PPTV HD36

โปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล : พุธ 28 มิ.ย. 2560

ดูโปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล ทั้งหมด

ร่วมงานกับเราrecruit

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Social Business and Entertainment Coordinator1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแลการจัดเตรียมงาน และประสานงานในการผลิตรายการข่าวบันเทิงและข่าวสังคมธุรกิจ รวมถึงรายงานความคืบหน้า และประเด็นปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผลิตรายการข่าวบันเทิงและข่าวสังคมธุรกิจ แก่ผู้บังคับบัญชา และสนับสนุนทีมงานเพื่อให้การผลิตรายการข่าวบันเทิงและข่าวสังคมธุรกิจ ที่มีคุณภาพมากที่สุด และสอดคล้องกับนโยบายการผลิตรายการข่าวบันเทิงและข่าวสังคมธุรกิจที่กำหนดไว้ และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดเตรียมแผนงาน สำหรับการผลิตรายการข่าวบันเทิงและข่าวสังคมธุรกิจ ที่มีคุณภาพ
   2. ประสานงาน เรื่องกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในรายการและหมายข่าวต่างๆ ที่จะต้องติดต่อทั้งคนภายในองค์กรและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า แก่ทีมงานและบุคคล เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตรายการข่าวบันเทิงและข่าวสังคมธุรกิจ ที่มีคุณภาพดีได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
   3. รายงานความคืบหน้า และประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการผลิตรายการข่าวบันเทิงและข่าวสังคมธุรกิจ แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจผลิตรายการข่าวบันเทิงและข่าวสังคมธุรกิจ ที่มีคุณภาพดี และสอดคล้องกับนโยบายการผลิตรายการที่กำหนดไว้ ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปโดยราบรื่น
   4. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการประสานงานผลิตรายการข่าวบันเทิงและข่าวสังคมธุรกิจ เพื่อให้การทำงานของทีมงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   5. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการผลิตรายการข่าวบันเทิงและข่าวสังคมธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์การทำงานในการประสานงาน อย่างน้อย 0-3 ปี
   3. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
   4. สามารถวางแผน บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
 • Sales and Client Services Supervisor1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ควบคุมและผลักดันยอดขายการขายแพ็คเกจการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ควบคุม และจัดทำแพ็คราคาขายและดำเนินการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาร่วมกับทีม และสนับสนันผู้ใต้บังคับบัญชาในการขายผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้ได้ตามเป้าหมายรวมไปถึงการดูแลลูกค้า
   2. เพื่อผลักดันให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
   3. การหาลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า และเพื่อเพิ่มยอดขาย รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเก่า ตลอดจนการอัพเดทผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขององค์กรให้ลูกค้าทราบอยู่สม่ำเสมอ
   4. ดูแลรับผิดชอบละเอียดงานตามแพคที่ขายให้กับลูกค้า และกำกับดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ตลอดจนสิ้นสุดการรับบริการเพื่อให้ลูกค้ามีความสนใจและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
   5. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาที่สามารถนำมาประยุกต์กับการวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   6. การนำเสนอเสนอขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา และเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
   7. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   8. เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   9. จัดทำและเสนองบประมาณด้านการขายและการบริการลูกค้าสัมพันธ์ให้เป็นตามงบประมาณที่กำหนด
   10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในด้านการขายเวลาโฆษณา
   3. มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีด้านธุรกิจสื่อและบันเทิง และการขายโฆษณา
   4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   5. มีความสามรถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกฑณ์ดี
   6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี
   7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
   8. สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
   9. มีความสามารถในการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
   10. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
   11. ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
   12. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาหน้าได้เป็นอย่างดี
 • Sales and Client Services Officer1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการบริการลูกค้า และผลักดันยอดขายการขายแพคเกจการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายและงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา รวมไปถึงการดูแลลูกค้า และออกแบบแพคเกจที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
   2. เพื่อผลักดันให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
   3. เจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย และการบริการหลังการขายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการศึกษาประเมินความต้องการของกลุ่มลูกค้าหากลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้เพิ่มขึ้น
   4. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาที่สามารถนำมาประยุกต์กับการวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และสามารถ
   6. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพยากรณ์ยอดขาย
   7. และกำหนดแนวทางในการพัฒนาแผนการขายในอนาคต
   8. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธฺภาพ
   9. เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ในด้านการขายเวลาโฆษณา
   3. มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีด้านธุรกิจสื่อและบันเทิง และการขายโฆษณา
   4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   5. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
   7. มีความสามารถในการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
   8. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
   9. ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • Strategic Marketing Officer1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   รวบรวม และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้อง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานในประเด็นต่างๆ พร้อมสามารถนำไปประยุกต์เพื่อจัดทำแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
   2. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรที่ถูกต้องครบถ้วน และสามารถนำมาวางแผนกลยุทธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมคุณภาพในการจัดทำรายงานเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและครบถ้วน
   4. ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลคู่แข่ง เพื่อนำมาเปรียบเทียบ และนำมาปรับปรุงการวางแผนกลยุทธ์
   5. คิดสร้างสรรค์แนวทาง และปรับปรุงกระบวนการสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของแต่ละประเภทรายการ
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 – 2 ปี ในด้านการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
   3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Word/Excel
   4. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
   5. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีอุปนิสัยดี มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
   6. มีความรับผิดชอบ และเป็นคนตรงต่อเวลา
   7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้
   8. มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
 • Finance Manager1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   วางแผน ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารกระแสเงินสด และการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานทั้งในส่วนของธุรกิจ Broadcast และ Non-broadcast พร้อมทั้งจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้บริหารทราบ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องด้านการเงินและความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน และให้เป็นไปตามนโยบาย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. นำนโยบายที่ได้รับมาวางแผนเป้าหมายทางการเงินขององค์กร เพื่อให้เกิดสภาพคล่องด้านการเงินและความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน
   2. วางนโยบายและควบคุมการจัดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานขององค์กร
   3. จัดหาแหล่งเงินทุน วางแผนการบริหารเงินหมุนเวียนโดยรวบรวมข้อมูลเงินเข้า – ออก วิเคราะห์สถานะทางการเงินขององค์กร ดำเนินการฝาก/ถอน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ
   4. เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด
   5. วิเคราะห์การลงทุนและความเสี่ยงขององค์กร พร้อมทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
   6. คาดการณ์ปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณ และความต่อเนื่องในการดำเนินการขององค์กร พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนงานที่กำหนดตามความเหมาะสมได้อย่างทันท่วงที
   7. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงิน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
   8. รายงานความคืบหน้าทางการเงิน การใช้งบประมาณของบริษัทให้ผู้จัดการฝ่าย และ/หรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
   9. เสนอและจัดสรรงบประมาณของฝ่ายการเงินให้เป็นไปตามงบและเหมาะสมกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของบริษัท
   10. ชี้แจง แจ้งความเคลื่อนไหวและให้ข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการเงินแก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ของสายงานและองค์กรสู่การปฏิบัติงานจริง
   11. ให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
   12. พร้อมทั้งวางแนวทางในการกระตุ้นและจูงใจทีมงานให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของคนอย่างต่อเนื่อง
   13. กระตุ้นและจูงใจทีมงานให้เกิดการพัฒนาทักษะ ศักยภาพในการทำงานของตนเอง
   14. จัดทำและเสนองบประมาณด้านการเงินให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
   15. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในด้านการเงินและการบัญชี
   3. มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี
   4. มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในด้านการวิเคราะห์และจัดทำแผนการเงินและการลงทุน และการบริหารงบประมาณ
   5. มีความสามารถในการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
   6. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
   7. มีความสามารถในการสื่อสารและการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
   8. มีความเป็นผู้นำ
   9. หากมี CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Finance Supervisor1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ควบคุม และติดตามการวางแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารเงินสด และการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานทั้งในส่วนของธุรกิจ Broadcast และ Non – Broadcast รวมทั้งแสดงความคิดเห็นแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านการเงิน เพื่อให้องค์กร มีสภาพคล่องด้านการเงินและเหมาะสมต่อการดำเนินงาน และให้เป็นไปตามแผนงาน

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. วางแผนการเงินขององค์กร ให้เกิดสภาพคล่องด้านการเงินและเหมาะสมต่อการดำเนินงาน
   2. รวบรวมข้อมูลงบประมาน การลงทุนของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน มีความเหมาะสมและ สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้
   3. วางแผนการบริหารเงินหมุนเวียน รวบรวมข้อมูลเงินเข้า – ออก วิเคราะห์สถานะทางการเงินขององค์กร ดำเนินการฝาก / ถอนหรือขอกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด
   4. รายงานความคืบหน้าทางด้านการเงิน การใช้งบประมาณขององค์กรให้ผู้จัดการฝ่าย และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิด ความเข้าใจที่ตรงกัน
   5. รวบรวมข้อมูล และจัดทำรายงานงบประมาณ กระแสเงินสด เงินหมุนเวียน การควบคุมต้นทุน และรายงานอื่นๆ ทางการเงิน อย่างถูกต้องและอยู่ในกรอบเวลาที่กำหนด แล้วนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบ
   6. ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย การรับวางบิล การจัดทำใบสำคัญจ่าย และการทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคารให้มีความถูกต้อง
   7. ควบคุมเอกสารต่างๆ ด้านการเงินให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎระเบียบขององค์กร และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานที่ถูกต้องและครบถ้วน
   8. วางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นด้านการเงินภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้องค์กรยังคงสภาพคล่องทางการเงินและสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   9. เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   10. วางแผนกระบวนการดำเนินการเรื่องการเงินต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
   11. จัดทำและเสนองบประมาณด้านการเงินให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
   12. สอนงาน / แนะนำกระบวนการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทำงานเป็นทีม
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน การธนาคาร การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี ในสายงานการเงิน
   3. มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีด้านการวิเคราะห์ การจัดทำแผนการเงิน และการลงทุน การบริหารงบประมาณ
   4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมสำเร็จรูป ได้เป็นอย่างดี
   5. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   6. มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง
   7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • Corporate Graphic Designer1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   สร้างสรรค์ และออกแบบ ผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อใช้ในการสื่อสารทางการตลาดต่างๆ และตามนโยบายต่างๆ ที่บริษัทกำหนด

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานในการสื่อสารทางการตลาดให้มีความสวยงาม สอดคล้องกับภาพรวมของรูปแบบแนวคิดที่ฝ่าย Commercial และส่วนงาน Corporate Communication กำหนด และแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของสถานี
   2. ร่วมกับผู้บังคับบัญชาพัฒนากระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปกรรมใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ เพื่อให้ผลงานเป็นที่รู้จักและจดจำในกลุ่มผู้ชม และสามารถนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. ประชุมหารือร่วมกับผู้บังคับบัญชาและทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งอยู่เสมอ
   4. ดูแล ตรวจสอบ รูปแบบและคุณภาพของผลงานต่างๆ ให้ได้มาตรฐานตามที่สถานีกำหนด
   5. รายงานความคืบหน้า และประเด็นปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการสร้างสรรค์ผลงานแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการคัดเลือกผลงานไปใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร
   6. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   7. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   8. ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการออกแบบผลงานแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปโดยราบรื่น
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาสาขาศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0 -2 ปี ในด้านการออกแบบ
   3. มีความรู้และความเข้าใจในด้านการออกแบบ
   4. สามารถใช้โปรแกรมออกแบบศิลป์ เช่น Adobe Photoshop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี
   5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
   6. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   7. มีความสามารถในการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
   8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • Motion 3 Designer (เจ้าหน้าที่ออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว 3 มิติ) 1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ออกแบบและสร้างสรรค์การทำงานร่วมกันระหว่างการสร้างภาพสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์ (CG หรือ 3D Animation) ในระบบดิจิตอลเพื่อให้ได้ภาพที่มีความสมจริง ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการผลิต ดังนี้ Simulator & Animator Design , Interior Design , Modeler เป็นต้น

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ออกแบบและการสร้างภาพสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์ ในรายการโทรทัศน์ ข่าว เพื่อให้รายการโทรทัศน์มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
    • การใช้หลักการคำนวณทางด้านฟิสิกส์ เพื่อจำลองปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือการเคลื่อนไหวของสิ่งของต่างๆ เพื่อสร้างให้เหตุการณ์นั้นดูสมจริง
    • การออกแบบฉากหรือเหตุการณ์ที่จะต้องมีตัวละครหรือวัตถุที่สร้างจากซอฟแวร์สามมิติ (3D Animation) นำมาผสมกับภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลเพื่อให้ได้ภาพที่มีความสมจริงกับเหตุการณ์นั้น
    • การทำ Composite งาน
    • การสร้างตัวละคร CG จากซอฟแวร์สามมิติ
   2. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือการสร้างภาพสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์ ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายการ
   3. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือออกแบบการสร้างภาพสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบการสร้างภาพสามมิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการหรือสื่อดังกล่าว
   4. รายงานประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นในการออกแบบหรือในการสร้างภาพสามมิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างทันท่วงที
   5. ปฏิบัติหน้าที่ในการออกแบบและควบคุมภาพของการสร้างภาพสามมิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ภาพสามมิติที่มีความสวยงาม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการ
   6. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการออกแบบการสร้างภาพสามมิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาดิจิทัลอาร์ต , ดิจิทัล มีเดีย, คอมพิวเตอร์ แอนิเมชั่น หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-3 ปีในการผลิตผลงานการสร้างภาพสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์ วิชวลเอฟเฟคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพในระดับสากล
   3. สามารถใช้โปรแกรม 3 Dsmax, Zbrush, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
   4. หากมีความรู้ทางด้านการBaked Texture จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   5. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งระบบ MAC และ PC
   6. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   7. มีความละเอียดรอบคอบ
   8. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • Social Media Developer1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   พัฒนา จัดทำกลยุทธ์ และวางแผนงานการสื่อสารการตลาดผ่าน Social Media รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารไปสู่ตลาดและผู้บริโภคร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ PPTV ในวงกว้าง โดยทำงานประสานร่วมกับหน่วยงานพัฒนา ในการจัดทำเว็บไซต์ และเพจเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานสื่อสารองค์กร หน่วยงานผลิตเนื้อหา เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาดออกมาในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. พัฒนา และวางแผนงานการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสารไปสู่ตลาดและผู้บริโภค
   2. วางแผนงานกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ในการพัฒนาช่องทางออนไลน์
   3. วางแผนสื่อออนไลน์ (Media Plan) อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อออนไลน์ภายในองค์กร ในการเผยแพร่แคมเปญและกิจกรรม
   4. ประสานงานด้านเทคนิค กับ ผู้ดูแลระบบจัดการให้บริการเว็บไซต์, เว็บมาสเตอร์และโปรแกรมเมอร์หน่วยงานสื่อสารองค์กร ในการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือสร้างแบรนด์
   5. คิดสร้างสรรค์ งานสื่อสารการตลาดออนไลน์
   6. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการสนับสนุนการทำงาน
   7. ติดตามการดำเนินกิจกรรมและการสื่อสารการตลาดของคู่แข่งอย่างใกล้ชิด
   8. จัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับฝ่ายดูแลระบบ เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการดำเนินการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
   9. ศึกษาหาความรู้ทางด้านการตลาดดิจิทัลใหม่ๆ และนำมาปรับใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหาร การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์การทำงานในด้านการพัฒนา จัดทำกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาดผ่าน Social Media อย่างน้อย 1 – 3 ปี
   3. การตลาดออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ Social Media
   4. การเขียนข่าวเบื้องต้น
   5. มีความเข้าใจการตลาดออนไลน์ การใช้เครื่องมือในการทำการตลาดผ่าน Social Media
   6. การสื่อสารการตลาดออนไลน์
   7. การทำงานเป็นทีม
   8. การทำงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
   9. ปรับเปลี่ยนแผนงานและกลยุทธ์ที่วางไว้ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน กระแสใน Social Media
   10. วางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และการสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • IT Support (BMB In Room Project)3 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแล แก้ไข และสนับสนุน การใช้งานระบบ IPTV ในโครงการ InRoom Infotainment System ที่ได้ติดตั้งและให้บริการกับลูกค้าในโรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย ในห้อง Server และ TV ในห้องพักทั้งหมด และการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับส่วน Server และ อุปกรณ์ประกอบให้พร้อมให้บริการตลอดเวลา รวมทั้งดูแล ระบบ Digital Signage ของ THN ให้ระบบ Digital Signage ทำงานแสดงผลหน้าจอได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ดูแล และสนับสนุน ระบบ IPTV Infotainment System ที่ THN ได้ติดตั้ง ทั้งห้อง Server และ TV ในห้องพักทั้งหมด
   2. แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับส่วน Server และ อุปกรณ์ประกอบให้พร้อมให้บริการตลอดเวลา
   3. ดูแล และสนับสนุน ระบบ Digital Signage พร้อมระบบเครือข่าย network ที่เกี่ยวข้องของระบบ Digital Signage
   4. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสารของโครงการฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา Computer Science, IT Engineering, Computer Business หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ IT อย่างน้อย 1 – 2 ปี ด้าน IT Support, Data Center, IT Infrastructure
   3. มีความเข้าใจในระบบ IT Network และ การเชื่อมต่อระบบ
   4. หากมีประสบการณ์ด้าน IPTV, Encoder และ Digital Signage จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   5. มีความรู้ความเข้าใจด้าน IT Support, Data Center, IT Infrastructure
   6. สามารถทำงานได้ภายใต้ความกดดัน และสภาวะพิเศษ
   7. สามารถเข้าทำงานเป็นกะ ได้
   8. มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักการบริการ
   9. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (BMB In Room Project)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   รับผิดชอบงานด้านธุรการ งานจัดการด้านเอกสาร งานประสานงานโครงการฯ และดูแลงานบริการทั่วไป เพื่อสนับสนุนงานในโครงการ InRoom Infotainment System รวมทั้งธุรการ งาน Digital Signage ที่ได้ติดตั้งและให้บริการกับลูกค้าของบริษัท THN ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติงานด้านธุรการ ดูแลงานบริการทั่วไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ และงานบริการทั่วไปให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
   2. ดำเนินการจัดการด้านเอกสารทั้งหมดของโครงการฯ เช่น รายงานการประชุม ร่างหนังสือ การเตรียมเอกสารต่างๆ การรับส่งเอกสาร และการเก็บรักษาอย่างถูกต้องเป็นระบบ เป็นต้น
   3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกกับผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ เพื่อให้โครงการฯ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อย
   4. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสารของโครงการฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ, รัฐศาสตร์, มนุษยศาสตร์ และ/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการอย่างน้อย 1 – 2 ปี
   3. มีประสบการณ์ในด้านการติดต่อประสานงาน และร่างเอกสารต่างๆ ได้
   4. หากมีประสบการณ์ในด้านธุรการโครงการฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officer และโปรแกรมบริหารงานบุคคลสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
   6. มีความสามารถในการสื่อสารด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   7. มีมนุษย์สัมพันธ์ ในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี
   8. มีการคิดอย่างมีตรรกะ และมีความละเอียดรอบคอบ
   9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   10. มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักการบริการ
   11. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
 • Technical Supplies Officer (เจ้าหน้าที่พัสดุช่าง)4 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแล จัดเก็บ จัดเตรียม บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการและออกอากาศ ควบคุมการยืม เบิกจ่าย และส่งคืน เก็บบันทึกประวัติและบันทึกข้อมูลการนำเข้า การเบิกจ่าย การซ่อมบำรุง เพื่อตรวจสอบและค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ดูแล จัดเก็บ แยกประเภท เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและออกอากาศ ให้ถูกต้องตามหลักการ สามารถค้นหาตรวจสอบและนำมาใช้งานได้ง่าย
   2. จัดเตรียมและตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและออกอากาศให้อยู่ในสภาพดี สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. ควบคุมการเบิกจ่าย การส่งคืน ตรวจเช็ครายการและจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ครบถ้วน ติดตามทวงถามเมื่อเลยกำหนดเวลาการส่งคืน
   4. ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องมือและอุปกรณ์ ส่งซ่อมเมื่ออุปกรณ์ชำรุด เก็บประวัติการดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์
   5. แนะนำการใช้งาน การเก็บและการขนย้ายเครื่องมือที่ถูกวิธี ลดความเสียหายของอุปกรณ์และเครื่องมือ
   6. ใช้ระบบสารสนเทศ บริหารจัดการทรัพย์สิน เก็บข้อมูล ประวัติ การรับเข้า การเบิกใช้ การซ่อมบำรุง ของเครื่องมือและอุปกรณ์
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ​ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงกว่า (ป.ว.ส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ทำงาน 0 -2 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้
   3. มีความรู้ในด้านรายการโทรทัศน์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี เช่น Microsoft Office, อินเตอร์เน็ต
   4. มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
   5. หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบหรือกระบวนการการออกอากาศรายการโทรทัศน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   7. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   8. การคิดอย่างมีตรรกะ
   9. การมีมนุษยสัมพันธ์
   10. การมีความยืดหยุ่น
   11. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   12. การมีความคิดสร้างสรรค์
   13. ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
   14. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • Web Design1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ออกแบบเว็บไซต์ที่รองรับได้ทุกมาตรฐานและทุกแพลตฟอร์ม ให้สวยงามทันสมัย ใช้งานง่าย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ออกแบบเว็บไซต์ที่รองรับได้ทุกมาตรฐานและทุกแพลตฟอร์ม ให้สวยงามทันสมัย ใช้งานง่าย
   2. วางแนวคิดในการออกแบบกราฟิกหลักของเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบ ทำงานร่วมกับ Creative Designer
   3. วาง Layout ของเว็บไซต์ ให้ใช้งานง่าย สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละประเภท
   4. ร่วมประชุมกับทีมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีมพัฒนา ทีมการตลาด ทีมผลิตเนื้อหา เพื่อรับทราบความต้องการในการออกแบบ
   5. ช่วยเหลือ เสนอแนะ แก้ไขปัญหาจากการออกแบบเว็บไซต์ร่วมกับทีมพัฒนา
   6. ติดตามงานที่มอบหมายให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด พร้อมตรวจสอบคุณภาพของงาน
   7. ศึกษางานออกแบบใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานออกแบบ
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี
   2. การออกแบบเว็บไซต์, UX/UI
   3. ความชำนาญการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, In-design, Adobe Flash
   4. ทำงานได้เสร็จตรงตามเวลา
   5. สื่อสารกับทีมงาน
   6. คิดสร้างสรรค์งาน
   7. การคิดอย่างมีตรรกะ
   8. มีการมีมนุษยสัมพันธ์
   9. การมีความยืดหยุ่น
   10. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   11. การมีความคิดสร้างสรรค์
   12. ทำงานเป็นทีม, ทำงานภายใต้แรงกดดัน และภายในระยะเวลาจำกัด
 • News Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อส่วนงานข่าว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ตัดต่อภาพที่จะออกอากาศ เพื่อรายงานภาพที่มีคุณภาพ โดยมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา (บทบรรยาย) ของข่าว หรือ สารคดีข่าว
   2. ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำเสนอ และรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
   3. นำข้อมูลที่ได้จากการตัดต่อเรียบร้อยแล้วส่งเข้าฐานข้อมูลกลาง (Server) และจัดระเบียบชุดข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Server) ด้วยการตั้งชื่อไฟล์และสกุลไฟล์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   6. ควบคุมภาพของการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี
   3. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
   4. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
   5. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี
   6. การคิดอย่างมีตรรกะ
   7. การมีมนุษยสัมพันธ์
   8. การมีความยืดหยุ่น
   9. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   10. การมีความคิดสร้างสรรค์
   11. มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   12. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
   13. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   14. มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
   15. มีความทุ่มเทต่อองค์กร
   16. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   17. มีความละเอียดรอบคอบ

สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail : recruit@pptvthailand.com
หรือนำส่งเอกสารมาที่

ฝ่ายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-118-0080