พระที่นั่งไพศาล

วีดีโอถัดไป

เขื่อนคอน ซ่อนรูป

สารตั้งต้น

พระที่นั่งไพศาล

พระที่นั่งไพศาลทักษิณ สร้างขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โดยปกติใช้เป็นที่สำหรับเสวยพระกระยาหาร ทรงพระสำราญ หรือประกอบพระราชานุกิจต่างๆ และยิ่งทวีความสำคัญขึ้นไปอีก ครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรางพระชรา พระองค์ทรงใช้พระที่นั่งองค์นี้เป็นพระวิมานที่บรรทม ตลอดจนเสด็จออกว่าราชการให้ขุนนางเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ช่องพระบัญชรด้านทิศตะวันตก ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ณ พระที่นั่งพระองค์นี้ แทนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพราะขณะนั้นถูกใช้เป็นที่ประดิษฐานบรมศพสมเด็จพระชนกนาถทำให้ตั้งแต่นั้นมา พระที่นั่งไพศาลทักษิณ จึงใช้สำหรับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปัจจุบัน

15