Cafe on Earth

ลอดช่อง

Cafe on Earth

ลอดช่อง
เผยแพร่ ปรับปรุงล่าสุด

เปิดตำนานขนมไทยที่ปัจจุบันใครต่อใครเรียกว่า “ลอดช่อง” เพราะในอดีตขนมนี้ถูกเรียกว่า “นกปล่อย” เพราะลักษณะเฉพาะของตัวลอดที่ปรื๊ดออกมา คล้ายขี้นกที่ปล่อยถ่าย จนต่อมาเรียกกันว่า “ลอดช่อง”

อัปเดตข่าวล่าสุดก่อนใคร Add friend ได้ที่ @PPTVOnline