สารตั้งต้น

ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

สารพัดพิษ

วีดีโอถัดไป

ชี้ชะตา ‘’ เกาะปอดะ’’

สารตั้งต้น

สารพัดพิษ

ร้อยละ 63 คือตัวเลข ที่พบว่าอาหารกลางวันของโรงเรียนสุ่มตัวอย่าง มีสารเคมีปนเปื้อนอยู่ โดยเฉพาะ พาราควอต  ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส 

ในขณะที่เกษตรกร สะท้อนว่า ผักปลอดสารเคมี สร้างผลผลิต ได้ไม่เท่าการใช้สารเคมี รวมถึงมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน ต่างจากการปลูกผักปลอดสาร ที่ยังคงต้องหาตลาดเอง เนื่องจากมีต้นทุนที่มีราคาสูง  ซึ่งสอดคล้องกับผู้ค้าในตลาดสด ที่ยอมรับว่าผักทั่วไปจะขายได้ง่ายกว่าผักปลอดสารพิษ 

การเสนอยกเลิกใช้สารเคมีอันตราย  เกิดขึ้นท่ามกลางข้อถกเถียงของฝ่าย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลวิจัยถึงอันตรายของสารเคมี กับฝ่ายธุรกิจเคมีและภาคเกษตรบางส่วนที่เห็นว่า การใช้สารเคมียังมีความจำเป็น เพราะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้

views-icon 60