เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ พระราชลัญจกรไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

วีดีโอถัดไป

การถวายน้ำอภิเษก

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์"

เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ พระราชลัญจกรไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

หลังจากมีการจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรแล้ว จึงอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ แท่นมณฑล เพื่อทำพิธีจุดเทียนชัย และเจริญพระพุทธมนต์ โดยขั้นตอนนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในเวลาเย็น แล้วมีการเลี้ยงพระในรุ่งเช้าจนครบ 3 วัน เมื่อพิธีการต่างๆ แล้วเสร็จก็จะถึงวันสรงพระมุรธาภิเษกและถวายสิริราชสมบัติเป็นลำดับต่อไป

24