PPTV HD36

โปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล : พฤหัสบดี 21 ก.ย. 2560

ดูโปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล ทั้งหมด

ร่วมงานกับเราrecruit

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • News Co-producer (ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของโปรดิวเชอร์เพื่อให้สามารถผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลาที่วางไว้
   2. ปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ทั้งในส่วนของรายการข่าวที่ถ่ายทอดสดในสถานีและ รายการข่าวที่ถ่ายทำนอกสถานที่ หรือสารคดีข่าว และสามารถที่จะปฏิบัติงานแทนโปรดิวเซอร์ได้
   3. เพื่อดูแลกระบวนการ ผลิตข่าวให้มีประสิทธิภาพ และได้รายการข่าวที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานและรูปแบบรายการที่ได้กำหนดไว้
   4. ประสานงาน และให้ความร่วมมือด้านการผลิตข่าวแก่หน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถ ผลิตข่าวที่มีคุณภาพดีได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
   5. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับภาพรวมรูปแบบและเนื้อหารายการข่าว หรือ สารคดีข่าว เพื่อเป็นแนวทางในการ ผลิตรายการข่าวที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
   6. พัฒนาเนื้อหารายการให้ตอบโจทย์แนวคิดของรายการอย่างมีคุณภาพ
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการผลิตข่าวอย่างน้อย อย่างน้อย 3 - 5 ปี
   3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดี
   5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้ในระดับพื้นฐาน
   6. การคิดอย่างมีตรรกะ
   7. การมีมนุษยสัมพันธ์
   8. การมีความยืดหยุ่น
   9. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   10. การมีความคิดสร้างสรรค์
   11. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี
   12. มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   13. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   14. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
   15. มีความทุ่มเทต่อองค์กร
   16. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   17. มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
   18. มีความละเอียดรอบคอบ
   19. มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   20. มีความสามารถบริหารจัดการ
 • Operation and Sale Coordinator1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลโครงการ ควบคุม ดูแลความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขายประสานงานด้านเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นกับโครงการ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตั้งแต่การเริ่มติดตั้งจนถึงการตรวจรับงาน (อาจมีเดินทางต่างจังหวัด)

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลโครงการ ควบคุม ดูแลความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขาย
   2. ประสานงานด้านเอกสารและข้อมูลที่จำเป็นกับโครงการ เพื่อใช้ในรายงานข้อเสนอกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายและโครงการทั้งหมด
   3. จัดระบบข้อมูลและเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ของโครงการให้ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ
   4. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่างๆ พร้อมการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายขายและโครงการ
   5. จัดทำรายงานการชำระเงิน ดูแลการเบิกจ่ายของโครงการให้ถูกต้องและส่งข้อมูลให้กับแผนกบัญชีและการเงิน
   6. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตั้งแต่การเริ่มติดตั้ง จนถึงการตรวจรับงาน (อาจมีเดินทางต่างจังหวัด)
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   2. มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไปในสายงานประสานงานขาย และงานโครงการ
   3. ผ่านการอบรมด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ
   4. ผ่านการอบรมด้านการสื่อสาร
   5. มีความรู้ด้าน Innovation เทคโนโลยี โปรแกรมหรือระบบการสนับสนุนการทำงานขององค์กร
   6. มีความละเอียดรอบคอบ
   7. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • Content Acquisition Officer-Local1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแลการจัดหารายการภายในประเทศที่น่าสนใจและมีคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของสถานีฯ เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด และดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ติดต่อประสานงานเพื่อจัดหารายการในประเทศ ทั้งในรูปแบบจ้างผลิต เช่าเวลา เช่าลิขสิทธิ์ และรูปแบบอื่นๆ (ถ้ามี) รวมถึงเจรจาเรื่องราคา จำนวนครั้งในการออกอากาศ และจำนวนระยะเวลาสิทธิ์
   2. วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการในประเทศที่น่าสนใจ พร้อมจัดทำสรุปเนื้อหารายการ จำนวนตอน ความยาวและราคา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคัดสรรรายการเพื่อพิจารณา
   3. ติดต่อ ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตรายการในประเทศเพื่อเชิญเข้ามานำเสนอรายการ ภายหลังจากผู้ผลิตได้ส่ง Proposal รายการเข้ามาพิจารณาแล้ว และสถานีฯพิจารณาแล้วว่าน่าสนใจ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   4. จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดหารายการภายในประเทศในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการขออนุมัติชำระเงินค่าจ้างผลิต ค่าลิขสิทธิ์รายการตามเงื่อนไขในสัญญา
   5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการตรวจร่างสัญญา การลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายเงิน
   6. ประสานงาน ควบคุม ติดตาม และดำเนินการรับวัสดุเทปรายการให้ได้ตามกำหนดการ และถูกต้องตาม Proposal ที่ได้เสนอมาเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียมการผลิต ตัดต่อให้พร้อมออกอากาศต่อไป
   7. จัดทำฐานข้อมูลรายการในประเทศเพื่อควบคุมและบริหารงานด้านลิขสิทธิ์รายการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   8. จัดทำสรุปเนื้อหา และจัดเตรียมข้อมูลรายการในประเทศเพื่อสนับสนุนการขายและการประชาสัมพันธ์
   9. รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดหารายการโทรทัศน์ หรือมีประสบการณ์การติดต่อประสานงานในธุรกิจโทรทัศน์ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
   3. เทคนิคการเจรจาต่อรองระดับต้น
   4. เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล
   5. เทคนิคการเจรจาต่อรองเชิงธุรกิจ
   6. มีความรู้ในด้านรายการโทรทัศน์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Office, อินเตอร์เน็ต มีทักษะในการเจรจาต่อรองและประสานงาน ละเอียดรอบคอบ
   7. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Finance Manager1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   วางแผน ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารกระแสเงินสด และการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานทั้งในส่วนของธุรกิจ Broadcast และ Non-broadcast พร้อมทั้งจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้บริหารทราบ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องด้านการเงินและความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน และให้เป็นไปตามนโยบาย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. นำนโยบายที่ได้รับมาวางแผนเป้าหมายทางการเงินขององค์กร เพื่อให้เกิดสภาพคล่องด้านการเงินและความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน
   2. วางนโยบายและควบคุมการจัดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานขององค์กร
   3. จัดหาแหล่งเงินทุน วางแผนการบริหารเงินหมุนเวียนโดยรวบรวมข้อมูลเงินเข้า – ออก วิเคราะห์สถานะทางการเงินขององค์กร ดำเนินการฝาก/ถอน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ
   4. เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด
   5. วิเคราะห์การลงทุนและความเสี่ยงขององค์กร พร้อมทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
   6. คาดการณ์ปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณ และความต่อเนื่องในการดำเนินการขององค์กร พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนงานที่กำหนดตามความเหมาะสมได้อย่างทันท่วงที
   7. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงิน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
   8. รายงานความคืบหน้าทางการเงิน การใช้งบประมาณของบริษัทให้ผู้จัดการฝ่าย และ/หรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
   9. เสนอและจัดสรรงบประมาณของฝ่ายการเงินให้เป็นไปตามงบและเหมาะสมกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของบริษัท
   10. ชี้แจง แจ้งความเคลื่อนไหวและให้ข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการเงินแก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ของสายงานและองค์กรสู่การปฏิบัติงานจริง
   11. ให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
   12. พร้อมทั้งวางแนวทางในการกระตุ้นและจูงใจทีมงานให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของคนอย่างต่อเนื่อง
   13. กระตุ้นและจูงใจทีมงานให้เกิดการพัฒนาทักษะ ศักยภาพในการทำงานของตนเอง
   14. จัดทำและเสนองบประมาณด้านการเงินให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
   15. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในด้านการเงินและการบัญชี
   3. มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี
   4. มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในด้านการวิเคราะห์และจัดทำแผนการเงินและการลงทุน และการบริหารงบประมาณ
   5. มีความสามารถในการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
   6. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
   7. มีความสามารถในการสื่อสารและการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
   8. มีความเป็นผู้นำ
   9. หากมี CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Marketing Planner1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   พัฒนา จัดทำกลยุทธ์ และวางแผนงานการสื่อสารการตลาดผ่าน Social Media รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารไปสู่ตลาดและผู้บริโภคร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ PPTV ในวงกว้าง โดยทำงานประสานร่วมกับหน่วยงานพัฒนา ในการจัดทำเว็บไซต์ และเพจเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานสื่อสารองค์กร หน่วยงานผลิตเนื้อหา เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาดออกมาในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. พัฒนา และวางแผนงานการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสารไปสู่ตลาดและผู้บริโภค
   2. วางแผนงานกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ในการพัฒนาช่องทางออนไลน์
   3. วางแผนสื่อออนไลน์ (Media Plan) อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อออนไลน์ภายในองค์กร ในการเผยแพร่แคมเปญและกิจกรรม
   4. ประสานงานด้านเทคนิค กับ ผู้ดูแลระบบจัดการให้บริการเว็บไซต์, เว็บมาสเตอร์และโปรแกรมเมอร์หน่วยงานสื่อสารองค์กร ในการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือสร้างแบรนด์
   5. คิดสร้างสรรค์ งานสื่อสารการตลาดออนไลน์
   6. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการสนับสนุนการทำงาน
   7. ติดตามการดำเนินกิจกรรมและการสื่อสารการตลาดของคู่แข่งอย่างใกล้ชิด
   8. จัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับฝ่ายดูแลระบบ เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการดำเนินการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
   9. ศึกษาหาความรู้ทางด้านการตลาดดิจิทัลใหม่ๆ และนำมาปรับใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหาร การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์การทำงานในด้านการพัฒนา จัดทำกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาดผ่าน Social Media อย่างน้อย 1 – 3 ปี
   3. การตลาดออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ Social Media
   4. การเขียนข่าวเบื้องต้น
   5. มีความเข้าใจการตลาดออนไลน์ การใช้เครื่องมือในการทำการตลาดผ่าน Social Media
   6. การสื่อสารการตลาดออนไลน์
   7. การทำงานเป็นทีม
   8. การทำงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
   9. ปรับเปลี่ยนแผนงานและกลยุทธ์ที่วางไว้ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน กระแสใน Social Media
   10. วางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และการสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Program Scheduler2 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   จัดทำผังรายการประจำเดือน ผังรายการประจำสัปดาห์ผังรายการ EPG ให้สอดคล้องกับผังรายการหลักนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อวางแผนด้านรายการให้สอดคล้องกับนโยบายและรายการที่อนุมัติให้ออกอากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. จัดทำผังรายการประจำเดือน ผังรายการประจำสัปดาห์ ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบก่อนจะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
   2. จัดทำผังรายการ Electronic Program Guide (EPG) และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่สถานีฯ มีแพลทฟอร์มการออกอากาศ เช่น ททบ.5 ,CTH ,TOT ฯลฯ
   3. จัดทำผังรายการ และอัพเดทผังรายการในระบบ BMS เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการต่อได้
   4. ปรับผังรายการในกรณีที่มีการถ่ายทอดรายการพิเศษ รวมถึงประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
   5. จัดเก็บและรวบรวมผังรายการรายสัปดาห์เพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง
   6. รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   7. จัดทำตารางแสดงสัดส่วนผังรายการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ส่ง กสทช.
   8. ปรับผัง คืนความสุขให้คนในชาติ (ทุกวันศุกร์) เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
   9. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการวางแผนและจัดทำผังรายการโทรทัศน์ ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
   3. มีประสบการณ์อบรมการใช้งานระบบ BMS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   4. มีทักษะด้านการวางแผน การประสานงาน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
   5. มีความรู้ในด้านรายการโทรทัศน์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี เช่น Microsoft Office ,อินเตอร์เน็ต
   6. มีความละเอียดรอบคอบและแม่นยำ
   7. มีความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีความรับผิดชอบ
 • Application Developer1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ทำหน้าที่พัฒนาโปรแกรมในส่วน Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องทำงานควบคู่กับทีมพัฒนาระบบฝั่ง Server Side เพื่อให้ระบบเชื่อมโยงกัน และแสดงผลลัพธ์ผ่าน Mobile Application โดยต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และต้องรับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบ รวมถึงทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น และสามารถวิเคราะห์ปัญหาของโปรแกรมและทำการแก้ไขได้

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. พัฒนาโปรแกรมในส่วน Mobile Application เพื่อใช้ติดต่อเชื่อมโยงระหว่าง Server Side และฝั่ง Mobile Client
   2. ทำงานร่วมกับหัวหน้าโครงการที่ออกแบบ และทีมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   3. เข้าประชุมร่วมกับทีมงาน โดยมีวาระหลักคือการรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ
   4. ศึกษาวิเคราะห์การทำงานของระบบให้เป็นไปอย่างเข้าใจ เพ่อความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนา
   5. ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ อยู่เสมอเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน
   6. ทำการทดสอบระบบ วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งทำการแก้ไขข้อบกพร้องของระบบ ให้ Mobile Application อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
   7. ให้คำปรึกษาด้านการใช้ Mobile Application กับผู้ใช้งาน
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 0 – 2 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
   3. สามารถเขียน Native Application บน Android หรือ IOS ได้ (สำหรับ IOS มีความเข้าใจในภาษา Swift)
   4. สามารถใช้ Git และ Mac ได้
   5. การแก้ไขปัญหาระบบเมื่อพบเจอ
   6. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความยืดหยุ่น
   7. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ ทำงานเป็นทีม
   8. การมีความคิดสร้างสรรค์ และแชร์ประสบการณ์การทำงานที่ตัวเองรู้ให้เพื่อนร่วมงานได้ทราบ
 • System Engineer (BMB In Room Project)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคนิคและระบบทั้งหมดในโครงการ InRoom Infotainment System ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ จัดจ้างบริษัท ทีเอชเอ็น เน็ตเวิร์ค จำกัด (THN) ให้ระบบ InRoom Infotainment System สามารถทำงานได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากระบบมีปัญหาด้านเทคนิค ต้องบริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นให้สามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานระบบ Digital Signage ของ THN ให้ระบบ Digital Signage ทำงานแสดงผลหน้าจอได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. บำรุงรักษาและดูแลระบบ IPTV Infotainment System พร้อมระบบเครือข่าย network เช่น TV, Encoder, Content Source
   2. บำรุงรักษาและดูแลระบบ Digital Signage พร้อมระบบเครือข่าย network ที่เกี่ยวข้องของระบบ Digital Signage
   3. แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบทั้งส่วนของ server, ผู้ใช้ปลายทาง และ อุปกรณ์ในระบบ
   4. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสารของโครงการฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา Computer Science, IT Engineering, Computer Business หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ IT อย่างน้อย 3 – 5 ปี ด้าน Data Center, Network architecture และ configuration, Server, IT Infrastructure
   3. มีประสบการณ์ 3 ปี ในการบริหารจัดการ server Linux (Ubuntu , CentOS , Redhat)
   4. มีความสามารถในการติดตั้ง จัดการระบบ network และ server พร้อมจัดการด้าน internet และ security
   5. หากมีประสบการณ์ด้าน IPTV, Encoder และ Digital Signage จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   6. มีความรู้ความเข้าใจด้าน Data Center, Network architecture และ configuration, Server, IT Infrastructure และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Network
   7. มีความรู้ความเข้าใจในการทำ Microsoft / PowerPoint / PhotoShop / Illustrator
   8. มีความรู้ความเข้าใจด้าน Data Center, Network architecture และ configuration, Server, IT Infrastructure
   9. การจัดการระบบ network และ server พร้อมจัดการด้าน internet และ security
   10. สามารถทำงานได้ภายใต้ความกดดัน และสภาวะพิเศษ
   11. มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักการบริการ
   12. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (BMB In Room Project)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   รับผิดชอบงานด้านธุรการ งานจัดการด้านเอกสาร งานประสานงานโครงการฯ และดูแลงานบริการทั่วไป เพื่อสนับสนุนงานในโครงการ InRoom Infotainment System รวมทั้งธุรการ งาน Digital Signage ที่ได้ติดตั้งและให้บริการกับลูกค้าของบริษัท THN ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ดูแลงานบริการทั่วไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ และงานบริการทั่วไปให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
   2. ดำเนินการจัดการด้านเอกสารทั้งหมดของโครงการฯ เช่น รายงานการประชุม ร่างหนังสือ การเตรียมเอกสารต่างๆ การรับส่งเอกสาร และการเก็บรักษาอย่างถูกต้องเป็นระบบ เป็นต้น
   3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกกับผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ เพื่อให้โครงการฯ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย
   4. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสารของโครงการฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, มนุษยศาสตร์ และ/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการอย่างน้อย 1 – 2 ปี
   3. มีประสบการณ์ในด้านการติดต่อประสานงาน และร่างเอกสารต่างๆ ได้
   4. หากมีประสบการณ์ในด้านธุรการโครงการฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officer และโปรแกรมบริหารงานบุคคลสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
   6. มีความสามารถในการสื่อสารด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   7. มีมนุษย์สัมพันธ์ ในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี
   8. มีการคิดอย่างมีตรรกะ และมีความละเอียดรอบคอบ
   9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   10. มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักการบริการ
   11. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
 • Technical Supplies Officer (เจ้าหน้าที่พัสดุช่าง)2 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแล จัดเก็บ จัดเตรียม บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการและออกอากาศ ควบคุมการยืม เบิกจ่าย และส่งคืน เก็บบันทึกประวัติและบันทึกข้อมูลการนำเข้า การเบิกจ่าย การซ่อมบำรุง เพื่อตรวจสอบและค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ดูแล จัดเก็บ แยกประเภท เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและออกอากาศ ให้ถูกต้องตามหลักการ สามารถค้นหาตรวจสอบและนำมาใช้งานได้ง่าย
   2. จัดเตรียมและตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและออกอากาศให้อยู่ในสภาพดี สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. ควบคุมการเบิกจ่าย การส่งคืน ตรวจเช็ครายการและจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ครบถ้วน ติดตามทวงถามเมื่อเลยกำหนดเวลาการส่งคืน
   4. ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องมือและอุปกรณ์ ส่งซ่อมเมื่ออุปกรณ์ชำรุด เก็บประวัติการดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์
   5. แนะนำการใช้งาน การเก็บและการขนย้ายเครื่องมือที่ถูกวิธี ลดความเสียหายของอุปกรณ์และเครื่องมือ
   6. ใช้ระบบสารสนเทศ บริหารจัดการทรัพย์สิน เก็บข้อมูล ประวัติ การรับเข้า การเบิกใช้ การซ่อมบำรุง ของเครื่องมือและอุปกรณ์
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ​ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงกว่า (ป.ว.ส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ทำงาน 0 -2 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้
   3. มีความรู้ในด้านรายการโทรทัศน์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี เช่น Microsoft Office, อินเตอร์เน็ต
   4. มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
   5. หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบหรือกระบวนการการออกอากาศรายการโทรทัศน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   7. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   8. การคิดอย่างมีตรรกะ และมีมนุษยสัมพันธ์
   9. การมีความยืดหยุ่น มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   10. การมีความคิดสร้างสรรค์ ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
   11. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • Web Design1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ออกแบบเว็บไซต์ที่รองรับได้ทุกมาตรฐานและทุกแพลตฟอร์ม ให้สวยงามทันสมัย ใช้งานง่าย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ออกแบบเว็บไซต์ที่รองรับได้ทุกมาตรฐานและทุกแพลตฟอร์ม ให้สวยงามทันสมัย ใช้งานง่าย
   2. วางแนวคิดในการออกแบบกราฟิกหลักของเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบ ทำงานร่วมกับ Creative Designer
   3. วาง Layout ของเว็บไซต์ ให้ใช้งานง่าย สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละประเภท
   4. ร่วมประชุมกับทีมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีมพัฒนา ทีมการตลาด ทีมผลิตเนื้อหา เพื่อรับทราบความต้องการในการออกแบบ
   5. ช่วยเหลือ เสนอแนะ แก้ไขปัญหาจากการออกแบบเว็บไซต์ร่วมกับทีมพัฒนา
   6. ติดตามงานที่มอบหมายให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด พร้อมตรวจสอบคุณภาพของงาน
   7. ศึกษางานออกแบบใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานออกแบบ
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี
   2. การออกแบบเว็บไซต์, UX/UI
   3. ความชำนาญการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, In-design, Adobe Flash
   4. ทำงานได้เสร็จตรงตามเวลา
   5. สื่อสารกับทีมงาน
   6. คิดสร้างสรรค์งาน
   7. การคิดอย่างมีตรรกะ
   8. มีการมีมนุษยสัมพันธ์
   9. การมีความยืดหยุ่น
   10. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   11. การมีความคิดสร้างสรรค์
   12. ทำงานเป็นทีม, ทำงานภายใต้แรงกดดัน และภายในระยะเวลาจำกัด
 • News Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อส่วนงานข่าว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ตัดต่อภาพที่จะออกอากาศ เพื่อรายงานภาพที่มีคุณภาพ โดยมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา (บทบรรยาย) ของข่าว หรือ สารคดีข่าว
   2. ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำเสนอ และรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
   3. นำข้อมูลที่ได้จากการตัดต่อเรียบร้อยแล้วส่งเข้าฐานข้อมูลกลาง (Server) และจัดระเบียบชุดข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Server) ด้วยการตั้งชื่อไฟล์และสกุลไฟล์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   6. ควบคุมภาพของการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี
   3. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
   4. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
   5. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี
   6. การคิดอย่างมีตรรกะ
   7. การมีมนุษยสัมพันธ์
   8. การมีความยืดหยุ่น
   9. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   10. การมีความคิดสร้างสรรค์
   11. มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   12. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
   13. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   14. มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
   15. มีความทุ่มเทต่อองค์กร
   16. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   17. มีความละเอียดรอบคอบ

สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail : recruit@pptvthailand.com
หรือนำส่งเอกสารมาที่

ฝ่ายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-118-0080