เส้นทางสู่ Medical Sustainability หลังคว้าเบอร์ 1 DJSI World Index


โดย PPTV Online

เผยแพร่
“BDMS ครองอันดับ 1 ผู้นำด้านความยั่งยืนของโลก (DJSI World Index)” มุ่งสู่การเป็น Medical Sustainability

พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เปิดเผยถึงกลยุทธ์ และเป้าหมายของการมุ่งสู่การเป็น Medical Sustainability ภายหลังที่ BDMS ขึ้นที่ 1 ผู้นำด้านความยั่งยืนของโลก ปี 2023 ในกลุ่มบริการทางการแพทย์ (Health Care Providers & Services) ทั้งในระดับโลก (DJSI World) เป็นปีแรก

BDMS ครองอันดับหนึ่ง ผู้นำในดัชนี DJSI ปี 2566 กลุ่มการบริการทางการแพทย์

BDMS กำหนดวันจัดงานประชุมวิชาร่วมประจำปี 2567

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิด ESG หลังครองอันดับ 1 ผู้นำในดัชนีด้านความยั่งยืนของโลก (DJSI World Index) ช่างภาพพีพีทีวี
พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS

และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยคะแนนอันดับ 1 มิติด้านสังคม ของกลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์ จากการประเมินของ S&P Global 

โดยระบุว่า BDMS มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นมอบคุณภาพที่เป็นเลิศด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่คุณค่าใหม่ให้แก่สังคม สร้างความเท่าเทียม ลดความเลื่อมล้ำการเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในความยึดมั่นการผู้นำบริการด้านสุขภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีบนวิถีแห่งความยั่งยืน

พร้อมกำหนดเป้าหมายในด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจการบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้ส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน พร้อมสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจการแพทย์อย่างยั่งยืนทั้งห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Sustainable value chain) ในปี 2030

ซึ่งกรอบการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการสื่อสารแนวปฏิบัติสำหรับองคืกรธุรกิจในเครือ BDMS รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเกิดเป็นรูปธรรม ทั้งในมิติ ESG ได้แก่

 “BDMS ครองอันดับ 1 ผู้นำด้านความยั่งยืนของโลก (DJSI World Index)”  มุ่งสู่การเป็น Medical Sustainability BDMS
BDMS กำหนดเป้าหมายในด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจการบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้ส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน พร้อมสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจการแพทย์อย่างยั่งยืนทั้งห่วงโซ่

มิติด้านเศรษฐกิจ ร่วมพัฒนานวัตกรรม สร้างขีดความสามารถการรักษาพยาบาล เพื่อส่งคืนคุณค่าสู่สังคม 

 • การพัฒนา BeDee Telehealth platform เพื่อบริการการแพทย์และดูแลสุขภาพอย่างทัน่วงที 24 ชั่วโมง 7 วัน โดยผู้เชี่ยวชาญจาก BDMS เสมือนการเข้ารับบริการในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล 
 • นวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ (Direct Anterior Approach Hip Replacement หรือ DAA) ส่งคืนประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวไทย ลดระยะเวลาวันนอนพักรักษาตัว มากกว่า ร้อยละ 50 การฟื้นตัวรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้มีการอบรมความรู้นวัตกรรมการผ่าตัดที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ ทั้งมหาวิทยาลัยในไทย และต่างประเทศ กว่า 20 แห่ง

มิติด้านสิ่งแวดล้อม  กำหนดเกณฑ์ BDMS Green Healthcare มุ่งสู่ Net Zero

 • โครงการ BDMS Green Healthcare จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่เป็นข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมของ BDMS และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินธุรกิจ สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ผ่านกลไลการกำหนดเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มโรงพยาบาล และหน่วยงานในเครือ BDMS โดยดำเนินการเป็นปีที่ 3 ครอบคลุมมากกว่า ร้อยละ 50 ของกลุ่มธุรกิจ

มิติด้านสังคม ส่งเสริมความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ

 • การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับบุคลากร และ การดำเนินการเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights) รอบด้านอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยปีที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเท่าเทียมในแต่ละสาขาวิชาชีพ หมอ พยาบาล พนักงานสนับสนุน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

 

 “BDMS ครองอันดับ 1 ผู้นำด้านความยั่งยืนของโลก (DJSI World Index)”  มุ่งสู่การเป็น Medical Sustainability BDMS
"BDMS อบรมการช่วยชีวิต" ซึ่งอบรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั่วประเทศไทย มากกว่า 60,000 ราย โดยร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ

นอกจากนี้ BDMS ยังตระหนักถึงความสำคัญในการขยายโอกาสในการเข้าถึงการสาธารณะสุขที่มีคุณภาพ โดยนำองค์ความรู้ขององค์กรผ่านการจัดโครงการเพื่อสังคม “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” ซึ่งอบรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั่วประเทศไทย มากกว่า 60,000 ราย โดยร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและมอบโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาผ่าน “โครงการอิ่มบุญ” “โครงการผ่าเข่าในกลุ่มผู้ป่วยยากไร้” มากกว่า 180 เข่า และ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล “โครงการเวชดุสิต ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล” มากกว่า 70 ทุน 

ขณะที่ ความท้าทายสำคัญ สำหรับการพัฒนาไม่ว่าในด้านในสำหรับองค์กร ได้แก่ การสื่อสารความมุ่งมั่นเป้าหมาย ให้ทุกภาคส่วนในองค์กรมีความเข้าใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว และมีส่วนร่วมในการนำพาองค์กรก้าวสู่การธุรกิจยั่งยืน BDMS มีการสื่อสารถึงกรอบแนวคิด เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ และมุ่งมั่นถึง BDMS (Beyond excellence : Developmental innovation :Meaningful sustainability engagement : Social contribution)

 “BDMS ครองอันดับ 1 ผู้นำด้านความยั่งยืนของโลก (DJSI World Index)”  มุ่งสู่การเป็น Medical Sustainability BDMS
ธุรกิจด้านการแพทย์ในปัจจุบัน ยังมีความท้าทายจากการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีความขาดแคลน และการบริหารจัดการกระบวนการบริการการแพทย์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จากการสื่อสาร และความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ก่อให้เกิดการพัฒนายั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ ในทุกมิติ ส่งผลให้สามารถรวบรวมข้อมูลสำคัญในครบทุกภาคธุรกิจของ BDMS แบบ 100% ซึ่งสิ่งที่ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ BDMS สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมขององค์กร ประกอบกับการประเมินจากองค์กรภายนอก เช่น DJSI ทำให้เรามองเห็นจุดที่เราสามารถพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิด สามารถวางแผนการพัฒนาองค์กรธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างมีทิศทาง และมั่นคง

BDMS กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นระบบ โดยเริ่มจากการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ผู้แทนจากผู้บริหารในทุกกลุ่มธุรกิจ และทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกลั่นกรอง และกำหนดเป้าหมาย และนโยบาย เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้พนักงานในทุกระดับได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อความยั่งยืน ผ่านเวทีการประกวด BDMS Award ประกอบด้วย การอบรมความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และการบ่มเพาะโครงการนวัตกรรมด้านความยั่งยืน  รวมถึงโครงการนวัตกรรมสีเขียว และการมีส่วนร่วมต่อชุมชน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม  โดย BDMS Award ได้จัดการประกวดอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยในปี 2567 ได้มีการโครงการเข้าร่วมจากทุกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 700 โครงการ

จากการกำหนดกลยุทธของภาครัฐ ที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่การเป็น Global Medical  Hub และจากกระแสความสนใจด้านสุขภาพในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ถือเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญที่ธุรกิจด้านการแพทย์และบริการสุขภาพจะสามารถพัฒนามาตรฐานการบริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ เพื่อประสบการณ์ที่เป็นเลิศ

อย่างไรก็ดี ธุรกิจด้านการแพทย์ในปัจจุบัน ยังมีความท้าทายจากการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีความขาดแคลน และการบริหารจัดการกระบวนการบริการการแพทย์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการพัฒนานวัตกรรมทางการแทย์ เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อลดภาระงานของแพทย์ และเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค รวมถึงการใช้นวัตกรรมสีเขียว เพื่อติดตามการใช้พลังงาน และปรับให้เกิดความสมดุล อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างมลพิษน้อยที่สุด

ทั้งนี้ สิ่งท้าทายสำคัญ คือ การรักษาสมดุลในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม และการรักษามาตรฐานด้านบริการ และความปลอดภัยทางการแพทย์ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้นวัตกรรมสีเขียว เพื่อส่งมอบการบริการการแพทย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการคงค่าใช้จ่าย โดยไม่ผลักภาระสู่ผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถส่งมอบการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณค่าให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้

การดำเนินงานในปี 2024 – 2026 BDMS มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ 

 • ด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการก้าวสู่ Net Zero ในปี 2050 ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเน้นหลักด้านจัดการขยะจากโรงพยาบาล โดยการ upcycling ถุงน้ำเกลือ เพื่อผลิตเป็นชุด PPE นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาโรงงานยา และน้ำเกลือของธุรกิจในเครือ ซึ่งถือเป็นห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของการบริการการแพทย์ เพื่อพัฒนาเป็นระบบอุตสาหกรรมสีเขียว
 • ด้านสังคม ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ทั้งบุคลากรภายใน พันธมิตรธุรกิจ และชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ดี สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์และการดูแลสุขภาพได้อย่างเสมอภาค ผ่านโครงการอบรมทักษะการช่วยชีวิต การใช้ Tele mental Health ดูแลสุขภาพใจ โดยเน้นในกลุ่มสถานบันการศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งรวมของเหล่าคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็ฯกำลังสำคัญในห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจการแพทย์
 • ด้านเศรษฐกิจ มุ่งกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรม ทั้งจากการส่งเสริมการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการ ควบคู่กับการรวมมือกับคู่ค้า เพื่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสีเขียว พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดการเบียดเบียนต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทางธุรกิจ

 “BDMS ครองอันดับ 1 ผู้นำด้านความยั่งยืนของโลก (DJSI World Index)”  มุ่งสู่การเป็น Medical Sustainability BDMS
BDMS ขึ้นที่ 1 ผู้นำด้านความยั่งยืนของโลก ปี 2023 ในกลุ่มบริการทางการแพทย์ (Health Care Providers & Services) ทั้งในระดับโลก (DJSI World) เป็นปีแรก

เช็กสถิติหวยออกย้อนหลัง 15 ปี งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์

กทม.เตือนฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ ทะลุระดับสีแดง 17 เขต!

งานนี้พระจะไม่ยุ่ง! ไม่ขอเป็นพยานให้ป้าฮุบบ้านปมคดีครอบครองปรปักษ์

TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ