The World with KARUNA

พุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.45-22.15 น. และ วันศุกร์ เวลา 22.00-23.30 น.

เหรียญสองด้านของการเล่นเกม

วีดีโอถัดไป

อนาคต NATO จะอยู่หรือไป ??

The World with KARUNA

เหรียญสองด้านของการเล่นเกม

การเล่นเกมมีทั้งข้อดีข้อเสีย ในมุมหนึ่งมีงานวิจัยว่าการเล่นเกิมช่วยเสริมทักษะชีวิตและบางเกมช่วยเสริมสุขภาพ แต่อีกด้านการเล่นเกมมากเกินไปส่งผลเสียต่อร่างกาย จิตใจ การใช้ชีวิต ทำให้เกาหลีใต้ต้องเปิดตัวคลินิกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ติดเกม ที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าถ้าเล่นเกินวันละ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นับเป็นโรคอย่างหนึ่ง 
ติดตามรายการ The World with Karuna ทุกวันพุธ-ศุกร์ เวลา 22.00 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36

views-icon 61
views-icon 61