รัฐบาลตั้ง 10 คำถาม สำรวจความเห็นประชาชนเกี่ยวกับเงินดิจิทัล 10,000 บาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รัฐบาลเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นเกี่ยวกับนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท รวม 10 คำถาม เช่น เห็นด้วยหรือไม่หากต้องกู้เงิน

7 ฟีเจอร์น่าสนใจในระบบ "Android 14" เริ่มอัปเดต 4 ต.ค.นี้

ส่อง "หน่วยงานคลังเงินประเทศ" เมื่อนายกฯเศรษฐานั่งควบดูแลเงินแผ่นดินด้วยตัวเอง

ตามที่รัฐบาลนำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เพื่อหวังกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานแห่งชาติ จึงออกแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายนี้อย่างละเอียดว่า มองเป็นผลดีหรือผลลเสีย ควรไปต่อหรือหยุดดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ข้อมูลต่างๆ

โดยประชาชนสามารถเข้ามาตอบแบบสอบถามได้ผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 4-15 ธันวาคมนี้ คลิกที่นี่

ส่องแบบสอบถาม "ดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท"

แบบสอบถามนี้ จะแยกออกเป็น 2 ส่วน

ตอนที่ 1 สอบถามถึงความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อนโยบาย

ข้อ 1 ท่านทราบข่าวสารเรื่องนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่ให้คนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป หรือไม่ หากทราบอยากให้ระบุ ช่องทางที่ทราบข้อมูลข่าวสาร

ข้อ 2 ท่านทราบหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ได้กำหนดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ในการได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) หรือไม่ อาทิ กลุ่มคนอายุ 16 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือน และมีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท ระยะเวลาใช้สิทธิ์ 6 เดือน พื้นที่ในการใช้สิทธิ์ภายในอำเภอตามบัตรประชาชน

ข้อ 3 ท่านคิดว่า กลุ่มคนที่ได้รับสิทธิ์นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือน เหมาะสมหรือไม่

ข้อ 4 ท่านคิดว่า กลุ่มคนที่ได้รับสิทธิ์นโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท เหมาะสมหรือไม่ หากเห็นว่า ไม่เหมาะสม จะมีคำถามถัดไปว่าควรเป็นกลุ่มคนใด

ข้อ 5 ท่านคิดว่า การใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่กำหนดเวลาการใช้จ่ายภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับเงินดิจิทัล มีความเหมาะสมหรือไม่ หากเห็นว่าไม่เหมาะสม จะมีคำถามถัดไปว่าระยะเวลาการใช้จ่ายที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร

ข้อ 6 ท่านคิดว่า การใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่กำหนดการใช้สิทธิ์ภายในอำเภอตามบัตรประชาชน มีความเหมาะสมหรือไม่ หากไม่เหมาะสม จะมีคำถามว่าควรกำหนดสิทธิอย่างไร

ข้อ 7 ท่านคิดว่า การใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท สามารถใช้ซื้ออาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น เหมาะสมหรือไม่ หากเห็นว่าไม่เหมาะสม สามารถนำไปใช้จ่ายในเรื่องใดได้อีกบ้าง ตอบได้ไม่เกิน 3 คำตอบ

ข้อ 8 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากรัฐบาลต้องกู้เงิน เพื่อนำมาดำเนินนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท (แหล่งเงินที่นำมาดำเนินนโยบายอาจมาจากการกู้ ประมาณ 5 แสนล้านบาท)

ข้อ 9 ในมุมมองของท่าน การดำเนินนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไร โดยกำหนดให้เลือกตอบได้ไม่เกิน 3 คำตอบ

ข้อ 9.1 ผลดี (ตอบได้ไม่เกิน 3 คำตอบ)

 • การกระตุ้นทางเศรษฐกิจ มีเงินหมุนเวียน
 • กระจายรายได้สู่ประชาชนในวงกว้าง
 • มีการสนับสนุนผู้ค้ารายย่อย ขนาดกลางและขนาดย่อม
 • นำเงินไปสร้างอาชีพ เช่น ขายอาหาร ขายเสื้อผ้า เป็นต้น
 • เป็นการสร้างความคุ้นเคยให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีใช้จ่ายเงินดิจิทัล เพื่อสร้างสังคมไร้เงินสด
 • และอื่นๆ โดยระบุเหตุผลด้วยตัวเอง

ข้อ 9.2 ผลเสีย (ตอบได้ไม่เกิน 3 คำตอบ)

 • การเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะ
 • มีผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ เป็นต้น
 • มีช่องทางทุจริต เช่น รับแลกเงินสดไม่เต็มจำนวน เป็นช่องทางให้ร้านค้าไม่ซื่อตรงในการขายสินค้า เป็นต้น
 • ค่าครองชีพสูงขึ้น สินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพงขึ้น
 • เสียโอกาสในการพัฒนาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่สำคัญอื่น ๆ
 • และอื่นๆ โดยระบุเหตุผลด้วยตัวเอง

ข้อ 10 จากข้อมูลนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท ที่ท่านได้รับรู้รับทราบจนถึงปัจจุบัน ท่านมีความเห็นว่าควรมีการดำเนินงานตามนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท หรือไม่อย่างไร ซึ่งคำถามนี้ ให้เลือกตอบ 3 แนวทาง คือ หยุดการดำเนินการ, ดำเนินการต่อโดยการปรับหลักเกณฑ์ให้เหมาะสม และดำเนินการตามที่กำหนดไว้

และปิดท้ายในส่วนแรก ด้วยคำถามถึงข้อเสนอแนะต่อการดำเนินนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท  ซึ่งสามารถตอบได้ไม่เกิน 5 คำตอบ โดยทุกท่านสามารถตอบได้ตามความคิดเห็นของตัวเอง

ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด การทำงานในปัจจุบัน รายได้ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และหนี้สิน

โดยนิยามความหมายของอาชีพว่า

 • แม่บ้าน/พ่อบ้าน หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว/บ้านของตนเองโดยมีผู้อุปถัมภ์ เช่น สามี/ภรรยา แฟน บุตร บุคคลในครอบครัว เป็นต้น ไม่ใช่อาชีพแม่บ้านรับจ้างทั่วไป หากผู้ที่มีอาชีพแม่บ้านพ่อบ้านรับจ้าง ให้ระบุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ หรือพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
 • การว่างงาน/ไม่มีงานทำ หมายถึง ประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงาน ซึ่งในช่วงเวลาที่สำรวจไม่ได้ทำงานใด ๆ เลย แม้แต่หนึ่งชั่วโมง ไม่มีงานประจำที่จะกลับไปทำ และไม่มีธุรกิจหรือไร่นาเป็นของตนเองแต่พร้อมที่จะทำงาน

ทั้งนี้ ก่อนส่งคำตอบจะมีคำถามความยินยอมในการให้ข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วย

ข้อมูลและภาพจาก : กรมประชาสัมพันธ์ และ เว็บไซต์ตอบแบบสำรวจความเห็นนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต

5 ธันวาคม นอกจาก “วันพ่อแห่งชาติ” ยังเป็น “วันดินโลก”

YG Entertainment แจ้งตลาดหุ้น BLACKPINK เซ็นสัญญาวงเรียบร้อย

ตั้ง 2 ประเด็นอุบัติเหตุรถทัวร์มรณะ! คมนาคม สั่งเร่งเยียวยา

LPGA2024_22B LPGA2024_22B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ