สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

พระราชลัญจกร

วีดีโอถัดไป

พระราชลัญจกรประจำรัชกาล

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์

พระราชลัญจกร

     พระราชลัญจกร หรือ พระตราสำหรับใช้ประทับของพระมหากษัตริย์ คือ เครื่องหมายแสดงแสดงพระบรมราชอิสริยยศ และพระบรมเดชานุภาพขององค์พระมหากษัตริย์ในรัชกาลนั้น ๆ และใช้ประทับในเอกสารราชการแผ่นดินที่สำคัญ ซึ่งก่อนถึงวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะต้องมีพิธีแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาลขึ้นเสียก่อน

     ที่มาและความสำคัญของพระราชลัญจกรนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ตรัสอธิบายไว้ว่า “แต่ก่อนไม่ได้เซ็นชื่อ ใช้ตราประจำตัวหรือประจำตำ

views-icon 18