ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Censor and Content Support Officer เจ้าหน้าที่สนับสนุนและเซ็นเซอร์รายการ 2 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ตรวจสอบเนื้อหารายการ ทั้งภาพ เสียง การใช้ภาษา ให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ ประสานงานและตรวจสอบการตัดต่อให้เรียบร้อย และออกอากาศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมและประเพณี วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ของสถานีฯ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ตรวจสอบเนื้อหารายการ ทั้งภาพ เสียง การใช้ภาษา ให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่โดยเรียบร้อย ไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมและประเพณี วัฒนธรรม และไม่เสียอรรถรสในการรับชมของผู้ชม
   • ตัดต่อรายการให้ถูกต้องตามตอนออกอากาศ รวมทั้งการ Branding จากส่วนงานขายและงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ และสอดคล้องกับความยาวรายการโดยไม่เสียอรรถรสในการรับชม และไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
   • ประสานงานกับผู้ผลิตในการแก้ไข ในกรณีที่ต้องมีการเซ็นเซอร์รายการให้ทันออกอากาศ
   • รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
   • ส่งไฟล์งานเพื่อรอการจัดเก็บ
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • เพศหญิง หรือชาย อายุ 23 – 35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน,ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ทางด้านการตัดต่อและตรวจสอบคุณภาพรายการ 0-3 ปี
   • หากมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการสื่อสารมวลชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีความรู้ด้านรายการโทรทัศน์
   • มีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
   • มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
   • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมตัดต่อได้ Ex. Premier Pro
 • Content Marketing officer (เจ้าหน้าที่คอนเทนท์มาร์เก็ตติ้ง) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   คิดสร้างสรรค์เนื้อหา มีความแตกต่างนำเสนอผ่านช่องทางเว็บไซต์ และโซเชี่ยลมีเดีย ให้น่าสนใจ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อให้เกิด Engagement เกิดการส่งต่อ และพูดถึงในโซเชียลมีเดีย ให้แนวทางการจัดวางเนื้อหาและรูปภาพ ให้สวยงามและครบถ้วน รวมถึงการคิดแท็คเนื้อหา และวางคีย์เวิร์ด โปรโมทรายการต่างๆ จากสถานี ให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจ และเข้าใจง่าย

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • คิดสร้างสรรค์ เนื้อหาที่มีความแตกต่างนำเสนอผ่านช่องทางเว็บไซต์และ Social Media
   • วางแผน วิเคราะห์การสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างสรรค์ Content
   • ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการนำเสนอในครั้งต่อไป
   • ร่วมประชุมทีมการตลาดนิวมีเดียวางกลยุทธ์ในการนำเสนอเนื้อหา
   • ติดตามกระแสใหม่ๆ บน Social Media เพื่อนำมาวางแผนการสร้างสรรค์เนื้อหา
   • บริหารการสื่อสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ และSocial Media ต่างๆ ให้เหมาะสม
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • เพศหญิง/ชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลป์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์การทำงานด้านการคิดสร้างสรรค์เนื้อหาอย่างน้อย 1 – 3 ปี
   • วิเคราะห์ นำเสนอ และบริหารจัดการข้อมูลบนสื่อ Social Media เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ติดตามและตรวจสอบข้อมูลบนสื่อ Social Media
   • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว
   • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
   • มีความอดทน มีความพยายาม มีความรับผิดชอบสูง
   • ทำงานเป็นทีม
   • คิดเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ ประเมินผลการทำงาน
 • Frontend Developer (นักพัฒนาระบบฟร้อนท์เอนด์) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   มีหน้าที่พัฒนาโปรแกรมในฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ และทันสมัย หลังการพัฒนาสำเร็จ มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น สามารถวิเคราะห์จนทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของโปรแกรม และสามารถกำหนดแนวทาง รวมทั้งควบคุม และทำการแก้ไขได้จนสำเร็จ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • พัฒนาโปรแกรมฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อให้เชื่อมโยงกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
   • ทำงานร่วมกับหัวหน้าโครงการ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และทีมงานทุกภาคส่วน เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเสร็จภายในระยะเวลาที่หัวหน้าโครงการกำหนด
   • ร่วมประชุมกับทีมงานทุกภาคส่วน และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบต่อหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
   • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ บ้าง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม
   • ทำการทดสอบระบบเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • (เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0 - 2 ปี
   • พื้นฐาน CSS3 และ Java script
   • การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ CSS และ JavaScript เฟรมเวิร์ค เช่น Bootstrap, jQuery เป็นต้น
   • การเชื่อมต่อ API หรือ Web Service ด้วย AJAX และการใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น
   • มีทักษะความชำนาญและสามารถพัฒนาระบบได้ทันตามกำหนด
   • สามารถการแก้ไขปัญหาระบบเมื่อพบเจอ
 • Master Control Room Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมการออกอากาศ) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานด้านการออกอากาศข่าว โฆษณา และ Sport Promo ให้มีความถูกต้องตามผัง และไปตามระยะเวลาที่กำหนดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการออกอากาศให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการอากาศของข่าว รายการ โฆษณา และสปอต์โปรโมทตามผังรายการ และตามระยะเวลาที่กำหนดให้มีความควบคุม 24 ชั่วโมงต่อวัน
   • ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าระหว่างการปฏิบัติงานออกอากาศ เช่น วิดีโอฟล์ผิดพลาด หรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับออกอากาศเกิดขัดข้อง (Software & Hardware)
   • ปฏิบัติงานด้านการออกอากาศรายการสดจากสตูดิโอ และการรับสัญญาณจาก OB และสัญญาณสดอื่นๆ จากภายนอก การบล็อกสัญญา Streaming ของระบบ Online
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • เพศหญิงหรือชาย อายุ 23 – 35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต , ดิจิทัล มีเดีย, คอมพิวเตอร์ แอนิเมชั่น หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-3 ปีในด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
   • สามารถออกแบบกราฟฟิคทั้ง 2D และ 3D
   • สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect, Adobe Premiere, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
   • มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งระบบ MAC และ PC
   • มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   • มีความละเอียดรอบคอบ
   • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • News Coordinator เจ้าหน้าที่ประสานงานข่าว 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแลการจัดเตรียมงาน และประสานงานในการผลิตรายการข่าว รวมถึงรายงานความคืบหน้า และประเด็นปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผลิตรายการข่าวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนการผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการผลิตรายการข่าวที่กำหนดไว้ และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสาร แผนงาน อุปกรณ์ และสิ่งจำเป็นอื่นๆ สำหรับการผลิตรายการข่าว ที่มีคุณภาพ
   • ประสานงาน และติดตามความคืบหน้าด้านการผลิตรายการข่าว แก่ทีมงานและบุคคลอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดีได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
   • รายงานความคืบหน้า ประเด็นปัญหา/ อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผลิตรายการข่าวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี สอดคล้องกับนโยบายการผลิตรายการที่กำหนดไว้ ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปโดยราบรื่น
   • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการประสานงานผลิตรายการข่าว เพื่อให้การทำงานของทีมงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   • หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการผลิตรายการข่าว ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • เพศหญิง หรือชาย อายุ 23 – 35 ปี(เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่านิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงานในการผลิตรายการข่าว อย่างน้อย 0 - 1 ปี
   • มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี
   • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
   • มีความสามารถในการวางแผน และแก้ไขปัญหาได้ / มีความละเอียดรอบคอบ
   • มีทักษะในการประสานงานที่ดี สามารถประสานความร่วมมือและเจรจาต่อรอง
   • เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • Server Site Developer นักพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ไซต์ 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   มีหน้าที่พัฒนาโปรแกรมในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และฝั่งผู้ใช้บริการ โดยโปรแกรมมีการทำการประมวลผลโดยอาจจะมีการติดต่อกับฐานข้อมูล หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ จากคำร้องขอในฝั่งผู้ใช้บริการ จนสามารถทำให้การทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ และทันสมัย หลังการพัฒนาสำเร็จมีหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้นเบื้องต้น และดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • พัฒนาโปรแกรมในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และฝั่งผู้ใช้บริการ
   • ทำงานร่วมกับหัวหน้าโครงการ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และทีมงานทุกภาคส่วน เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเสร็จภายในระยะเวลาที่หัวหน้าโครงการกำหนด
   • ร่วมประชุมกับทีมงานทุกภาคส่วน และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบต่อหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
   • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ บ้าง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม
   • ทำการทดสอบระบบเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • เพศหญิง หรือชาย อายุ 23 – 35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-2 ปี
   • การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ PHP
   • การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล DBMS เช่น MySQL เป็นต้น
   • การใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น
   • การแก้ไขปัญหาระบบเมื่อเจอปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 • Technical Supplies Officer (เจ้าหน้าที่พัสดุช่าง) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแล จัดเก็บ จัดเตรียม บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการและออกอากาศ ควบคุมการยืม เบิกจ่าย และส่งคืน เก็บบันทึกประวัติและบันทึกข้อมูลการนำเข้า การเบิกจ่าย การซ่อมบำรุง เพื่อตรวจสอบและค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ดูแล จัดเก็บ แยกประเภท เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและออกอากาศ ให้ถูกต้องตามหลักการ สามารถค้นหาตรวจสอบและนำมาใช้งานได้ง่าย
   • จัดเตรียมและตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและออกอากาศให้อยู่ในสภาพดี สามารถนำไปใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ควบคุมการเบิกจ่าย การส่งคืน ตรวจเช็ครายการและจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ครบถ้วน ติดตามทวงถามเมื่อเลยกำหนดเวลาการส่งคืน
   • ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องมือและอุปกรณ์ ส่งซ่อมเมื่ออุปกรณ์ชำรุด เก็บประวัติการดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์
   • แนะนำการใช้งาน การเก็บและการขนย้ายเครื่องมือที่ถูกวิธี ลดความเสียหายของอุปกรณ์และเครื่องมือ
   • ใช้ระบบสารสนเทศ บริหารจัดการทรัพย์สิน เก็บข้อมูล ประวัติ การรับเข้า การเบิกใช้ การซ่อมบำรุง ของเครื่องมือและอุปกรณ์
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • (เพศหญิง/ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร) สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงกว่า (ป.ว.ส.)อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ทำงาน 0 -2 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้
   • มีความรู้ในด้านรายการโทรทัศน์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี เช่น Microsoft Office, Internet
   • มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
   • หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบหรือกระบวนการการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Technical Support Officer (เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ดูแลและบำรุงรักษาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดี สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
   • บันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ และรายงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบไฟฟ้า/ เครื่องปรับอากาศสตูดิโอ
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบรับสัญญาณดาวเทียม/ ระบบไฟเบอร์ล็อคสัญญาณรับสัญญาณเพื่องานผลิตและออกอากาศของสถานี
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบผลิตรายการของสตูดิโอและระบบถ่ายทอด เพื่อให้ใช้งานผลิตรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณภาพและเสียงก่อนการออกอากาศ และหลังการออกอากาศ
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ป.ว.ส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
   • หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบหรือกระบวนการการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   • มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
   • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   • สามารถทำงานเป็นกะได้
สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail : recruit@pptvthailand.com
หรือนำส่งเอกสารมาที่
ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080