานักลงทุนรายใหม่ พยุง “มิสยูนิเวิร์ส” หลังลือสะพัดขายธุรกิจ

เจ้าหนี้ปัดตกข้อเสนอ JKN ผ่อนจ่าย 8 ปี 3,360 ล้านบาท ก่อนงัดไม้ตายฟื้นฟูกิจการ

ฟ้อง “แอน จักรพงษ์” -JKN โพสต์หมิ่นประมาท โจทก์เรียกค่าเสียหาย 1 พันล้านบาท

JKN เฉือนขายหุ้น 50% ”มิสยูนิเวิร์ส“ให้นักลงทุนรายใหม่ 581.9 ล้านบาท บริษัท เจเคเอ็นโกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN
JKN เฉือนขายหุุ้น 50% มิสยูนิเวอร์ส ให้นักลงทุนรายใหม่

ให้แก่ Legacy Holding Group USA Inc. (LHG) ผู้ซื้อ จํานวน 500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.0001 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดใน JKN Legacy โดยมีราคาซื้อขายทั้งหมดเท่ากับ 16,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 581,920,000 บาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 20 ต.ค. 2566 คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 36.37 บาท

ทั้งนี้ การจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ MUO รวมถึงความพร้อมด้านเงินทุน จากแหล่งเงินทุนที่ได้รับจาก LHG เนื่องจาก LHG ถือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลกที่สําคัญซึ่งสามารถนําประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจและต่อยอดแบรนด์ Miss Universe ไปสู่ผลิตภัณฑ์และการให้บริการในระดับพรีเมียมได้เป็นอย่างดี

JKN เฉือนขายหุ้น 50% ”มิสยูนิเวิร์ส“ให้นักลงทุนรายใหม่ 581.9 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
รายชื่ อผู้ถือหุ้นของ JKN Legacy ก่อนและหลังทําเข้าทํารายการซื้อขายหุ้น

ในการทําธุรกรรมการจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยข้างต้น JKN Global Content ในฐานะผู้ขาย ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง กับ LHG ในฐานะผู้ซื้อ (สัญญาซื้อขายหุ้น) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 20 ต.ค.2566 โดยบริษัทคาดว่าการจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน ก.ย. 2567

ซึ่ง JKN Global Content และ LHG สามารถตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเลื่อนวันซื้อขายหุ้นออกไปตามความจําเป็นได้ ภายหลังการจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย JKN Global Content จะมีหุ้นที่ถือใน JKN Legacy จํานวน 500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดใน JKN Legacy

และ JKN Global Content จะยังคงมีอํานาจควบคุม JKN Legacy อยู่ โดยมีสิทธิในการแต่งตั้งบุคคลตามที่ JKN Global Content กําหนด จํานวน 3 ท่าน (จากกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 5 ท่าน) เข้าเป็นกรรมการของ JKN Legacy ซึ่งถือเป็นเสียงข้างมากในที่ประชุมคณะกรรมการของ JKN Legacy รวมถึงมีอํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการบริหารจัดการ JKN Legacy ในการนี้ บริษัทจึงยังคงสามารถนํางบการเงินของ JKN Legacy บริษัทย่อย มาจัดทําเป็นงบการเงินรวมของบริษัทได้ (Consolidation)  

JKN เฉือนขายหุ้น 50% ”มิสยูนิเวิร์ส“ให้นักลงทุนรายใหม่ 581.9 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
งบการเงินของ JKN Legacy สิ้นสุดเดือน ก.ย. 2566 ขาดทุนสุทธิ 130.7 ล้านบาท

สำหรับการจําหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ส่งผลต่อผลการดําเนินงาน หรือฐานะทางการเงินของบริษัทแต่ประการใด และได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันบริษัท และ LHG ได้ตกลงแต่งตั้งและจัดสรรพนักงานในระดับผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ไปบริหารงาน ณ สํานักงานใหญ่ของ JKN Legacy ณ รัฐนิวยอร์ก (New York) เพื่อทํางานด้านการบริหาร 2 แบรนด์ MUO (Brand Management) และการพัฒนาทักษะและความสามารถของศิลปินและนางงาม (Talent Development)

อย่างไรก็ตามในส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารองค์กรนางงามจักรวาล MUO บริษัท กับ LHG ได้แบ่งสรรหน้าที่โดยแบ่งตามเขตพื้นที่และภูมิศาสตร์ตามรายละเอียด ดังนี้

1. LHG สํานักงานใหญ่ ณ ประเทศเม็กซิโก (Mexico) จะดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่อเมริกาเหนือ (North America) และอเมริกาใต้ (South America) และ

2. บริษัท สํานักงานใหญ่ ณ ประเทศไทย (Thailand) จะดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่เอเชีย (Asia) และประเทศอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด

 

ย้อนไทม์ไลน์ JKN ซื้อ "มิสยูนิเวิร์ส" จับตาหนี้หุ้นกู้อีกกว่า 2,000 ล้านบาท ครบดีลปี 67

ในปี 2565 JKN ได้เข้าซื้อธุรกิจ "มิสยูนิเวิร์ส" มูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 800 ล้านบาท ถือหุ้นสัดส่วน 100% ส่งผลให้ได้รับสิทธิ์จัดการประกวดนางงาม "มิสยูนิเวิร์ส" ของแต่ละประเทศทั่วโลก

แต่ช่วงปลายปี 2566 JKN ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้กว่า 450 ล้านบาทได้ทันตามกำหนด จนต้องยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง และเจราจากับเจ้าหนี้ขอยืดเวลาชำระออกไปในปลายเดือน ก.พ. 67

ทั้งนี้จากข้อมูล ก.ล.ต. พบว่า JKN ยังมีหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระในปี 67 อีก 4 รุ่น รวมมูลค่า 2,078 ล้านบาท ซึ่งต้องติดตามดูว่า JKN จะสามารถแก้ไขสภาพคล่องบริษัท และชำระหนี้ได้ทันกำหนดหรือไม่

JKN เฉือนขายหุ้น 50% ”มิสยูนิเวิร์ส“ให้นักลงทุนรายใหม่ 581.9 ล้านบาท สำนักงาน ก.ล.ต.
หุ้นกู้ของ JKN มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดชำระในปี 2567

JKN เฉือนขายหุ้น 50% ”มิสยูนิเวิร์ส“ให้นักลงทุนรายใหม่ 581.9 ล้านบาท Tradingview
ราคาหุ้น JKN ณ วันที่ 23 ม.ค. 2567

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด หุ้น JKN ปิดตลาดวันที่ 23 ม.ค. 2567 ราคาอยู่ที่ 0.76 บาทต่อหุ้น รวม 2 วัน มูลค่าปรับขึ้น 49% และถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน

อ่านรายละเอียดฉบับเต็มได้ที่ : แจ้งการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยของบริษัท

เปิดเงื่อนไข กาตาร์ พบ จีน ส่งผลต่อทีมไทย ลุ้นเข้ารอบ 16 ทีมเอเชียน คัพ 2023

ผลบอลเอเชียน คัพ 2023 ทาจิกิสถาน ตาม กาตาร์ เข้ารอบ 16 ทีม

กรมการจัดหางาน รับสาวไทยทำงานที่ญี่ปุ่น สมัครฟรี! ถึง 26 ม.ค. นี้

 

TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ