กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ทุนหมุนเวียนเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ

ทุนหมุนเวียนยังครอบคลุมกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ตั้งแต่เกิดจนถึงวัยสูงอายุ นางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กล่าวว่า ทุนหมุนเวียนถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีบทบาทผลักดันให้เกิดการพัฒนาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้ง 6 ด้าน โดยมีพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รู้จัก "ทุนหมุนเวียน" อีกหนึ่งเครื่องมือขับเคลื่อนนโยบายรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เงินเข้าวันไหน ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เช็กที่นี่

 โดยการจัดตั้งทุนหมุนเวียนต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ว่ามีความจำเป็นโดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ การบริหารทุนหมุนเวียน จะมีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเพื่อทำหน้าที่ เช่น กำหนดนโยบาย กำกับดูแลการบริหารจัดการ ติดตามการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปีของทุนหมุนเวียน เป็นต้น และให้กรมบัญชีกลางประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถสะท้อนผลการดำเนินงาน

และตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ หากทุนหมุนเวียนใดมีผลการประเมินในภาพรวมเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสามปีติดต่อกัน และคณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียนเห็นสมควรให้ยุบเลิกก็อาจยุบเลิกได้ ทุนหมุนเวียนมีส่วนช่วยขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อครอบคลุมกลุ่มคนทุกภาคส่วนให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างแข็งแรงมั่นคง แม้เกิดวิกฤตขึ้น

เกษตรกร ถือเป็นกลุ่มคนขนาดใหญ่ ที่เปรียบเสมือนรากฐานสำคัญของประเทศ แต่ที่ผ่านมา เกษตรกรมักประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ไร้ที่ทำกิน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถือเป็นทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านทุนทรัพย์และที่ทำกิน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า กองทุนฯ นี้มุ่งเน้นสนับสนุนงานการปฏิรูปที่ดิน สร้างความมั่นคง และยั่งยืนให้กับเกษตรกร ทั้งการสนับสนุนสินเชื่อ ในปี พ.ศ. 2564 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ที่สนับสนุนไปแล้วประมาณ 19,500 ราย ภายใต้วงเงินกว่า 700 ล้านบาท

รวมถึงยัง ช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม หรือ โรคระบาด โดยเฉพาะช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา มีการใช้เงินกองทุนฯ เข้าไปช่วยเหลือเรื่องเงินกู้ระยะสั้น 20,000 บาทต่อปี โดยไม่เก็บดอกเบี้ยและช่วยเรื่องเงินกู้ระยะกลาง 50,000 บาทต่อปี เก็บดอกเบี้ยเพียง 2% โดยปีแรกจะละเว้นการเก็บดอกเบี้ยไว้ก่อนด้วยรวมทั้งยังจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ที่มีอยู่กว่า 40 ล้านไร่ ให้เกษตรกรเช่าใช้ประโยชน์ด้วย

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ