ปรับสูตร “พาราฯ” - “ปรับพฤติกรรม” ลดปัญหาใช้ยาเกินขนาด