แกร็บ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ชี้แจงทุกปมคนขับรวมตัวประท้วง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"แกร็บ ประเทศไทย " ออกแถลงการณ์ แจง 4 ข้อ จาก กรณีการรวมตัวกันของพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บในเขตกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม "แกร็บ ประเทศไทย " ออกแถลงการณ์จาก กรณีการรวมตัวกันของพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บในเขตกรุงเทพฯ

กลุ่มคนขับแกร็บ ขอความเป็นธรรม ถูกหักเปอร์เซ็นต์มากเกินไป

ใจความว่า จากกรณีที่มีพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บบางส่วนในเขตกรุงเทพฯ รวมตัวกันขอเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เพื่อยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับงาน แกร็บ ประเทศไทย ได้รับทราบถึงประเด็นดังกล่าวแล้ว และขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) บริษัทฯ ได้ประสานกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมร่วมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์คนขับ รวมถึงประเด็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม โดยบริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการตอบสนองต่อประเด็นที่เกิดขึ้น พร้อมขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวในประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งสะท้อนถึงบริบทในเชิงธุรกิจและสังคมอย่างแท้จริง

2) ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม แกร็บ ยังคงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพาร์ทเนอร์คนขับนับแสนรายถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันของเราในการสร้างรายได้เสริมจากการรับงานต่างๆ ด้วยรูปแบบการทำงานที่เป็นอิสระ มีความยืดหยุ่น และสามารถเลือกช่วงเวลารับงานได้ตามความสะดวกโดยไม่มีข้อผูกมัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการให้บริการแพลตฟอร์มถือเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่ายได้อย่างลงตัว โดยบริษัทฯ จะพยายามอย่างยิ่งในการปรับปรุงแพลตฟอร์มและมุ่งมั่นพัฒนาบริการของเราอย่างไม่หยุดยั้ง

3) บริษัทฯ ขอชี้แจงในประเด็นที่อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นในสังคม อันได้แก่
ประเด็นการออกกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่เป็นธรรม: บริษัทฯ ได้กำหนดและประกาศใช้ “หลักปฏิบัติและจรรยาบรรณสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับ” และ “ระเบียบปฏิบัติสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับ” โดยคำนึงถึงหลักกฎหมาย หลักความปลอดภัยและความมั่นคง ในขณะเดียวกันก็มุ่งยกระดับมาตรฐานการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยได้พยายามสื่อสารให้พาร์ทเนอร์คนขับรับทราบอย่างชัดเจนเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการให้บริการ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันคนขับ รวมถึงการจัดอบรม

ประเด็นการปิดระบบของพาร์ทเนอร์คนขับอย่างไม่เป็นธรรมและไม่มีระบบอุทธรณ์: เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการ บริษัทฯ จำเป็นต้องกำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับพาร์ทเนอร์คนขับ โดยมีการระบุบทลงโทษที่แตกต่างกันไปตามระดับความร้ายแรงหากมีการฝ่าฝืน ตั้งแต่การตักเตือน การระงับสัญญาณชั่วคราว จนถึงการระงับสัญญาณถาวร อาทิ ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุอาชญากรรมหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การข่มขู่คุกคาม การทำร้ายร่างกาย หรือการล่วงละเมิดทางเพศ ถือเป็นประเด็นร้ายแรงที่ไม่สามารถผ่อนปรนได้ จึงจำเป็นต้องทำการระงับสัญญาณถาวร ทั้งนี้ ตามกระบวนการแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงจากทั้งผู้ใช้บริการที่ร้องเรียนและพาร์ทเนอร์คนขับที่ถูกร้องเรียน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรม และจะพิจารณาดำเนินการตามลำดับขั้นตอนหากพบว่าพาร์ทเนอร์คนขับมีการกระทำผิดจริง โดยพาร์ทเนอร์คนขับสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตลอดเวลาผ่านทาง “ศูนย์ช่วยเหลือ” (Help Centre) ในแอปพลิเคชันของคนขับ

ประเด็นการปฏิเสธความรับผิดชอบกรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะให้บริการ: บริษัทฯ ขอยืนยันอีกครั้งว่าได้จัดทำประกันอุบัติเหตุเพื่อให้ความคุ้มครองกับพาร์ทเนอร์คนขับทุกคนในทุกเที่ยวของการให้บริการ โดยให้ความคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาทในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหว่างการรับงาน และให้ความคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทในกรณีที่เสียชีวิต ซึ่งถือเป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ ในตลาด

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนจากการให้บริการ: บริษัทฯ เข้าใจและตระหนักดีว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่พาร์ทเนอร์คนขับให้ความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ในการบริหารค่าตอบแทนนั้น บริษัทฯ จำต้องคำนึงถึงการสร้างความสมดุลของระบบอุปสงค์อุปทาน โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้าเป็นพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 บางรายเป็นผู้ตกงานหรือถูกพักงานจึงมาหารายได้เสริมผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่มหาชนมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ พยายามอย่างยิ่งที่จะบริหารจัดการประเด็นดังกล่าวอย่างดีที่สุด เพื่อให้เกิดการรักษาสมดุลและสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในวงจรธุรกิจ ทั้งพาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ผู้ใช้บริการ รวมถึงแพลตฟอร์มผู้ให้บริการ

เมืองไทยประกันชีวิตจับมือแกร็บ มอบความคุ้มครองโรคโควิด-19 แก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บ

4) บริษัทฯ ได้รับฟังข้อเสนอแนะจากพาร์ทเนอร์คนขับผ่านช่องทางต่างๆ ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจะถูกนำมาใช้พิจารณาเพื่อปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนการบริหารงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต 

 

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ