ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาษี การจัดทำรายงานด้านบัญชีในแต่ละงวด พร้อมทั้งรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ ให้มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีและสำเร็จตามกำหนดเวลาที่วางไว้

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาษี และธุรกรรมทางการเงินขององค์กรอย่างถูกต้องและสำเร็จลุล่วงถูกต้องตามแผนงานและกำหนดเวลาที่วางไว้
   • บันทึกทรัพย์สินถาวรให้เป็นไปตามหลักการทางบัญชี เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้
   • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ และการรับเงินจากลูกหนี้ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อบังคับขององค์กร
   • จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชี และกรมสรรพากร และซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
   • ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินกับใบนำฝาก รายงานการรับเงิน ประสานงานในการติดตามเอกสารต่างๆ สำหรับการทำบัญชีลูกหนี้จากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชา : การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0–3ปี ในสายงานด้านการบัญชี
   • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
   • มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีทักษะด้านคิดวิเคราะห์ และการวางแผน
   • มีความละเอียดรอบคอบ
   • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • Assistant News Editor (ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวเช้า) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่างๆ รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ปฏิบัติงานหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว เพื่อให้สามารถเขียนบทบรรยายข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลาที่วางไว้
   • หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับทีม News Producer เพื่อให้ได้บทบรรยายข่าวที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับภาพรวมการนำเสนอข่าว
   • ประชุมประเด็นข่าว ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว
   • ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อไปทำข่าว สัมภาษณ์พิเศษ และ Phone in รวมถึงการประสานงานภายในองค์กร เพื่อให้รายการมีประสิทธิภาพ
   • แก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและบทบรรยายข่าว ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค
   • ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปโดยราบรื่น
   • ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์การทำงานในกองบรรณาธิการข่าว อย่างน้อย 5 - 8 ปี
   • มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   • มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี
   • มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอ
   • มีความละเอียดรอบคอบ
   • สามารถทำงานเป็นกะได้ โดยเฉพาะเวลากลางคืน
 • Cameraman (ช่างภาพ) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายทำ และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานภาพข่าว ภาพรายการ และภาพงานสนับสนุนขององค์กร ที่มีคุณภาพดีและสอดคล้องกับภาพรวมของเนื้อหาข่าว รายการ และงานสนับสนุนขององค์กร

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ปฏิบัติงานหน้าที่ด้านการถ่ายทำข่าว รายการ และงานสนับสนุนองค์กร ทั้งในและนอกสถานที่
   • สามารถดำเนินการเตรียมอุปกรณ์และมุมมองต่างๆ สำหรับถ่ายทำให้มีความเหมาะสม และประสานงานกับทีมงาน ให้ตรงตามความต้องการ
   • ปฏิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพรายการต่างๆ ตามแนวทางที่ได้ตกลงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทำภาพ และรายการที่มีคุณภาพดี ตรงตาม Concept และแนวทางการนำเสนอของรายการ
   • สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกภาพได้เป็นอย่างดี
   • รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0 – 3 ปี มีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทำรายการ และการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
   • มีความสามารถในการใช้และรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำได้เป็นอย่างดี
   • มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   • มีจิตใจรักงานบริการ
   • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
   • สามารถทำงานล่วงเวลา ออกนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุด
   • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
   • มีพาหนะเป็นของตัวเอง หรือ สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
 • Frontend Developer (นักพัฒนาระบบฟร้อนท์เอนด์) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   มีหน้าที่พัฒนาโปรแกรมในฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ และทันสมัย หลังการพัฒนาสำเร็จ มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น สามารถวิเคราะห์จนทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของโปรแกรม และสามารถกำหนดแนวทาง รวมทั้งควบคุม และทำการแก้ไขได้จนสำเร็จ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • พัฒนาโปรแกรมฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อให้เชื่อมโยงกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
   • ทำงานร่วมกับหัวหน้าโครงการ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และทีมงานทุกภาคส่วน เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเสร็จภายในระยะเวลาที่หัวหน้าโครงการกำหนด
   • ร่วมประชุมกับทีมงานทุกภาคส่วน และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบต่อหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
   • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ บ้าง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม
   • ทำการทดสอบระบบเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0 - 2 ปี
   • พื้นฐาน CSS3 และ Java script
   • การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ CSS และ JavaScript เฟรมเวิร์ค เช่น Bootstrap, jQuery เป็นต้น
   • มีความสมารถในการการเชื่อมต่อ API หรือ Web Service ด้วย AJAX และการใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น
   • มีทักษะความชำนาญและสามารถพัฒนาระบบได้ทันตามกำหนด
   • สามารถการแก้ไขปัญหาระบบเมื่อพบเจอได้อย่างทันถ่วงที
 • News Reporter (Sports News)/ผู้สื่อข่าว (โต๊ะข่าวกีฬา) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • รวบรวมเขียนวิเคราะห์ข่าวกีฬาในข้อมูลเชิงลึก รวมถึงเขียนบทบรรยายข่าว เพื่อให้ได้ข่าวที่มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์
   • ประชุมติดตามประเด็นข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา ทั้งในและประเทศร่วมกับกองบรรณาธิการข่าวกีฬา (Sport News Editor)
   • การนำเสนอรายงานบทบรรยายข่าว และภาพข่าวกีฬาที่ได้จากการจัดทำให้กองบรรณาธิการพิจารณาก่อนออกอากาศข่าวแก่สาธารณชน เพื่อคัดกรองเนื้อหาให้มีความถูกต้องและเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ
   • ติดต่อ ประสานงานกับหน่วนงานที่เกี่ยว เช่น แหล่งข่าว พร้อมประสานกับ News Coordinator สำหรับจองรถ ช่างภาพ และผู้ช่วยช่างภาพ เพื่อไปดำเนินการตามหมายที่ได้รับผิดชอบ
   • จัดเก็บบทรายงานข่าวและภาพข่าวกีฬา หรือสกู๊ปลงฐานข้อมูลกลาง (Server)
   • แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการรายงานข่าว และ/หรือการทำสกู๊ป เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการรายงานข่าว และ/หรือการทำสกู๊ป ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   • มีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าวกีฬา เพื่อต่อยอดในการทำข่าวเชิงลึก รวมถึงการเลือกใช้ช่องทาง multi-platform ที่หลากหลายในการนำเสนอข่าว
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สื่อข่าวกีฬา อย่างน้อย 2 ปี (เพศหญิง/เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer ได้เป็นอย่างดี
   • มีทักษะการเขียน และการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าว หรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี รวมถึงศึกษากฎกติกาหรือเกมการแข่งขันของกีฬาชนิดต่างๆ
   • มีความรู้ด้านกีฬาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสามารถแปลข่าวกีฬาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
   • สำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   • สามารถรับแรงกดดันได้เป้นอย่างดี
   • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือไปต่างประเทศได้
 • Photojounalist (ช่างภาพข่าว) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานข่าว เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพตามที่ได้รับมอบหมาย บันทึกปรากฏการณ์ รายงานตามความเป็นจริง ครอบคลุมเรื่องราวที่เกิดขึ้น ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพถ่ายได้อย่างครบถ้วน มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช้เทคนิคในการแต่งเติมภาพถ่าย ทำงานร่วมกับนักข่าว มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการถ่ายเป็นอย่างดี สามารถจัดองค์ประกอบของภาพได้เหมาะสม

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   • ส่งภาพเข้าสู่ระบบ นำภาพขึ้นเว็บไซต์ Social Media ได้อย่างรวดเร็ว
   • เขียนคำอธิบายภาพให้เกิดความเข้าใจ ตรงไปตรงมา ไม่สร้างความสับสนให้กับผู้อ่าน
   • เข้าร่วมประชุมกับทีมข่าวเพื่อทราบหมายงานที่จะปฏิบัติในทุกวัน
   • ศึกษาและเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพเพิ่มเติม
   • มีความคิดสร้างสรรค์ในงานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ในการทำงานด้านการถ่ายภาพข่าวอย่างน้อย 1 – 3 ปี
   • ประสบการณ์การฝึกอบรม เทคนิคการถ่ายภาพข่าว /ความรู้อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์และ Social Media เบื้องต้น
   • ทีทักษะในการทำกราฟิกและการใช้โปรแกรมตัดต่อเบื้องต้น
   • ทักษะความชำนาญพื้นฐาน : การถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การใช้ภาษาในการเขียนประกอบภาพข่าว การนำขึ้นเว็บไซต์และ Social Media การเล่าเรื่องด้วยภาพ
   • มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์กล้องประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
   • สามารถทำงานตามหมายได้ และสามารถไปทำงานที่ต่างจังหวัดได้
   • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักยานยนต์อย่างถูกต้อง สามารถขับรถได้
 • Programmer (โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานและสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม,ระบบงานต่างๆเพื่อช่วยการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ออกแบบ, พัฒนา , ทดสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง ของโปรแกรม/ระบบงาน
   • ให้คำแนะนำด้านระบบสารสนเทศขององค์กรแก่พนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   • พัฒนาระบบงาน หรือ module เพื่อทำการเชื่อมต่อข้อมูล ระหว่างระบบงาน ให้ถูกต้องสอดคล้องกัน พร้อมกันติดตามตรวจสอบ
   • ช่วยเหลือ, สนับสนุน ผู้ใช้ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
   • จัดทำเอกสารทดสอบโปรแกรม พร้อมทำการทดสอบและบันทึก เพื่อนำไปแก้ไขหรือปรับปรุง
   • ดูแล ควบคุม และบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลต่างๆที่มีการใช้งานภายในบริษัท
   • จัดเตรียมแผนงานการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้เหมาะสม พร้อมดำเนินการนำข้อมูลเข้าจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสม
   • จัดทำเอกสารในขั้นตอนการพัฒนาระบบต่างๆ ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดูแล แก้ไขและสร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง
   • เสนอแนะ หรือ ให้คำปรึกษา ในส่วนความเป็นไปได้ทางเทคนิค เพื่อนำไปประกอบการพัฒนา หรือ ติดตั้งระบบ
   • ปรับปรุง แก้ไขระบบสารสนเทศ รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาด, ปรับประสิทธิภาพการทำงานและคุณลักษณะให้ดีขึ้น
   • ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กรให้สำเร็จลุล่วงถูกต้องตามแผนงาน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
   • ประสานงานกับหน่วยต่างๆ เพื่อให้การสนับสนุนโครงการใหม่ให้สำเร็จตามแผนงาน ในส่วนที่สามารถทำได้
   • ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับงานด้านระบบสารสนเทศตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชา: Computer Science, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ 0 –1 ปี ด้านระบบคอมพิวเตอร์ ความเข้าใจด้านเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม โดยเฉพาะ Microsoft ,Net ,Java, Windows/Linux Script
   • เข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลและการดูแล
   • สามารถใช้ถ้อยคำ หรือ ภาษาที่เข้าใจง่าย มีความละเอียดรอบคอบ
 • Server Site Developer นักพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ไซต์ 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   มีหน้าที่พัฒนาโปรแกรมในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และฝั่งผู้ใช้บริการ โดยโปรแกรมมีการทำการประมวลผลโดยอาจจะมีการติดต่อกับฐานข้อมูล หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ จากคำร้องขอในฝั่งผู้ใช้บริการ จนสามารถทำให้การทำงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ และทันสมัย หลังการพัฒนาสำเร็จมีหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้นเบื้องต้น และดำเนินการแก้ไขเมื่อเกิดปัญหา

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • พัฒนาโปรแกรมในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และฝั่งผู้ใช้บริการ
   • ทำงานร่วมกับหัวหน้าโครงการ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และทีมงานทุกภาคส่วน เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเสร็จภายในระยะเวลาที่หัวหน้าโครงการกำหนด
   • ร่วมประชุมกับทีมงานทุกภาคส่วน และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบต่อหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
   • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ บ้าง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม
   • ทำการทดสอบระบบเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • เพศหญิง หรือชาย อายุ 23 – 35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-2 ปี
   • การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ PHP
   • การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล DBMS เช่น MySQL เป็นต้น
   • การใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น
   • การแก้ไขปัญหาระบบเมื่อเจอปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 • Technical Support Officer (เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ดูแลและบำรุงรักษาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดี สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
   • บันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ และรายงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบไฟฟ้า/ เครื่องปรับอากาศสตูดิโอ
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบรับสัญญาณดาวเทียม/ ระบบไฟเบอร์ล็อคสัญญาณรับสัญญาณเพื่องานผลิตและออกอากาศของสถานี
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบผลิตรายการของสตูดิโอและระบบถ่ายทอด เพื่อให้ใช้งานผลิตรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณภาพและเสียงก่อนการออกอากาศ และหลังการออกอากาศ
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ป.ว.ส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
   • หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบหรือกระบวนการการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   • มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
   • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   • สามารถทำงานเป็นกะได้
สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail : recruit@pptvthailand.com
หรือนำส่งเอกสารมาที่
ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080