รู้จัก "ทุนหมุนเวียน" อีกหนึ่งเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายรัฐ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
"ทุนหมุนเวียน" เป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จัดตั้งขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แต่คนทั่วไปรู้จักกันไม่มากนัก

"ทุนหมุนเวียน" เป็นคำที่เรียกรวม ๆ หมายถึง "กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือทุนหมุนเวียน" ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นำรายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ปัจจุบันมีทุนหมุนเวียนที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง จำนวน 116 ทุน มูลค่าสินทรัพย์รวมประมาณ 4.78 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565) 

กรมบัญชีกลาง ยันไม่ปรับลดหรือยกเลิกบำนาญข้าราชการ วอน อย่าหลงเชื่อข่าวลือ

รวมสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาโควิด-19 แบบประกันสังคม-กรมบัญชีกลาง

 

ทุนหมุนเวียนเป็นเครื่องมือสำคัญในการตอบสนองนโยบายด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลโดยเฉพาะ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การกระตุ้นเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเท่าเทียมกัน การสร้างโอกาสและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร แรงงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ การสร้างโอกาสทางการศึกษาสาธารณสุข การจัดสวัสดิการเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน การส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยขับเคลื่อนผ่านการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนต่าง ๆ ซึ่งมีภารกิจที่หลากหลาย

ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย เช่น กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนประกันสังคม กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง เป็นต้น

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทุนหมุนเวียนมีความสำคัญอย่างมากในการส่งเสริม ผลักดัน กระตุ้นพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ปัจจุบันมีทุนหมุนเวียนที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง จำนวน 116 ทุน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุนหมุนเวียนมีแผนการใช้จ่ายเงินทั้งสิ้นประมาณ 1 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้มีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินของทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ 

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไปสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ซึ่งทุนหมุนเวียนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐในด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทุนหมุนเวียน มีบทบาทช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือผลกระทบจากราคาน้ำมัน ก็มีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ช่วยพยุงราคาน้ำมันไว้ เป็นต้น

นางสาวกุลยา กล่าวอีกว่า กรมบัญชีกลางผลักดันให้ทุนหมุนเวียนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการให้บริการประชาชน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

 

 

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ