การถวายน้ำอภิเษก

วีดีโอถัดไป

พระที่นั่งไพศาล

สารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด "พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งกรุงรัตนโกสินทร์"

การถวายน้ำอภิเษก

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์ยึดถือแบบแผนสืบเนื่องมาจากครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาคือเมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีสรงพระมุรธาภิเษกแล้วก็จะเป็นการถวายน้ำอภิเษกและถวายแผ่นดิน ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระบวรเศวตฉัตร

34