เปิดคำตอบ 39 หน่วยงาน รัฐบาลถามทำดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดเอกสารความเห็น 39 หน่วยงาน ต่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยคิดเป็น 60% ของความเห็นทั้งหมด

พีพีทีวี เปิดเอกสารบทสรุปความเห็นผู้บริหารของหน่วยงานที่คณะทำงานโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ที่ส่งไปสอบถาม 65 หน่วยงาน 62 คำถาม ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

โดยส่งคำถามให้  4 กลุ่ม คือ

 • หน่วยงานราชการ 8 หน่วยงาน 14 ข้อ 
 • สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย สมาคมการค้า 22 หน่วยงาน 17 ข้อ
 • ผู้ประกอบการ ร้านค้า 12 หน่วยงาน 11 ข้อ
 • ประชาชน 23 หน่วยงาน 20 ข้อ 

คอนเทนต์แนะนำ
แบงก์ชาติ ห่วงทำดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ดึงเงินงบประมาณไม่พอรองรับภาวะฉุกเฉิน
แบงก์ชาติ ชี้ลดดอกเบี้ยไม่ใช่เครื่องมือหลักแก้หนี้

เงินดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท ช่างภาพพีพีทีวี
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงความคืบหน้าโครงการดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท

ซึ่งแบ่งการตอบได้ 3 กรณี คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และเหตุผลอื่น พร้อมเหตุผลประกอบ ซึ่งคำถามในแบบสอบถามมี 4 กลุ่ม ซึ่งถ้าประเด็นใดเกี่ยวเนื่องกัน มีความใกล้เคียงกัน จะจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน  ทำให้สามารถแยกประเด็นคำถามหลักได้ 9 ข้อ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 เม.ย.2567 มีหน่วยงานตอบกลับมา 39 หน่วยงาน คิดเป็น 60% ของทั้งหมด (65 หน่วยงาน) ซึ่งมีคำตอบดังนี้ 

1. รัฐควรดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความคุ้มค่าและยั่งยืน

มี 35 หน่วยงานตอบคำถามในกลุ่มนี้ โดย

 • 25% บอกว่า รายละเอียดโครงการไม่ชัดเจน โดยให้เหตุผล คือ โครงการนี้ส่งผลดีระยะสั้นต่อเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นการผลิต การบริโภค ลดภาระค่าครองชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ
 • 35% ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า ไม่ยั่งยืน เอื้อประโยชน์แค่คนบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้สูง นายทุน
 • 46% บอกว่า ควรพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน คุ้มค่า ฐานะการคลัง เพื่อออกแบบมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

2. มาดูในส่วนของเงื่อนไขการกำหนดคุณสมบัติของโครงการนี้ มี 28 หน่วยงานที่ตอบคำถามนี้ โดย

 • 46% มองว่ารายละเอียดและเงื่อนไขโครงการยังไม่ชัดเจน
 • 39% ไม่เห็นด้วย โดยมองว่าเงื่อนไขไม่เป็นธรรม เพราะครอบคลุมผู้มีรายได้สูงด้วยและไม่ควรใช้เกณฑ์รายได้ในการคัดกรองเพียงอย่างเดียว เพราะค่าครองชีพแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน
 • 25% เห็นด้วย ว่าควรปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และควรใช้ประงบประมาณอย่างเหมาะสม และ เงื่อนไขมีความเหมาะสม เนื่องจากประชาชนในภูมิภาคเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นหลัก

3. ต่อมาเป็นคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับความจำเป็นของรัฐในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยออกมาตรการเพิ่มสภาพคล่องในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน

36 หน่วยงานตอบคำถามนี้กลับมา

 • 59% เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า มาตรการภาครัฐในปัจจุบันไม่เพียงพอ และยังไม่เข้าถึงกลุ่มคนรากหญ้า ซึ่งรัฐบาลควรช่วยคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ
 • 13% ไม่เห็นด้วย เพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มีความยั่งยืน และไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริง
 • ส่วนอีก 36% มองว่า มาตรการเศรษฐกิจสามารถสร้างแรงผลักดันให้กับระบบเศรษฐกิจ โดยอาจเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนในระยะสั้น และสร้างภาระทางการคลัง ดังนั้น รัฐควรพิจารณาดำเนินมาตรการอื่นๆ ที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะยาวที่มีความยั่งยืน

 

4.ต่อมาคือการใช้บล็อกเชน (Blockchain) ภายใต้โครงการฯ สามารถป้องกันการทุจริตได้ มี 33 หน่วยงานตอบกลับมา

 • ส่วนใหญ่ 45% ให้ศึกษาเพิ่มเติมในการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท ทั้งในมิติงบประมาณ การเตรียมความพร้อมของบุคลากร และโครงสร้างพื้นฐาน รวมศึกษาตัวอย่างในต่างประเทศประกอบด้วย หรือ อาจเริ่มทำใน Sandbox ก่อน
 • 33% ไม่เห็นด้วย เพราะไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้ เพราะระบบมีช่องโหว่
 • เห็นด้วย 30% เพราะเทคโนโลยีนี้จะทำให้เกิดความโปร่งใส ปลอดภัย ตรวจสอบได้อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาด และส่างเสริมรายย่อย เข้าสู่ระบบมากขึ้น

ขณะที่คำถามเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ เช่น 

5.ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง หนี้ครัวเรือน และผู้ประกอบการเจอปัญหาทางธุรกิจ มี 35 หน่วยงาน ตอบคำถามนี้กลับมา ในจำนวนนี้

 • เห็นด้วยคิดเป็น 87% โดยให้เหตุผลว่า ประชาชนขาดสภาพคล่อง ไม่มีเงินออม ไม่มีกำลังซื้อ ค่าครองชีพสูง ต้องกู้ยืม
 • อีก 14% มองว่า ประชาชนบางกลุ่มมีกำลังซื้อสูง วางแผนการเงิน จึงไม่มีปัญหาทั้งเรื่องค่าครองชีพและหนี้สิน
 • 24% ควรดำเนินมาตรการช่วยเหลืออื่นเพิ่ม และประชาชนเจอค่าครองชีพสูง ขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน

6.ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสามารถสะท้อนความเป็นอยู่ มี 19 หน่วยงาน ตอบคำถามนี้

 • เห็นด้วย  62% โดยให้เหตุผลว่า ตัวชี้วัดในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยเสี่ยง
 • ส่วนอีก 14% ที่ไม่เห็นด้วย มองว่าตัวชี้วัดในปัจจุบันไม่สามารถสะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับย่อยได้ ควรทำตัวชี้วัดเพิ่มเติม
 • อีก 32% มองว่า ตัวชี้วัดในปัจจุบันสามารถสะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชนได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ไม่ครอบคลุมความเป็นอยู่ของประชาชนทุกกลุ่ม ต้องดูในหลายด้าน

7. ควรทำตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม มี 18 หน่วยงาน ตอบคำถามกลุ่มนี้

 • 89% มองว่าควรทำเพื่อให้สะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชนทุกกลุ่ม เช่น ดัชนีความสุข ความเหลื่อมล้ำ เศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น
 • และ 6% ไม่เห็นด้วย เพราะไม่จำเป็นต้องทำตัวชี้วัดทุกกลุ่ม ทำเฉพาะแค่ที่มีรายได้น้อย
 • ส่วนเหตุผลอื่นๆ อีก 6 % ให้ทำดัชนีชี้วัดที่สะท้อนความเป็นอยู่ของประชาชน ประกอบกับตัวชี้ทางเศรษฐกิจมหภาค

8 โครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท จะทำให้เกิดเงินเฟ้อ มี 14 หน่ยงานตอบคำถามนี้ 

 • ส่วนใหญ่ 86% ให้ภาครัฐควบคุมราคาสินค้าในช่วงดำเนินโครงการ
 • 21% ไม่เห็นด้วย เพราะราคาสินค้าจะปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวในช่วงที่มีโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท และไม่ควรดำเนินโครงการนี้เพราะสิ้นเปลืองงบประมาณ
 • 36% โครงการไม่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ไม่ยั่งยืน ทำให้เกิดเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจหดตัวเมื่อสิ้นสุดโครงการ

9. มาดูข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อลดการทุจริตภายใต้โครงการ มีจำนวน 31 หน่วยงาน  มีข้อเสนอแนะ 2 ข้อ คือ 

 1. ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน การป้องกัน การดำเนินโครงการ และการตรวจสอบประเมินโครงการอย่างเข้มงวด รวมถึงแอปพลิชัน บล็อกเชน ในโทรศัพท์มือถือ เพราะเป็นช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลยอดเงินได้ มีการยืนยันตัวตน ตรวจสอบธุรกรรม และการจำกัดวงเงินและธุรกรรม
 2. การกำหนดบทลงโทษที่รุนแรง จริงจังกับการทุจริต

ส่วนความเห็นของภาคเอกชน คือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน มองว่า ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงสูง จีดีพี ขยายตัว 2.8-3.3% การส่งออกคาดว่าจะขยายตัว 2-3% เงินเฟ้อ 0.7-1.2%  เศรษฐกิจไทยต้องการแรงกระตุ้นเพิ่มเติม จากทั้งนโยบายการคลังในการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และมาตรการกระตุ้น อื่นๆ รวมทั้งนโยบายการเงินในรูปของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จะช่วยลดภาระทางการเงินให้กับภาคครัวเรือนและธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

ภาพ : EyeEm

ถ้าเข้าสู่สภาวะ “ลานีญา” จะเกิดอะไรขึ้น ส่งผลต่อไทยอย่างไร?

“บิ๊กโจ๊ก”ร้องคำสั่งให้ออกมิชอบ! หมายหัวรักษาการ ผบ.ตร.ติดคุกแน่

“วันพืชมงคล 2567” โรงเรียน-ราชการ-เอกชนหยุดหรือไม่

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ