นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด หรือสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36 ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของกรรมการ พนักงาน พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า ผู้รับจ้าง สมาชิก แฟนคลับ ผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรมของบริษัท โดยจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ด้วยความเคารพในสิทธิของเจ้าของข้อมูลภายใต้สัญญา ข้อตกลง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นหลัก

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ชื่อสมญานามที่เป็นที่รู้จักหรือนามปากกา เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต สำเนาหนังสือเดินทาง ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ID Line Account Facebook Account Instagram Account Twitter Account TikTok Account YouTube Google Gmail IP Address MAC Address Cookie ID รูปถ่าย ภาพวีดิทัศน์ รูปใบหน้า ลายนิ้วมือ ฟิล์มเอกซเรย์ ข้อมูลอัตลักษณ์ เสียง ทะเบียนรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ข้อมูลกล้องวงจรปิด โฉนดที่ดิน วันเกิด เชื้อชาติ สัญชาติ น้ำหนัก ส่วนสูง ที่อยู่ ข้อมูลการแพทย์ โรคประจำตัว ข้อมูลสุขภาพจิต ความพิการ พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ยาเสพติด ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลทางการเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลการประเมินผลการทำงานหรือความเห็นของนายจ้างต่อการทำงานของลูกจ้าง ข้อมูลการถูกลงโทษตักเตือนทางวินัย ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา ปรัชญา ข้อมูลที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในอินเตอร์เน็ต

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลจากการสมัครงาน การทำเอกสารสัญญา จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าแอพพลิเคชั่น การเข้าเว็บไซต์ เทคโนโลยีติดตาม

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • 3.1 สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เพื่อใช้ในการแจ้งกับหน่วยงานราชการและการจัดสวัสดิการ เช่น สำนักงานประกันสังคม จัดทำประกันกลุ่ม และเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทได้แก่ จัดทำฐานข้อมูลและประวัติของพนักงาน ขอบัตรประจำตัวสื่อมวลชนหรือจดหมายขออนุญาตรายงานข่าว การดำเนินงานเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ การประเมินผลการทำงาน การประชาสัมพันธ์ หลักฐานในการรับเงิน ติดต่อสื่อสารในการทำงาน การบันทึกลงใน Exchange Email Server ในการรับส่งอีเมล การส่งภาพข่าวให้สถานี การให้บริการการใช้งาน Network และ Internet ในองค์กรตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ยืนยันตัวบุคคลและรักษาความปลอดภัยในบริเวณบริษัท บริหารความสัมพันธ์ของบริษัทกับพนักงาน
 • 3.2 สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่อกับสถานี เช่น เพื่อใช้ติดต่องานทำสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง เอกสารประกอบแนบท้ายสัญญา ระบุตัวตนของคู่สัญญา แนบท้ายใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ การรับ-จ่ายเงิน ทำเช็คสั่งจ่ายค่าจ้าง สินค้าและบริการ จัดทำฐานข้อมูลและประวัติการเข้ารับบริการของทางบริษัท
 • 3.3 สำหรับเพื่อการวิจัย เก็บเป็นข้อมูลทางสถิติ การจัดทำฐานข้อมูล ประวัติการเข้ารับบริการ ประมวลผล และวิเคราะห์ผลนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ตรงตามความต้องการของผู้รับชม และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัท
 • 3.4 สำหรับการผลิตรายการต่าง ๆ ของบริษัท เช่น เพื่อใช้นำเสนอรายการข่าว ติดต่อประสานงานและสอบถามข้อมูลในการทำข่าวหรือโฟนอินสัมภาษณ์สด การเชิญเข้าร่วมรายการ การจัดหารายการ การผลิตละคร การโปรโมทรายการ การจัดเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างและรูปแบบรายการ
 • 3.5 เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลจากประวัติการรับชมเนื้อหารายการ ร่วมกับประวัติการสืบค้นเนื้อหารายการ ของผู้ใช้บริการเพื่อนำเสนอเนื้อหารายการให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ
 • 3.6 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/เนื้อหาคอนเทนต์ (Content) ของบริษัท และจัดส่งถึงผู้ใช้บริการ รวมถึงการจัดทำรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคอนเทนต์ (Content) ดังกล่าวให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
 • 3.7 เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การวิจัย และการขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของบริษัท และ/หรือคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หรือของบุคคลอื่นผ่านการแจ้งเตือนผ่านเดสก์ท็อป อุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
 • 3.8 เพื่อเป็นช่องทางติดต่อในการรับข้อติชม ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการ เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหารายการของบริษัท ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • 3.9 เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ใช้บริการที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท ประสานงานด้านกิจกรรมการตลาด และเพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนในระบบของบริษัท เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้การใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • 3.10 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ตลอดจนแนวทางหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการทำงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

5. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตาม ความยินยอมของท่าน โดยจะต้องเป็นการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แจ้งให้ทราบและท่านได้ให้ความยินยอมเท่านั้น ดังนี้

 • 5.1 ลักษณะจัดเก็บ เป็นเอกสารหรือสำเนา ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเขียนข่าว Octopus ระบบ MAM Vizrt ระบบ BMS แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของผู้รับผิดชอบ เก็บเป็นอิเล็กทรอนิกส์ลงในฐานข้อมูล MySQL ระบบข้อมูลพนักงาน MyHR ระบบ ERP และระบบอื่น ๆ ที่อาจจะนำมาใช้ในอนาคต
 • 5.2 สถานที่จัดเก็บ ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในบริษัทฯ
 • 5.3 ระยะเวลาในการจัดเก็บ ตามนโยบายของบริษัทหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

 • 6.1 การให้ความยินยอม ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริษัทร้องขอ และยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หรือไม่ก็ได้
 • 6.2 การเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น หรือขอให้บริษัทส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เจ้าของข้อมูลเอง หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (หากข้อมูลดังกล่าวอยู่ในรูปแบบที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้)
 • 6.3 การคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน หากข้อมูลนั้นบริษัทจัดเก็บได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน หรือข้อมูลนั้นเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยเพื่อการตลาดแบบตรง หรือเพื่อการศึกษาวิจัย
 • 6.4 การขอถ่ายโอนข้อมูล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้จัดทำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่านหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 • 6.5 การลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรักษาไว้ หรือให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้
 • 6.6 การแก้ไข ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • 6.7 การยกเลิกการยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้

7. การติดต่อกับบริษัทหรือผู้มีอำนาจดำเนินการ

 • ผู้ควบคุมข้อมูล

  บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด

 • สถานที่ติดต่อ

  บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-118-0080

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)

  บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-118-0019 อีเมล DPO@pptvthailand.com

 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  120 หมู่ที่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

* ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ