"ลดหย่อนภาษี" เอกชนบริจาคเงินช่วยจัดหาวัคซีนโควิด-19


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สรรพากร เผย ภาคเอกชนที่ร่วมบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เพื่อจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ สามารถลดหย่อนภาษีได้

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการมาตรการภาษี ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเพื่อจัดหาวัคซีน) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

ลุ้น เอกชนเจรจานำเข้า"โมเดอร์นา"เดือนหน้า

เช็กสิทธิ 8 โครงการ 7 มาตรการเยียวยาโควิด ลด แลก แจก 1,200-7,000 ให้สินเชื่อปลอดดอก พักหนี้

 

 

1. บุคคลธรรมดา ที่บริจาคเงินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติสามารถนามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ เท่าจำนวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว

2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 65 ตรี (3) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกาไรสุทธิ

ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตาม 1 และ 2 จะต้องบริจาคผ่านระบบบริจาค อิเล็กทรอนิกส์ ( e – Donation) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

และ 3. ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่บริจาคทรัพย์สินให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

 

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ