What's Happening

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมกลุ่ม G 77 ในหัวข้อ SEP in business: A G-77 forum on the implemention of sustainable development goals

วีดีโอถัดไป

“พระมหาไพรวัลย์” ชี้ ผู้ใหญ่อย่าใช้แต่อำนาจ ต้องเปิดกว้างมอง “ภาพพระอุลตร้าแมน” ให้เป็นศิลปะ

เป็นเรื่องเป็นข่าว

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมกลุ่ม G 77 ในหัวข้อ SEP in business: A G-77 forum on the implemention of sustainable development goals

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมกลุ่ม G 77 ในหัวข้อ SEP in business: A G-77 forum on the implemention of sustainable development goals ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 2 ต่อยอดจากครั้งแรก เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน และเป็นการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเอกชน เพื่อให้บริษัทในไทยประสบความสำเร็จในการนำเศรษฐกิจมาใช้ในภาคธุรกิจคะ ทางด้าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้  และยังมีนิทรรศการในรูปแบบ world cafe เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถพูดคุยกับภาคเอกชนไทยที่มีการนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินงานของตัวเอง และถือเป็นการแรกเปลี่ยนในหัวข้อ SEP in business: A G-77 forum on the implemention of sustainable development goals นั่นเองคะ

views-icon 15