เข้มข่าวค่ำ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.30-20.00 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 18.30-20.00 น.

วิกฤต “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ของเสียอันตราย

วีดีโอถัดไป

สวนกระแส!! ประมงพื้นบ้านยันหาปลาเลี้ยงได้ทั้งประเทศ

เข้มข่าวค่ำ

วิกฤต “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” ของเสียอันตราย

Big story การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดขยะพิษจำนวนมาก พร้อมเปิดหมู่บ้านคัดแยกสู่กองขยะ ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกระบวนการจัดการตามกฎหมายชัดเจน เผยนำมาคัดแยก ซื้อ ขาย อย่างไม่เป็นระบบ และเกิด “ของเสียจากการคัดแยก” จึงต้องมีแนวคิดในการเสนอเป็นกฎหมายควบคุม “ร่าง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์” ภายใต้หลักการที่ว่า “ผู้ก่อมลพิษ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ” เพื่อแก้วิกฤตขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
views-icon 88
views-icon 88
TAGS: