เปิดหลักเกณฑ์ 9 ข้อ คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ "เราชนะ" จากกลุ่มมีแอปฯเป๋าตัง - กลุ่มลงทะเบียน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระทรวงการคลัง กำหนดชัด หลักเกณฑ์ 9 ข้อ ตรวจสอบสิทธิเราชนะ ผู้มีแอปฯเป๋าตัง และลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ต้องเข้าเกณฑ์คัดกรอง

กระทรวงการคลัง เปิดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ให้ประชาชนเข้าลงทะเบียนรับสิทธิเงินเยียวยาโควิด-19 มูลค่า 7,000 บาท โดยประชาชนเข้าลงทะเบียนตั้งแต่ 06.00 น. ของวันที่ 29 ม.ค. 64 

"เราชนะ" เข้าได้แล้ว เว็บไซต์ www.เราชนะ.com วิธีลงทะเบียน รับสิทธิเยียวยา 7,000 บาท

วิธีลงทะเบียน เราชนะ รับเงิน 7,000 บาท ผ่าน www.เราชนะ.com ตรวจสอบสิทธิ ใช้แอปฯเป๋าตัง

เมื่อเข้าหน้าแรกเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วคลิก "ประชาชนลงทะเบียนใหม่" จะพบกับข้อความ  

"หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงเราชนะ" ประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ข้อ 

ข้อแรกเป็นรายละเอียดโครงการ เช่นกลุ่มผูู้ได้รับสิทธิเราชนะ 3 กลุ่ม คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเราชนะ ตามที่กระทรวงการคลังแถลงไปแล้วก่อนหน้านี้ ทว่ามีสาระสำคัญคือการคัดกรองกลุ่มมีแอปฯเป๋าตังและผู้ลงทะเบียน

กางปฏิทิน "รับเงินเราชนะ" กลุ่มไหนได้เงินเมื่อไหร่

ประชาชนซึ่งไม่ใช่ผู้มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐ ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันและ หรือโครงการคนละครึ่ง ที่ผ่านการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายในวันที่ 27 ม.ค.64 ถือเป็น ผู้มีแอปฯ เป๋าตัง และกลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูล อยู่เลย ไม่มีแอปฯเป๋าตัง ไม่มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐ เป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียน

ทั้งนี้ข้อสำคัญคือ ผู้มีแอปฯ “เป๋าตัง” และผู้ลงทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
 3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
 4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
 5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีกรมสรรพากรที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกิน 300,000 บาท
 7. ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในลักษณะดังต่อไปนี้

 •  เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
 • คำนวณจากบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • ไม่รวมคำนวณเงินฝากใน “บัญชีร่วม” “บัญชีเพื่อ” และสลากออมทรัพย์
 • ไม่รวมคำนวณเงินฝากในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ

8.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ

9.ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

ทั้งนี้กลุ่มมีแอปฯ เป๋าตัง ตรวจสอบสิทธิ ผ่านทาง www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 

กลุ่มผู้ลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ เราชนะ ได้ที่ www.เราชนะ.com เช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64

อัปเดต www.เราชนะ.com คลังเตือน 3 แสนคน พลาดยืนยันตัวตน "แอปฯเป๋าตัง" ต้องลงทะเบียน 29 ม.ค.
เช็กเลย! เว็บลงทะเบียน www.เราชนะ.com คลังย้ำ 2 กลุ่มใหญ่ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กำหนดรับสิทธิ 7,000 บา...

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ