PPTV HD36

โปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล : พุธ 25 เม.ย. 2561

ดูโปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล ทั้งหมด

ร่วมงานกับเราrecruit

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Motion Graphic Designer (เจ้าหน้าที่ออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว ในรายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ของ PPTV เพื่อให้รายการและสื่อดังกล่าว มีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวในรายการโทรทัศน์ เพื่อให้รายการโทรทัศน์ที่จะออกอากาศ มีภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม และสอดคล้องกับภาพรวมของรายการ
   2. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวให้กับสื่อโฆษณาหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ของ PPTV เพื่อให้สื่อที่จัดทำขึ้นมีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการตามแผนการสื่อสารองค์กรได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
   3. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือออกแบบภาพเคลื่อนไหวในรายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณา หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ของ PPTV เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการหรือสื่อดังกล่าว
   4. วางแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่องานด้านการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นปัญหาต่างๆ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
   5. รายงานประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นในออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างทันท่วงที
   6. ควบคุมคุณภาพของการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการหรือสื่อดังกล่าว
   7. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต,ดิจิทัล มีเดีย,คอมพิวเตอร์ แอนิเมชั่น หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปีในด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
   3. สามารถออกแบบกราฟิกได้ทั้ง 2D และ 3D
   4. สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect, Adobe Premiere, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
   5. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งระบบ MAC และ PC
   6. มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีตรรกะ
   7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   8. หากมีผลงานหรือชิ้นงาน ให้แนบส่งมาทางอีเมลล์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Administration Broadcasting Officer (เจ้าหน้าที่ส่วนงานธุรการและออกอากาศ)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานบริการทั่วไปของฝ่ายวิศวกรรมและการออกอากาศ เช่น เอกสารส่วนงาน การทำหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก การบันทึกรายงานการประชุมตลอดจนดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกให้สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนดไว้

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. การเตรียมเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของการส่งเอกสารจากส่วนงานต่างๆของฝ่ายวิศวกรรมและการออกอากาศให้ผู้บังคับบัญชา
   2. จัดเตรียมห้องประชุม และลงนัดหมายผู้เกี่ยวข้องกับส่วนงานต่างๆของฝ่ายวิศวกรรมและออกอากาศให้เป็นไปโดยราบรื่น และจดบันทึกรายงานการประชุมตามวาระต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
   3. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   4. ให้ข้อมูลผู้บังคับบัญชาสำหรับการเข้าประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิศวกรรมและออกอากาศและคอยติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป
   5. สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานภายในส่วนงานต่างๆของฝ่ายวิศวกรรมและออกอากาศ เพื่อให้การทำงานภายในส่วนงานต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
   6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีการบริหารธุรกิจ,การบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,มนุษยศาสตร์จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์การทำงานในด้านธุรการหรือการประสานงาน อย่างน้อย 0-3 ปี
   3. มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในด้านการบริหาร
   4. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
   5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถด้านการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
   6. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
   7. มีความละเอียด รอบคอบ
   8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • เจ้าหน้าที่ Ingest (Ingest Officer)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแลรับผิดชอบงานด้านการนำ Content เข้าสู่ระบบ Media Asset Management (MAM) จากแหล่งข้อมูล SOURCE ต่างๆ เช่น FTP, Live Feed, Camera Card, Storages ที่บริษัทนำเข้ามาใช้งานตามที่ได้รับแจ้งและวางแผนไว้ พร้อมทั้งทำการบันทึกข้อมูล Metadata ที่สัมพันธ์กับContent เล่านั้น เข้าไปในระบบเพื่อประโยชน์ในการสืบค้น Content และสามารถนำกลับมาใช้งาน รวมถึงการตั้งค่า ประเภท, อายุของ Content และการเก็บข้อมูลของ Content เพื่อประสิทธิภาพของประโยชน์โดยรวมสูงสุด

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. จัดเตรียมไฟล์ Content ที่ได้รับมาให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับมาตราฐานของระบบ MAM
   2. จัดโอนข้อมูลจากแหล่งข้อมุลภายนอก (Download Content) ตามที่ได้รับการร้องขอ จาก FTP Server ต่างๆ เพื่อเตรยมนำเข้าระบบ
   3. นำไฟล์ Content ที่ได้จัดเตรียมไว้เข้าสู่ระบบ MAM ตามช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม
   4. ดำเนินการตั้งค่าการบันทึกรายการสด (Live Feed) จากช่องรับสัญญาณ ตามตารางเวลาที่ได้รับการร้องขอโดยจะต้องลำดับการบันทึกตามหลักการและความเหมาะสมของระบบ พร้อมทั้งปรับช่องรับสัญญาณให้ถูกต้อง
   5. ตรวจสอบผลการบันทึก และคุณภาพของ Content เพื่อนำเข้าระบบทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกอากาศของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   6. ดำเนินการบันทึกค่า Metadata ที่มีความสัมพันธ์กับแต่ละ Content ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามมาตรฐาน และเพิ่มเติมการร้องขอจากผู้ใช้
   7. ตรวจสอบสถานการณ์การทำงาน และความจุ (Capacity) ของระบบ MAM เพื่อวางแผนการใช้งาน ปรับปรุงระบบ และพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสม และพร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ
   8. ตรวจสอบสถานะของ Content ที่จะเก็บในระบบให้เป็นไปตามนโยบายการจัดเก็บตามที่มีการวางแผนและตกลงไว้ พร้อมทั้งการประสานงานกับผุ้เกี่ยวข้องในการกำหนดสถานะการจัดเก้บให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน รวมถึงการตรวจสอบสถานะข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน Tape ตามระยะเวลาที่กำหนด
   9. บันทึกผลการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงาน การทำงานพร้อมปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการปรับปรุงการทำงานในลำดับต่อไป
   10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป Computer Science, นิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี ด้านระบบบริหารจัดการข้อมูล วีดีโอ ,ภาพ และด้านประสานงาน
   3. มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
   4. มีความสามารถในการจัดการ ไฟล์ Content ในรูปแบบต่าง ๆ
   5. มีความรู้ในการตรวจคุณภาพไฟล์ Content ทางเทคนิคได้
   6. การมีมนุษย์สัมพันธ์ดี และการคิดอย่างมีตรรกะ
 • Content Acquisition Officer-Local1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแลการจัดหารายการภายในประเทศที่น่าสนใจและมีคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของสถานีฯ เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด และดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ติดต่อประสานงานเพื่อจัดหารายการในประเทศ ทั้งในรูปแบบจ้างผลิต เช่าเวลา เช่าลิขสิทธิ์ และรูปแบบอื่นๆ (ถ้ามี) รวมถึงเจรจาเรื่องราคา จำนวนครั้งในการออกอากาศ และจำนวนระยะเวลาสิทธิ์
   2. วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการในประเทศที่น่าสนใจ พร้อมจัดทำสรุปเนื้อหารายการ จำนวนตอน ความยาวและราคา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคัดสรรรายการเพื่อพิจารณา
   3. ติดต่อ ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตรายการในประเทศเพื่อเชิญเข้ามานำเสนอรายการ ภายหลังจากผู้ผลิตได้ส่ง Proposal รายการเข้ามาพิจารณาแล้ว และสถานีฯพิจารณาแล้วว่าน่าสนใจ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   4. จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดหารายการภายในประเทศในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการขออนุมัติชำระเงินค่าจ้างผลิต ค่าลิขสิทธิ์รายการตามเงื่อนไขในสัญญา
   5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการตรวจร่างสัญญา การลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายเงิน
   6. ประสานงาน ควบคุม ติดตาม และดำเนินการรับวัสดุเทปรายการให้ได้ตามกำหนดการ และถูกต้องตาม Proposal ที่ได้เสนอมาเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียม
   7. จัดทำฐานข้อมูลรายการในประเทศเพื่อควบคุมและบริหารงานด้านลิขสิทธิ์รายการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   8. จัดทำสรุปเนื้อหา และจัดเตรียมข้อมูลรายการในประเทศเพื่อสนับสนุนการขายและการประชาสัมพันธ์
   9. รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดหารายการโทรทัศน์ หรือมีประสบการณ์การติดต่อประสานงานในธุรกิจโทรทัศน์ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
   3. มีความรู้ในด้านรายการโทรทัศน์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Office, อินเตอร์เน็ต
   4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ประสานงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
   5. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • News Co-producer (ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว)2 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของโปรดิวเชอร์เพื่อให้สามารถผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลาที่วางไว้
   2. ปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ทั้งในส่วนของรายการข่าวที่ถ่ายทอดสดในสถานีและรายการข่าวที่ถ่ายทำนอกสถานที่ หรือสารคดีข่าว และสามารถที่จะปฏิบัติงานแทนโปรดิวเซอร์ได้ เพื่อดูแลกระบวนการผลิตข่าวให้มีประสิทธิภาพ และได้รายการข่าวที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานและรูปแบบรายการที่ได้กำหนดไว้
   3. ประสานงาน และให้ความร่วมมือด้านการผลิตข่าวแก่หน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตข่าวที่มีคุณภาพดีได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
   4. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับภาพรวมรูปแบบและเนื้อหารายการข่าว หรือ สารคดีข่าว เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการข่าวที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
   5. พัฒนาเนื้อหารายการให้ตอบโจทย์แนวคิดของรายการอย่างมีคุณภาพ
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการผลิตข่าวอย่างน้อย อย่างน้อย 3-5 ปี
   3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้ในระดับพื้นฐาน
   5. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี
   6. มีสำนึกรับผิดชอบ และจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   7. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
   9. มีความทุ่มเทต่อองค์กร
   10. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   11. มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
   12. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
   13. มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • News Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อส่วนงานข่าว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ตัดต่อภาพที่จะออกอากาศ เพื่อรายงานภาพที่มีคุณภาพ โดยมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา (บทบรรยาย) ของข่าว หรือ สารคดีข่าว
   2. ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำเสนอ และรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
   3. นำข้อมูลที่ได้จากการตัดต่อเรียบร้อยแล้วส่งเข้าฐานข้อมูลกลาง (Server) และจัดระเบียบชุดข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Server) ด้วยการตั้งชื่อไฟล์และสกุลไฟล์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   6. ควบคุมภาพของการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 1-3 ปี
   3. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ และใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
   4. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี
   5. มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   6. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
   7. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   8. มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร
   9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   10. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • Cameraman (ช่างภาพ)3 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายทำ และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานภาพข่าว ภาพรายการ และภาพงานสนับสนุนขององค์กร ที่มีคุณภาพดีและสอดคล้องกับภาพรวมของเนื้อหาข่าว รายการ และงานสนับสนุนขององค์กร

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติงานหน้าที่ด้านการถ่ายทำข่าว รายการ และงานสนับสนุนองค์กร ทั้งในและนอกสถานที่
   2. สามารถดำเนินการเตรียมอุปกรณ์และมุมมองต่างๆ สำหรับถ่ายทำให้มีความเหมาะสม และประสานงานกับทีมงาน ให้ตรงตามความต้องการ
   3. ปฏิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพรายการต่างๆ ตามแนวทางที่ได้ตกลงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทำภาพ และรายการที่มีคุณภาพดี ตรงตาม Concept และแนวทางการนำเสนอของรายการ
   4. สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกภาพได้เป็นอย่างดี
   5. รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0 – 3 ปี มีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทำรายการ และการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
   3. มีความสามารถในการใช้และรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำได้เป็นอย่างดี
   4. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   5. มีจิตใจรักงานบริการ
   6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   7. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
   8. สามารถทำงานล่วงเวลา ออกนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุด
   9. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ มีพาหนะเป็นของตัวเอง หรือ สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
 • Digital Marketing Planner2 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   พัฒนา จัดทำกลยุทธ์ และวางแผนงานการสื่อสารการตลาดผ่าน Social Media รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารไปสู่ตลาดและผู้บริโภคร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ PPTV ในวงกว้าง โดยทำงานประสานร่วมกับหน่วยงานพัฒนา ในการจัดทำเว็บไซต์ และเพจเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานสื่อสารองค์กร หน่วยงานผลิตเนื้อหา เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาดออกมาในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. พัฒนา และวางแผนงานการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสารไปสู่ตลาดและผู้บริโภค
   2. วางแผนงานกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ในการพัฒนาช่องทางออนไลน์
   3. วางแผนสื่อออนไลน์ (Media Plan) อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อออนไลน์ภายในองค์กร ในการเผยแพร่แคมเปญและกิจกรรม
   4. ประสานงานด้านเทคนิค กับ ผู้ดูแลระบบจัดการให้บริการเว็บไซต์, เว็บมาสเตอร์และโปรแกรมเมอร์หน่วยงานสื่อสารองค์กร ในการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือสร้างแบรนด์
   5. คิดสร้างสรรค์ งานสื่อสารการตลาดออนไลน์
   6. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการสนับสนุนการทำงาน
   7. ติดตามการดำเนินกิจกรรมและการสื่อสารการตลาดของคู่แข่งอย่างใกล้ชิด
   8. จัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับฝ่ายดูแลระบบ เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการดำเนินการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
   9. ศึกษาหาความรู้ทางด้านการตลาดดิจิทัลใหม่ๆ และนำมาปรับใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์การทำงานในด้านการพัฒนา จัดทำกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาดผ่าน Social Media อย่างน้อย 1 – 3 ปี
   3. การตลาดออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ Social Media และการเขียนข่าวเบื้องต้น
   4. มีความเข้าใจการตลาดออนไลน์ การใช้เครื่องมือในการทำการตลาดผ่าน Social Media
   5. การสื่อสารการตลาดออนไลน์
   6. การทำงานเป็นทีม ทำงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและกลยุทธ์ที่วางไว้ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน กระแสใน Social Media
   7. วางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และการสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Assistant News Editor (ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่างๆ รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติงานหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว เพื่อให้สามารถเขียนบทบรรยายข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลาที่วางไว้
   2. หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับทีม News Producer เพื่อให้ได้บทบรรยายข่าวที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับภาพรวมการนำเสนอข่าว
   3. ประชุมประเด็นข่าว ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว
   4. ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อไปทำข่าว สัมภาษณ์พิเศษ และ Phone in รวมถึงการประสานงานภายในองค์กร เพื่อให้รายการมีประสิทธิภาพ
   5. แก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและบทบรรยายข่าว ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค
   6. ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปโดยราบรื่น
   7. ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานในกองบรรณาธิการข่าว อย่างน้อย 5 - 8 ปี
   3. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี
   4. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   5. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี
   6. มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   7. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอ
 • News Reporter (ผู้สื่อข่าว)2 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   แสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเขียนบทบรรยายข่าว รายงานข่าวออกอากาศในกรณีถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เพื่อผลิตข่าวที่ทันเหตุการณ์ รวมถึงทำสกู๊ปข่าว โดยมีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. เสาะแสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว รวมถึงเขียนบทบรรยายข่าว เพื่อให้ได้ข่าวที่มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์
   2. ประชุมติดตามประเด็นข่าวร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว (News Editor)
   3. รายงานบทบรรยายข่าว และภาพข่าวที่ได้จากการจัดทำให้กองบรรณาธิการพิจารณาก่อนออกอากาศข่าวแก่สาธารณชน เพื่อคัดกรองเนื้อหาให้มีความถูกต้องและเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ
   4. ติดต่อ ประสานงานกับแหล่งข่าว พร้อมประสานกับ News Coordinator สำหรับจองรถ ช่างภาพ และผู้ช่วยช่างภาพ
   5. จัดเก็บบทรายงานข่าวและภาพข่าว หรือสกู๊ปลงฐานข้อมูลกลาง (Server)
   6. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการรายงานข่าว และ/หรือการทำสกู๊ป เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   7. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการรายงานข่าว และ/หรือการทำสกู๊ป ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   8. มีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าว เพื่อต่อยอดในการทำข่าวเชิงลึก
   9. การเลือกใช้ช่องทาง multi-platform ที่หลากหลายในการนำเสนอข่าว
   10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสบการณ์ในการเป็นนักข่าว 1-3 ปี
   3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   4. มีบุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉาน ชัดเจน มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี ได้เป็นอย่างดี
 • Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาษี การจัดทำรายงานด้านบัญชีในแต่ละงวด พร้อมทั้งรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ ให้มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีและสำเร็จตามกำหนดเวลาที่วางไว้

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาษี และธุรกรรมทางการเงินขององค์กรอย่างถูกต้องและสำเร็จลุล่วงถูกต้องตามแผนงานและกำหนดเวลาที่วางไว้
   2. บันทึกทรัพย์สินถาวรให้เป็นไปตามหลักการทางบัญชี เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้
   3. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ และการรับเงินจากลูกหนี้ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อบังคับขององค์กร
   4. จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชี และกรมสรรพากร และซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
   5. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินกับใบนำฝาก รายงานการรับเงิน ประสานงานในการติดตามเอกสารต่างๆ สำหรับการทำบัญชีลูกหนี้จากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบัญชี
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1–3ปี ในสายงานด้านการบัญชี
   3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
   4. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   5. มีทักษะด้านคิดวิเคราะห์ การวางแผน และมีความละเอียดรอบคอบ
   6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • Photojournalist (ช่างภาพข่าว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานข่าว เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพตามที่ได้รับมอบหมาย บันทึกปรากฏการณ์ รายงานตามความเป็นจริง ครอบคลุมเรื่องราวที่เกิดขึ้น ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่ายได้อย่างครบถ้วน มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช้เทคนิคในการแต่งเติมภาพถ่าย ทำงานร่วมกับนักข่าว มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการถ่ายเป็นอย่างดี สามารถจัดองค์ประกอบของภาพได้เหมาะสม

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   2. ส่งภาพเข้าสู่ระบบ นำภาพขึ้นเว็บไซต์ Social Media ได้อย่างรวดเร็ว
   3. เขียนคำอธิบายภาพให้เกิดความเข้าใจ ตรงไปตรงมา ไม่สร้างความสับสนให้กับผู้อ่าน
   4. เข้าร่วมประชุมกับทีมข่าวเพื่อทราบหมายงานที่จะปฏิบัติในทุกวัน
   5. ศึกษาและเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพเพิ่มเติม
   6. มีความคิดสร้างสรรค์ในงานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการถ่ายภาพข่าวอย่างน้อย 1 – 3 ปี
   3. มีเทคนิคการถ่ายภาพข่าว งานกราฟิก และการตัดต่อเบื้องต้น
   4. มีความรู้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์และ Social Media เบื้องต้น
   5. สามารถถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การใช้ภาษาในการเขียนประกอบภาพข่าว การนำขึ้นเว็บไซต์ และ Social Media
   6. มีทักษะในการจับประเด็นข่าว และจรรยาบรรณในการรายงานข่าว
   7. สามารถทำงานเป็นทีม และมีไหวพริบดี
 • Producer Online (โปรดิวเชอร์ออนไลน์)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   คิดสร้างสรรค์เนื้อหาข่าว และเนื้อหาที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการตลาด มีความสามารถในการเขียนสคริปต์ และดูแลควบคุมการผลิตเนื้อหาให้เป็นไปตามแผน รวมถึงการตัดต่อวิดีโอ ดูแลประสานงานกับทีมกองบรรณาธิการออนไลน์ ทีมโซเชียลมีเดีย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. คิดสร้างสรรค์ผลิตเนื้อหา เนื้อหาที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการตลาด
   2. ควบคุมการผลิตเนื้อหา เนื้อหาที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการตลาด
   3. ตัดต่อเนื้อหาที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการตลาด ให้เหมาะกับช่องทางบนออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย
   4. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   5. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานในด้านโปรดิวเชอร์อย่างน้อย 1-3 ปี
   3. สามารถตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ทำกราฟิกเบื้องต้น ใช้งานโปรแกรมตัดต่อ และโปรแกรมกราฟิกได้เป็นอย่างดี
   4. มีความรู้ด้านโปรดักชั่น ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ให้มีความต่อเนื่องของภาพ เขียนสคริปต์
   5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และความสามารถด้านการประสานงาน
 • Social Business and Entertainment Reporter (ผู้สื่อข่าวส่วนงานรายการสังคมธุรกิจและบันเทิง) 2 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดำเนินการผลิตสกู๊ป และรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมธุรกิจและบันเทิง ให้มีความน่าสนใจ และตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าและผู้ชม ตลอดจนการพัฒนาหาแนวทางใหม่ๆ ในการนำเสนอเพื่อให้รายการมีความน่าสนใจ และสามารถชักจูงให้ผู้ชมสนใจและติดตามรายการอย่างต่อเนื่อง

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฎิบัติหน้าที่ผลิตข่าวสังคมธุรกิจ โดยการรายงานข่าว และจัดทำสกู๊ปข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าของบริษัทโดยเฉพาะ
   2. ปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวบันเทิงควบคู่ไปกับการจัดทำข่าวในเชิงสังคมธุรกิจ
   3. ออกหมายตามตารางงานเพื่อมานำเสนอในรายการในข้อหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมบันเทิงและธุรกิจ พร้อมทั้งเขียนสกู๊ปต่างๆ ให้มีถูกต้องครบถ้วน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
   4. เข้าร่วมการประชุม และร่วมวางแผนงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำสกู๊ปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
   5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาข้อมูล พร้อมทั้งประสานงานกับ Social Business and Entertainment Coordinator สำหรับดำเนินการจองรถ จองช่างภาพ และผู้ช่วยช่างภาพ
   6. การจัดเก็บข้อมูล และฟุตภาพ หรือสกู๊ปต่างๆ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่มาลงไว้ในฐานข้อมูลกลาง (Server) เพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ยวขเองสามารถนำข้อมูลไปใช้งานอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
   7. การแก้ไขปัญหา และอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   8. การปรับปรุงกระบวนการทำงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   9. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สื่อข่าว อย่างน้อย 0-3 ปี
   3. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี
   4. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   5. มีบุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉาน ชัดเจน มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
 • Social Business and Entertainment Program Co-Producer (ผู้ช่วยโปรดิวเชอร์ส่วนงานรายการสังคมธุรกิจและบันเทิง)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานในการผลิตรายการข่าวบันเทิง ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวบันเทิงที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหา ทันสมัย สนุกสนาน ตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของโปรดิวเชอร์ส่วนงานรายการสังคมธุรกิจและบันเทิง เพื่อให้สามารถผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลาที่วางไว้
   2. ปฏิบัติงานช่วยควบคุมคุณภาพการผลิตรายการ ทั้งในส่วนที่ถ่ายทอดสดและรายการที่ถ่ายทำนอกสถานที่ เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพ และได้รายการที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานและรูปแบบรายการที่ได้กำหนดไว้
   3. ประสานงาน และให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพดีได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
   4. มีส่วนร่วมในการคิดภาพรวมของรูปแบบและเนื้อหารายการ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการ ที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
   5. หาข้อมูลและความน่าสนใจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับเนื้อหาสคริปท์ในรายการ เช่น สคริปท์สกู๊ป สคริปท์บทพูดพิธีกร และสคริปท์เนื้อในรายการ เพื่อให้รายการออกมาสมบรูณ์แบบตามรูปแบบของรายการ
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชนหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์ในการผลิตข่าวอย่างน้อย อย่างน้อย 1-3 ปี
   3. ควรมีประสบการณ์ในการเป็นผู้สื่อข่าวในสนามข่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
   4. เขียนข่าวได้ดี มีทักษะในการเลือกภาพ เลือกเสียง ให้ตรงกับเนื้อหาข่าว
   5. สามารถเรียบเรียง แก้ไขเนื้อหาของข่าวให้ถูกต้องสอดคล้องกับรูปแบบรายการ
   6. สามารถจัดลำดับความสำคัญของข่าว และจัดเรียงลำดับการนำเสนอข่าว ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน
   7. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   8. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดี
   9. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้ในระดับพื้นฐาน
   10. มีความรู้ ความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการออกอากาศ และสามารถควบคุมการออกอากาศได้ทั้งรายการสด และบันทึกเทป
 • Social Business and Entertainment Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอแผนกสังคม บันเทิงและธุรกิจ)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ตัดต่อรายการสังคมธุรกิจและบันเทิงที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต และการหาภาพจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อนำมาผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. การตัดต่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของรายการสังคมธุรกิจ และบันเทิงที่จะออกอากาศ เพิ่อให้การนำเสนอได้ภาพต่างๆ ได้คุณภาพมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหาที่พิธีกรผู้ประกาศรายงาน
   2. การประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดต่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหารายการที่นำเสนอ และให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
   3. การจัดเก็บภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไว้ของงานที่ตัดต่อไว้ในฐานข้อมูลกลาง (Server) รวมถึงการจัดระเบียบของการใช้ฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดึงไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
   4. การแก้ไขปัญหา และอุปสรรค์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตัดต่อทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของรายการสังคมธุรกิจและบันเทิง ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
   5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมั่นเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาทักษะความชำนาญของตนอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพงานตัดต่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ส่วนรายการสังคมบันเทิงธุรกิจกำหนด
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ด้านการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 1-3 ปี
   3. สามารถตัดต่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี
   4. สามารถใช้โปรแกรมการตัดต่อรายการโทรทัศน์ Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
   5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
   6. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีอุปนิสัยดี มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
   7. มีความรับผิดชอบ เป็นคนตรงต่อเวลา และมีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
   8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้
   9. มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
 • Sales and Client Services Supervisor1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ควบคุมและผลักดันยอดขายการขายแพ็คเกจการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ควบคุม และจัดทำแพ็คราคาขายและดำเนินการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาร่วมกับทีม และสนับสนันผู้ใต้บังคับบัญชาในการขายผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้ได้ตามเป้าหมายรวมไปถึงการดูแลลูกค้า เพื่อผลักดันให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
   2. การหาลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า และเพื่อเพิ่มยอดขาย รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเก่า ตลอดจนการอัพเดทผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขององค์กรให้ลูกค้าทราบอยู่สม่ำเสมอ
   3. ดูแลรับผิดชอบละเอียดงานตามแพคที่ขายให้กับลูกค้า และกำกับดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ตลอดจนสิ้นสุดการรับบริการเพื่อให้ลูกค้ามีความสนใจและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
   4. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาที่สามารถนำมาประยุกต์กับการวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5. การนำเสนอเสนอขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา และเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
   6. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   7. จัดทำและเสนองบประมาณด้านการขายและการบริการลูกค้าสัมพันธ์ให้เป็นตามงบประมาณที่กำหนด
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในด้านการขายเวลาโฆษณา
   3. มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีด้านธุรกิจสื่อและบันเทิง และการขายโฆษณา
   4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   5. มีความสามรถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกฑณ์ดี
   6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี
   7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
   8. สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
   9. มีความสามารถในการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
   10. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
   11. ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
   12. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาหน้าได้เป็นอย่างดี
 • Sales and Client Services Officer2 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการบริการลูกค้า และผลักดันยอดขายการขายแพคเกจการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายและงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา รวมไปถึงการดูแลลูกค้า และออกแบบแพคเกจที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เพื่อผลักดันให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
   2. เจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย และการบริการหลังการขายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการศึกษาประเมินความต้องการของกลุ่มลูกค้าหากลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้เพิ่มขึ้น
   3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาที่สามารถนำมาประยุกต์กับการวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และสามารถ
   5. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพยากรณ์ยอดขาย และกำหนดแนวทางในการพัฒนาแผนการขายในอนาคต
   6. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธฺภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีด้านธุรกิจสื่อและบันเทิง และการขายโฆษณา
   3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   4. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี
   6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
   7. สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
   8. มีความสามารถในการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
   9. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
   10. ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • System Engineer (วิศวกรระบบ)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ จัดทำโครงสร้างระบบ หรือตรวจสอบการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งระบบ,สนับสนุน,ติดตั้ง,ควบคุม,ตรวจสอบ,ประสานงานและแก้ไขปัญหาในเครื่องแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์เครืองข่าย (Network Equipment) และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่บริษัทนำเข้ามาใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ออกแบบ วางแผน กำหนดทิศทางหรือโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทเพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิ์ภาพ และเป็นไปตามนโยบาย หรือมาตรฐานที่วางไว้
   2. ออกแบบ และกำหนดแนวทาง สำรองพร้อมกู้คืนข้อมูล หรือระบบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น พร้อมแผนการทำงานในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่องไม่ให้กระทบต่อธุรกิจ
   3. ออกแบบ และควบคุมระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบหรือข้อมูลของบริษัท
   4. ติดตั้ง หรือควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ Server และ/หรือ อุปกรณ์ Network ตามแผนงานและมาตรการที่กำหนดไว้
   5. วินิจฉัย วิเคราะห์ สนับสนุน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแม่ข่าย (Server) อุปกรณ์เครือข่าย ( Network Equipment) และอุปกรณ์เกี่ยวข้องอื่น ที่บริษัทฯ นำเข้ามาใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อการใช้งาน
   6. ตรวจสอบและติดตามผลการทำงานของอุปกรณ์ Server, Network Equipment และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องตามที่ได้ตั้งค่าไว้ และวางแผนพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างเต้มประสิทธิภาพ
   7. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง และติดต่อผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ หรืออุปกรณ์
   8. สร้างและแก้ไขเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบ Server/Network ของบริษัท ทั้งแผนผังและเอกสารประกอบ
   9. ดูแลบำรุงรักษา กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ดำเนินการปรับปรุง Operating System หรือ Software อื่นที่จำเป็นให้ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
   10. ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษา การพัฒนาตัวระบบและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กรให้สำเร็จลุล่วงถูกต้องตามแผนงาน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรเป้นไปโดยราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
   11. ตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กร
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา Computer Engineer / Information Technology / Computer Science
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป ด้าน Data Center/Network architecture และ configuration, server, IT Infrastructure
   3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ Windows server, Storage Management, Active directory , DNS, DHCP และ Network
   4. มีความสามารถด้านการติดตั้งระบบ Network และ Server พร้อมทั้งจัดการด้าน Internet และ Security
   5. มีทักษะพื้นฐานด้าน Data center/Network architecture, server ,IT Infrastructure และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Network
   6. สามารถรับผิดชอบ Project วางแผนกำหนดการ ระยะเวลาทำงาน ที่ได้รับมอบหมายได้
   7. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ Active directory, Group Policy
 • Human Resources Manager1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   วางแผน ควบคุม และติดตามงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงดูแล ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กร และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. บริหารแผนงานด้านอัตรากำลังคนของแต่ละหน่วยงาน รูปแบบขององค์การให้เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
   2. บริหารแผนงานการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมกับองค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติและช่องทางการหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   3. วางแผนและจัดการการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ให้สามารถดึงดูดพนักงานให้อยู่ในระดับเดียวกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน
   4. วิเคราะห์ วางแผนการสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
   5. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และบรรลุตามแผนพัฒนาบุคลากร
   6. วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) การประเมินขีดความสามารถพนักงาน (Competency Appraisal) ให้เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
   7. โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสและยุติธรรม สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาพนักงาน
   8. จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของทุกตำแหน่งในองค์การ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
   9. วางแผนการส่งต่อและรักษาความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อได้อย่างราบรื่น
   10. ให้หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) พร้อมทั้งสอนการปฏิบัติงานแก่ทีมงาน
   11. เสนอและจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามงบประมาณ เหมาะสมกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
   12. ชี้แจง แจ้งความเคลื่อนไหว และให้ข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แก่ผู้บริหารระดับสูง
   13. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ของสายงานและองค์กรสู่การปฏิบัติงานจริง
   14. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายแรงงาน และเสนอแนะให้องค์กรเปลี่ยนแปลงกฎหรือระเบียบในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย
   15. ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับองค์กร
   16. ติดตามขวัญกำลังใจรวมทั้งเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ ของพนักงาน และรายงานให้ทางผู้บริหารระดับสูงทราบหากมีความเสี่ยงที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวก
   17. วางระบบการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลที่ง่าย รวดเร็ว และสะดวกต่อพนักงานที่มาใช้บริการ
   18. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
   3. มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี
   4. มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในด้านการนำ Competency มาใช้ในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
   6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานความร่วมมือและการเจรจาต่อรอง
   7. มีความสามารถในการคิด การวางแผน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
   8. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
   9. มีความละเอียดรอบครอบ และช่างสังเกต
   10. มีการคิดอย่างมีตรรกะ และมีความคิดสร้างสรรค์
 • Frontend Developer Supervisor (หัวหน้าพัฒนาระบบงานฟร้อนท์เอนด์)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   มีหน้าที่พัฒนาโปรแกรมในฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ และทันสมัย หลังการพัฒนาสำเร็จ มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น สามารถวิเคราะห์จนทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของโปรแกรม และสามารถกำหนดแนวทาง รวมทั้งควบคุม และทำการแก้ไขได้จนสำเร็จ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. พัฒนาโปรแกรมฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อให้เชื่อมโยงกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
   2. ทำงานร่วมกับหัวหน้าโครงการ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และทีมงานทุกภาคส่วน เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเสร็จภายในระยะเวลาที่หัวหน้าโครงการกำหนด
   3. ร่วมประชุมกับทีมงานทุกภาคส่วน และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบต่อหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
   4. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ บ้าง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม
   5. ทำการทดสอบระบบเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT),
   2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี
   4. มีพื้นฐานในด้าน Angular.js, Vue.js, HTML5, CSS3 และ Javascript
   5. พัฒนาเว็บไซต์โดย เฟรมเวิร์ค เช่น Yii, Laravel, Angular.js, Vue.js, Bootstrap และ uikit เป็นต้น
   6. การเชื่อมต่อ API หรือ Web Service และการใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น
   7. พัฒนาระบบได้ทันตามกำหนด และสามารถแก้ไขปัญหาระบบที่พบเจอได้ทันเวลา
   8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • Programmer (เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานและสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม, ระบบงานต่างๆ เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ออกแบบ, พัฒนา, ทดสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรม/ระบบงาน
   2. ให้คำแนะนำด้านระบบสารสนเทศขององค์กรแก่พนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
   3. พัฒนาระบบงาน หรือ module เพื่อทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบงานให้ถูกต้องสอดคล้องกัน พร้อมกับติดตามตรวจสอบ
   4. ช่วยเหลือ, สนับสนุน ผู้ใช้พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
   5. จัดทำเอกสารทดสอบโปรแกรม พร้อมทำการทดสอบและบันทึกเพื่อนำไปแก้ไขหรือปรับปรุง
   6. ดูแล ควบคุม และบำรุงรักษาระบบมาตรฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีการใช้งานภายในบริษัท
   7. จัดเตรียมแผนงานการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้เหมาะสม พร้อมดำเนินการนำข้อมูลเข้าจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสม
   8. จัดทำเอกสารในขั้นตอนการพัฒนาระบบต่างๆ ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดูแล แก้ไข และสร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง
   9. เสนอแนะ หรือให้คำปรึกษา ในส่วนความเป็นไปได้ทางเทคนิค เพื่อนำไปประกอบการพัฒนา หรือติดตั้งระบบ
   10. ปรับปรุง แก้ไข ระบบสารสนเทศ รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาด, ปรับประสิทธิภาพการทำงานและคุณลักษณะให้ดีขึ้น
   11. ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กรให้สำเร็จลุล่วงถูกต้องตามแผนงานเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามความราบรื่นมีประสิทธิภาพ
   12. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิรค์ขององค์กรแก่พนักงานตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปโดยราบรื่น
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา Computer Science,เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านระบบคอมพิวเตอร์
   3. มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
   4. ความเข้าใจด้านเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม โดยเฉพาะ Microsoft . Net , Java, Windows/Linux Script เข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลและการดูแล
   5. สามารถทำงานได้ภายใต้ความกดดันและสภาวะพิเศษ
   6. มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักการบริการ
   7. สามารถใช้ถ้อยคำ หรือ ภาษาที่เข้าใจง่าย
   8. มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
   9. มีความละเอียดรอบคอบ
   10. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • Web Master (เว็บมาสเตอร์)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   เว็บมาสเตอร์ (Web Master) และนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารภาพรวมเว็บไซต์ – โมบาย แอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย การอัพเดตเนื้อหารายการ, เครื่องมือที่จะช่วยหารายได้ และการปรับปรุงคุณภาพของเว็บไซต์โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาโปรแกรมด้านการสร้าง ออกแบบเว็บไซต์เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติและปรับแต่งให้เว็บไซต์รองรับมาตรฐานการเขียนโปรแกรมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และดูแลการสำรองข้อมูลบนเว็บไซต์ รวมไปถึงประสานงานร่วมกับทีมการตลาด เพื่อทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และการวิเคราะห์ข้อมูลบนเว็บไซต์ – พื้นที่โฆษณาที่จะสามารถนำมาสร้างรายได้สูงสุด และสรุปข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เว็บไซต์ - Social Media ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกฝ่าย New Media ที่ต้องการใช้พื้นที่บนเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน
   2. ประสานงานร่วมกับหน่วยพัฒนาโปรแกรมในการออกแบบ จัดวางเนื้อหาและการเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บไซต์หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์
   3. วิเคราะห์ข้อมูลการเยี่ยมชม การใช้งานในเว็บไซต์และ Social Media อย่างละเอียด พร้อมกับเปรียบเทียบคู่แข่ง
   4. ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมและข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์
   5. ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยทั้งหมดของเว็บไซต์ ได้แก่ คำผิด ข้อความที่นำไปสู่การฟ้องร้อง และข้อมูลกลุ่ม Social Media
   6. วิเคราะห์กระแส แนวโน้ม ความนิยมใน Social Media
   7. จัดทำรายงานสถิติการใช้งานเว็บไซต์ และ Social Media เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการจัดการสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ทำงานในด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการบริหารภาพรวมของเว็บไซต์ หรือ Social Media ต่างๆ อย่างน้อย 3 – 5 ปี
   3. มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ระบบฐานข้อมูล มีความรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้าน SEO และความรู้ด้านระบบเครือข่าย
   4. เข้าใจโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์และระบบ Internet มีความรู้พื้นฐานภาษา HTML, XML, CSS, PHP, JAVA โปรแกรมตกแต่งภาพ, เข้าใจระบบโฆษณาออนไลน์
 • Application Developer (นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น)2 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ทำหน้าที่พัฒนาโปรแกรมในส่วน Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องทำงานควบคู่กับทีมพัฒนาระบบฝั่ง Server Side เพื่อให้ระบบเชื่อมโยงกัน และแสดงผลลัพธ์ผ่าน Mobile Application โดยต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และต้องรับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบ รวมถึงทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น และสามารถวิเคราะห์ปัญหาของโปรแกรมและทำการแก้ไขได้

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. พัฒนาโปรแกรมในส่วน Mobile Application เพื่อใช้ติดต่อเชื่อมโยงระหว่าง Server Side และฝั่ง Mobile Client
   2. ทำงานร่วมกับหัวหน้าโครงการที่ออกแบบ และทีมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   3. เข้าประชุมร่วมกับทีมงาน โดยมีวาระหลักคือการรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ
   4. ศึกษาวิเคราะห์การทำงานของระบบให้เป็นไปอย่างเข้าใจ เพ่อความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนา
   5. ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ อยู่เสมอเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน
   6. ทำการทดสอบระบบ วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งทำการแก้ไขข้อบกพร้องของระบบ ให้ Mobile Application อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
   7. ให้คำปรึกษาด้านการใช้ Mobile Application กับผู้ใช้งาน
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 0 – 2 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
   3. สามารถเขียน Native Application บน Android หรือ IOS ได้ (สำหรับ IOS มีความเข้าใจในภาษา Swift)
   4. สามารถใช้ Git และ Mac ได้
   5. การแก้ไขปัญหาระบบเมื่อพบเจอ
   6. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความยืดหยุ่น
   7. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ ทำงานเป็นทีม
   8. การมีความคิดสร้างสรรค์ และแชร์ประสบการณ์การทำงานที่ตัวเองรู้ให้เพื่อนร่วมงานได้ทราบ
 • Technical Supplies Officer (เจ้าหน้าที่พัสดุช่าง)2 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแล จัดเก็บ จัดเตรียม บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการและออกอากาศ ควบคุมการยืม เบิกจ่าย และส่งคืน เก็บบันทึกประวัติและบันทึกข้อมูลการนำเข้า การเบิกจ่าย การซ่อมบำรุง เพื่อตรวจสอบและค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ดูแล จัดเก็บ แยกประเภท เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและออกอากาศ ให้ถูกต้องตามหลักการ สามารถค้นหาตรวจสอบและนำมาใช้งานได้ง่าย
   2. จัดเตรียมและตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและออกอากาศให้อยู่ในสภาพดี สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. ควบคุมการเบิกจ่าย การส่งคืน ตรวจเช็ครายการและจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ครบถ้วน ติดตามทวงถามเมื่อเลยกำหนดเวลาการส่งคืน
   4. ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องมือและอุปกรณ์ ส่งซ่อมเมื่ออุปกรณ์ชำรุด เก็บประวัติการดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์
   5. แนะนำการใช้งาน การเก็บและการขนย้ายเครื่องมือที่ถูกวิธี ลดความเสียหายของอุปกรณ์และเครื่องมือ
   6. ใช้ระบบสารสนเทศ บริหารจัดการทรัพย์สิน เก็บข้อมูล ประวัติ การรับเข้า การเบิกใช้ การซ่อมบำรุง ของเครื่องมือและอุปกรณ์
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ​ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงกว่า (ป.ว.ส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ทำงาน 0 -2 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้
   3. มีความรู้ในด้านรายการโทรทัศน์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี เช่น Microsoft Office, อินเตอร์เน็ต
   4. มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
   5. หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบหรือกระบวนการการออกอากาศรายการโทรทัศน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   7. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   8. การคิดอย่างมีตรรกะ และมีมนุษยสัมพันธ์
   9. การมีความยืดหยุ่น มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   10. การมีความคิดสร้างสรรค์ ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
   11. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • News Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อส่วนงานข่าว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ตัดต่อภาพที่จะออกอากาศ เพื่อรายงานภาพที่มีคุณภาพ โดยมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา (บทบรรยาย) ของข่าว หรือ สารคดีข่าว
   2. ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำเสนอ และรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
   3. นำข้อมูลที่ได้จากการตัดต่อเรียบร้อยแล้วส่งเข้าฐานข้อมูลกลาง (Server) และจัดระเบียบชุดข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Server) ด้วยการตั้งชื่อไฟล์และสกุลไฟล์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   6. ควบคุมภาพของการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี
   3. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
   4. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
   5. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี
   6. การคิดอย่างมีตรรกะ
   7. การมีมนุษยสัมพันธ์
   8. การมีความยืดหยุ่น
   9. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   10. การมีความคิดสร้างสรรค์
   11. มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   12. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
   13. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   14. มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
   15. มีความทุ่มเทต่อองค์กร
   16. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   17. มีความละเอียดรอบคอบ

สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail : recruit@pptvthailand.com
หรือนำส่งเอกสารมาที่

ฝ่ายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-118-0080