PPTV HD36

โปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล : พฤหัสบดี 21 มิ.ย. 2561

ดูโปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล ทั้งหมด

ร่วมงานกับเราrecruit

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Content Acquisition Officer-Local (เจ้าหน้าที่จัดหารายการในประเทศ)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแลการจัดหารายการภายในประเทศที่น่าสนใจและมีคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของสถานีฯ เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด และดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ติดต่อประสานงานเพื่อจัดหารายการในประเทศ ทั้งในรูปแบบจ้างผลิต เช่าเวลา เช่าลิขสิทธิ์ และรูปแบบอื่นๆ (ถ้ามี) รวมถึงเจรจาเรื่องราคา จำนวนครั้งในการออกอากาศ และจำนวนระยะเวลาสิทธิ์
   2. วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการในประเทศที่น่าสนใจ พร้อมจัดทำสรุปเนื้อหารายการ จำนวนตอน ความยาวและราคา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคัดสรรรายการเพื่อพิจารณา
   3. ติดต่อ ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตรายการในประเทศเพื่อเชิญเข้ามานำเสนอรายการ ภายหลังจากผู้ผลิตได้ส่ง Proposal รายการเข้ามาพิจารณาแล้ว และสถานีฯพิจารณาแล้วว่าน่าสนใจ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   4. จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดหารายการภายในประเทศในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการขออนุมัติชำระเงินค่าจ้างผลิต ค่าลิขสิทธิ์รายการตามเงื่อนไขในสัญญา
   5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการตรวจร่างสัญญา การลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายเงิน
   6. ประสานงาน ควบคุม ติดตาม และดำเนินการรับวัสดุเทปรายการให้ได้ตามกำหนดการ และถูกต้องตาม Proposal ที่ได้เสนอมาเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียม
   7. จัดทำฐานข้อมูลรายการในประเทศเพื่อควบคุมและบริหารงานด้านลิขสิทธิ์รายการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   8. จัดทำสรุปเนื้อหา และจัดเตรียมข้อมูลรายการในประเทศเพื่อสนับสนุนการขายและการประชาสัมพันธ์
   9. รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดหารายการโทรทัศน์ หรือมีประสบการณ์การติดต่อประสานงานในธุรกิจโทรทัศน์ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
   3. มีความรู้ในด้านรายการโทรทัศน์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Office, อินเตอร์เน็ต
   4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ประสานงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
   5. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • Content Support and Censor Officer (เจ้าหน้าที่เซ็นเซอร์รายการ) 1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ตรวจสอบเนื้อหารายการ ทั้งภาพ เสียง การใช้ภาษา ให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่ ประสานงานและตรวจสอบการตัดต่อให้เรียบร้อย และออกอากาศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมและประเพณี วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ของสถานีฯ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ตรวจสอบเนื้อหารายการ ทั้งภาพ เสียง การใช้ภาษา ให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่โดยเรียบร้อย ไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมและประเพณี วัฒนธรรม และไม่เสียอรรถรสในการรับชมของผู้ชม
   2. ตัดต่อรายการให้ถูกต้องตามตอนออกอากาศ รวมทั้งการ Branding จากส่วนงานขายและงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ และสอดคล้องกับความยาวรายการโดยไม่เสียอรรถรสในการรับชม และไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรม
   3. ประสานงานกับผู้ผลิตในการแก้ไข ในกรณีที่ต้องมีการเซ็นเซอร์รายการให้ทันออกอากาศ
   4. รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
   5. ส่งไฟล์งานเพื่อรอการจัดเก็บ
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน,ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ทางด้านการตัดต่อและตรวจสอบคุณภาพรายการ 0-3 ปี หากมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการสื่อสารมวลชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   3. มีความรู้ด้านรายการโทรทัศน์
   4. มีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการและการสื่อสารมวลชนเบื้องต้น
   5. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
   6. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมตัดต่อได้
   7. มีความสามารในการรายงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
   8. มีความละเอียดรอบคอบและแม่นยำ
   9. มีความสามารถในการทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
   10. มีความรับผิดชอบ
   11. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • Digital Marketing Planner (เจ้าหน้าที่ดิจิตอล มาร์เก็ตติ้งแพลนเนอร์)2 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   พัฒนา จัดทำกลยุทธ์ และวางแผนงานการสื่อสารการตลาดผ่าน Social Media รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารไปสู่ตลาดและผู้บริโภคร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ PPTV ในวงกว้าง โดยทำงานประสานร่วมกับหน่วยงานพัฒนา ในการจัดทำเว็บไซต์ และเพจเพื่อการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานสื่อสารองค์กร หน่วยงานผลิตเนื้อหา เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาดออกมาในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. พัฒนา และวางแผนงานการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสารไปสู่ตลาดและผู้บริโภค
   2. วางแผนงานกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ในการพัฒนาช่องทางออนไลน์
   3. วางแผนสื่อออนไลน์ (Media Plan) อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สื่อออนไลน์ภายในองค์กร ในการเผยแพร่แคมเปญและกิจกรรม
   4. ประสานงานด้านเทคนิค กับ ผู้ดูแลระบบจัดการให้บริการเว็บไซต์, เว็บมาสเตอร์และโปรแกรมเมอร์หน่วยงานสื่อสารองค์กร ในการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือสร้างแบรนด์
   5. คิดสร้างสรรค์ งานสื่อสารการตลาดออนไลน์
   6. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในการสนับสนุนการทำงาน
   7. ติดตามการดำเนินกิจกรรมและการสื่อสารการตลาดของคู่แข่งอย่างใกล้ชิด
   8. จัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับฝ่ายดูแลระบบ เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการดำเนินการ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
   9. ศึกษาหาความรู้ทางด้านการตลาดดิจิทัลใหม่ๆ และนำมาปรับใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์การทำงานในด้านการพัฒนา จัดทำกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาดผ่าน Social Media อย่างน้อย 1 – 3 ปี
   3. การตลาดออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ Social Media และการเขียนข่าวเบื้องต้น
   4. มีความเข้าใจการตลาดออนไลน์ การใช้เครื่องมือในการทำการตลาดผ่าน Social Media
   5. การสื่อสารการตลาดออนไลน์
   6. การทำงานเป็นทีม ทำงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานและกลยุทธ์ที่วางไว้ให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน กระแสใน Social Media
   7. วางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และการสื่อสารการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Frontend Developer Supervisor (หัวหน้าพัฒนาระบบงานฟร้อนท์เอนด์)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   มีหน้าที่พัฒนาโปรแกรมในฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ และทันสมัย หลังการพัฒนาสำเร็จ มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น สามารถวิเคราะห์จนทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของโปรแกรม และสามารถกำหนดแนวทาง รวมทั้งควบคุม และทำการแก้ไขได้จนสำเร็จ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. พัฒนาโปรแกรมฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อให้เชื่อมโยงกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
   2. ทำงานร่วมกับหัวหน้าโครงการ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และทีมงานทุกภาคส่วน เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเสร็จภายในระยะเวลาที่หัวหน้าโครงการกำหนด
   3. ร่วมประชุมกับทีมงานทุกภาคส่วน และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบต่อหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
   4. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ บ้าง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม
   5. ทำการทดสอบระบบเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT),
   2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี
   4. มีพื้นฐานในด้าน Angular.js, Vue.js, HTML5, CSS3 และ Javascript
   5. พัฒนาเว็บไซต์โดย เฟรมเวิร์ค เช่น Yii, Laravel, Angular.js, Vue.js, Bootstrap และ uikit เป็นต้น
   6. การเชื่อมต่อ API หรือ Web Service และการใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น
   7. พัฒนาระบบได้ทันตามกำหนด และสามารถแก้ไขปัญหาระบบที่พบเจอได้ทันเวลา
   8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • Legal Officer (นิติกร) 1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานด้านการร่างและตรวจสอบเอกสาร ข้อสัญญา ให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย และสำเร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายเพื่อนำไปเสนอผู้บังคับบัญชา

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติงานด้านการร่างและตรวจเอกสาร ข้อสัญญาขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงถูกต้องตามหลักกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด
   2. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายต่างๆ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที
   3. ตรวจสอบสัญญาให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร
   4. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการร่างสัญญา ข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ แก่หน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปด้วยความราบรื่น
   5. ประสานงานกับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านกฎหมายใหม่ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วน
   6. หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นด้านกฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   7. การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการให้บริการร่างสัญญา และตรวจสอบเอกสารให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายของสถานีโทรทัศน์ 5 ปีขึ้นไป (โดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา คดีหมิ่นประมาท)
   3. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officer และโปรแกรมบริหารงานบุคคลสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
   4. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี
   6. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน
   7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • News Co-producer (ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว)2 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของโปรดิวเชอร์เพื่อให้สามารถผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลาที่วางไว้
   2. ปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ทั้งในส่วนของรายการข่าวที่ถ่ายทอดสดในสถานีและรายการข่าวที่ถ่ายทำนอกสถานที่ หรือสารคดีข่าว และสามารถที่จะปฏิบัติงานแทนโปรดิวเซอร์ได้ เพื่อดูแลกระบวนการผลิตข่าวให้มีประสิทธิภาพ และได้รายการข่าวที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานและรูปแบบรายการที่ได้กำหนดไว้
   3. ประสานงาน และให้ความร่วมมือด้านการผลิตข่าวแก่หน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตข่าวที่มีคุณภาพดีได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
   4. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับภาพรวมรูปแบบและเนื้อหารายการข่าว หรือ สารคดีข่าว เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการข่าวที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
   5. พัฒนาเนื้อหารายการให้ตอบโจทย์แนวคิดของรายการอย่างมีคุณภาพ
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการผลิตข่าวอย่างน้อย อย่างน้อย 3-5 ปี
   3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้ในระดับพื้นฐาน
   5. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี
   6. มีสำนึกรับผิดชอบ และจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   7. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
   9. มีความทุ่มเทต่อองค์กร
   10. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   11. มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
   12. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
   13. มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • New Media Account Manager (ผู้จัดการส่วนขายสื่อใหม่) 1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   บริหารจัดการงานด้านการขายธุรกิจสื่อใหม่ ประกอบด้วย Website, Social Media และสื่อใหม่ที่เกิดขึ้น พร้อมกับวางแผนกลยุทธ์ด้านการขาย แผนงานการขายรูปแบบต่างๆ บริหารจัดการทีมขาย บริหารความสัมพัมธ์ลูกค้า และนำเสนอกลยุทธ์การขายรูปแบบใหม่ เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ลูกค้าต่อไป

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. วางแผนกลยุทธ์ในด้านการขายสินค้าและบริการ ของฝ่ายสื่อใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   2. วางแผนด้านการขายให้กับทีมขายของฝ่ายสื่อใหม่ ในการการคิดแคมเปญการขาย จัดทำแพคเกจ นำเสนอต่อลูกค้า
   3. บริหารจัดการทีมขายให้สามารถทำยอดขายได้ถึงตามเป้าหมายที่วางไว้
   4. ประสานงานกับกราฟฟิกเกอร์ และเว็บมาสเตอร์ ที่รับผิดชอบดูแลระบบโฆษนาออนไลน์ เพื่อให้โฆษนาที่ลูกค้าซื้อมียอดการรับชมตามที่ลูกค้าต้องการ
   5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการขายรูปแบบ Integrated เพื่อสร้างแพคเกจการขายตามที่ลูกค้าต้องการ
   6. บริหารความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้า
   7. จัดทำรายงานสรุปยอดขายในแต่ละเดือนเพื่อปรับปรุงและแก้ปัญหาการขายสินค้าและบริการต่อผู้บริหาร
   8. นำเสนอกลยุทธ์การขายรูปแบบใหม่ ให้กับผู้บริหารและทีมขาย
   9. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานด้านนิวมีเดียและการขายรูปแบบใหม่
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารจัดการตลาด, นิเทศศาสตร์การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์มีประสบการณ์ทำงานด้านขายออนไลน์ 5-6 ปี
   3. บริหารจัดการทีมขาย, การวางแผนการขายออนไลน์และ Integrated รวมถึงระบบการจัดการโฆษนาออนไลน์
   4. การนำการตลาดด้านสื่อออนไลน์, การทำ Media Plan และระบบการขายโฆษนาออนไลน์
   5. มีความตั้งใจ เรียนรู้งานใหม่ตลอดเวลาตามที่บริษัทกำหนด
   6. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   7. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer
   8. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • News Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อส่วนงานข่าว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ตัดต่อภาพที่จะออกอากาศ เพื่อรายงานภาพที่มีคุณภาพ โดยมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา (บทบรรยาย) ของข่าว หรือ สารคดีข่าว
   2. ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำเสนอ และรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
   3. นำข้อมูลที่ได้จากการตัดต่อเรียบร้อยแล้วส่งเข้าฐานข้อมูลกลาง (Server) และจัดระเบียบชุดข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Server) ด้วยการตั้งชื่อไฟล์และสกุลไฟล์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   6. ควบคุมภาพของการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 1-3 ปี
   3. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ และใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
   4. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี
   5. มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   6. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
   7. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   8. มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร
   9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   10. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • News Reporter (ผู้สื่อข่าว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   แสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเขียนบทบรรยายข่าว รายงานข่าวออกอากาศในกรณีถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เพื่อผลิตข่าวที่ทันเหตุการณ์ รวมถึงทำสกู๊ปข่าว โดยมีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. เสาะแสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว รวมถึงเขียนบทบรรยายข่าว เพื่อให้ได้ข่าวที่มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์
   2. ประชุมติดตามประเด็นข่าวร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว (News Editor)
   3. รายงานบทบรรยายข่าว และภาพข่าวที่ได้จากการจัดทำให้กองบรรณาธิการพิจารณาก่อนออกอากาศข่าวแก่สาธารณชน เพื่อคัดกรองเนื้อหาให้มีความถูกต้องและเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ
   4. ติดต่อ ประสานงานกับแหล่งข่าว พร้อมประสานกับ News Coordinator สำหรับจองรถ ช่างภาพ และผู้ช่วยช่างภาพ
   5. จัดเก็บบทรายงานข่าวและภาพข่าว หรือสกู๊ปลงฐานข้อมูลกลาง (Server)
   6. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการรายงานข่าว และ/หรือการทำสกู๊ป เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   7. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการรายงานข่าว และ/หรือการทำสกู๊ป ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   8. มีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าว เพื่อต่อยอดในการทำข่าวเชิงลึก
   9. การเลือกใช้ช่องทาง multi-platform ที่หลากหลายในการนำเสนอข่าว
   10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสบการณ์ในการเป็นนักข่าว 1-3 ปี
   3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   4. มีบุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉาน ชัดเจน มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี ได้เป็นอย่างดี
 • Online Producer (โปรดิวเซอร์ออนไลน์) 1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   คิดสร้างสรรค์เนื้อหาข่าว และเนื้อหาที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการตลาด มีความสามารถในการเขียนสคริปต์ และดูแลควบคุมการผลิตเนื้อหาให้เป็นไปตามแผน รวมถึงการตัดต่อวิดีโอ ดูแลประสานงานกับทีมกองบรรณาธิการออนไลน์ ทีมโซเชียลมีเดีย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. คิดสร้างสรรค์ผลิตเนื้อหา เนื้อหาที่ช่วยสนับสนุนทางด้านต่างๆ บนสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ
   2. ควบคุมการผลิตเนื้อหา เนื้อหาที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการตลาด
   3. ตัดต่อเนื้อหาที่ช่วยสนับสนุนทางด้านการตลาด ให้เหมาะกับช่องทางบนออนไลน์ และโซเชียลมีเดีย
   4. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   5. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์การทำงานในด้านโปรดิวเชอร์อย่างน้อย 1 - 3 ปี
   3. มีทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว การทำกราฟิกเบื้องต้น
   4. การใช้งานโปรแกรมตัดต่อ และโปรแกรมกราฟิกได้
   5. มีความรู้ด้านโปรดักชั่น ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ให้มีความต่อเนื่องของภาพ เขียนสคริปต์
 • Programmer (เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานและสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม, ระบบงานต่างๆ เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ออกแบบ, พัฒนา, ทดสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรม/ระบบงาน
   2. ให้คำแนะนำด้านระบบสารสนเทศขององค์กรแก่พนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
   3. พัฒนาระบบงาน หรือ module เพื่อทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบงานให้ถูกต้องสอดคล้องกัน พร้อมกับติดตามตรวจสอบ
   4. ช่วยเหลือ, สนับสนุน ผู้ใช้พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
   5. จัดทำเอกสารทดสอบโปรแกรม พร้อมทำการทดสอบและบันทึกเพื่อนำไปแก้ไขหรือปรับปรุง
   6. ดูแล ควบคุม และบำรุงรักษาระบบมาตรฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีการใช้งานภายในบริษัท
   7. จัดเตรียมแผนงานการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้เหมาะสม พร้อมดำเนินการนำข้อมูลเข้าจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสม
   8. จัดทำเอกสารในขั้นตอนการพัฒนาระบบต่างๆ ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดูแล แก้ไข และสร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง
   9. เสนอแนะ หรือให้คำปรึกษา ในส่วนความเป็นไปได้ทางเทคนิค เพื่อนำไปประกอบการพัฒนา หรือติดตั้งระบบ
   10. ปรับปรุง แก้ไข ระบบสารสนเทศ รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาด, ปรับประสิทธิภาพการทำงานและคุณลักษณะให้ดีขึ้น
   11. ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กรให้สำเร็จลุล่วงถูกต้องตามแผนงานเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามความราบรื่นมีประสิทธิภาพ
   12. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิรค์ขององค์กรแก่พนักงานตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปโดยราบรื่น
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา Computer Science,เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านระบบคอมพิวเตอร์
   3. มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
   4. ความเข้าใจด้านเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม โดยเฉพาะ Microsoft . Net , Java, Windows/Linux Script เข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลและการดูแล
   5. สามารถทำงานได้ภายใต้ความกดดันและสภาวะพิเศษ
   6. มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักการบริการ
   7. สามารถใช้ถ้อยคำ หรือ ภาษาที่เข้าใจง่าย
   8. มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
   9. มีความละเอียดรอบคอบ
   10. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • Social Business and Entertainment Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอแผนกสังคม บันเทิงและธุรกิจ)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ตัดต่อรายการสังคมธุรกิจและบันเทิงที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ต และการหาภาพจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อนำมาผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. การตัดต่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของรายการสังคมธุรกิจ และบันเทิงที่จะออกอากาศ เพิ่อให้การนำเสนอได้ภาพต่างๆ ได้คุณภาพมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหาที่พิธีกรผู้ประกาศรายงาน
   2. การประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดต่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหารายการที่นำเสนอ และให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
   3. การจัดเก็บภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไว้ของงานที่ตัดต่อไว้ในฐานข้อมูลกลาง (Server) รวมถึงการจัดระเบียบของการใช้ฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดึงไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
   4. การแก้ไขปัญหา และอุปสรรค์เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตัดต่อทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของรายการสังคมธุรกิจและบันเทิง ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
   5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมั่นเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และพัฒนาทักษะความชำนาญของตนอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพงานตัดต่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ส่วนรายการสังคมบันเทิงธุรกิจกำหนด
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ด้านการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 1-3 ปี
   3. สามารถตัดต่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวเป็นอย่างดี
   4. สามารถใช้โปรแกรมการตัดต่อรายการโทรทัศน์ Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
   5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
   6. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีอุปนิสัยดี มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
   7. มีความรับผิดชอบ เป็นคนตรงต่อเวลา และมีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
   8. สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้
   9. มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
 • Technical Supplies Officer (เจ้าหน้าที่พัสดุช่าง)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแล จัดเก็บ จัดเตรียม บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการและออกอากาศ ควบคุมการยืม เบิกจ่าย และส่งคืน เก็บบันทึกประวัติและบันทึกข้อมูลการนำเข้า การเบิกจ่าย การซ่อมบำรุง เพื่อตรวจสอบและค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ดูแล จัดเก็บ แยกประเภท เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและออกอากาศ ให้ถูกต้องตามหลักการ สามารถค้นหาตรวจสอบและนำมาใช้งานได้ง่าย
   2. จัดเตรียมและตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและออกอากาศให้อยู่ในสภาพดี สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. ควบคุมการเบิกจ่าย การส่งคืน ตรวจเช็ครายการและจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ครบถ้วน ติดตามทวงถามเมื่อเลยกำหนดเวลาการส่งคืน
   4. ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องมือและอุปกรณ์ ส่งซ่อมเมื่ออุปกรณ์ชำรุด เก็บประวัติการดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์
   5. แนะนำการใช้งาน การเก็บและการขนย้ายเครื่องมือที่ถูกวิธี ลดความเสียหายของอุปกรณ์และเครื่องมือ
   6. ใช้ระบบสารสนเทศ บริหารจัดการทรัพย์สิน เก็บข้อมูล ประวัติ การรับเข้า การเบิกใช้ การซ่อมบำรุง ของเครื่องมือและอุปกรณ์
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ​ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงกว่า (ป.ว.ส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ทำงาน 0 -2 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้
   3. มีความรู้ในด้านรายการโทรทัศน์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี เช่น Microsoft Office, อินเตอร์เน็ต
   4. มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
   5. หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบหรือกระบวนการการออกอากาศรายการโทรทัศน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   7. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   8. การคิดอย่างมีตรรกะ และมีมนุษยสัมพันธ์
   9. การมีความยืดหยุ่น มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   10. การมีความคิดสร้างสรรค์ ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
   11. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • Trafficker (ทราฟฟิกเกอร์) 1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   รับผิดชอบบริหารระบบจัดการการโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์PPTV และแอพพิลเคชั่น PPTV Beyond โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน คือ ทำงานประสานกับพนักงานขายออน์ไลน์เพื่อจองพื้นที่โฆษณาและการจัดการโฆษณาแบบ Programmatic โดย ทำการตรวจสอบ Inventory (Impression) ตามตำแหน่งโฆษณาต่างๆให้เพียงพอกับปริมาณโฆษณา ตรวจสอบชิ้นงานโฆษณาให้ถูกต้องกับขนาดตำแหน่งและระยะเวลาการลงโฆษณา พร้อมทั้งจัดเตรียมรายงานให้กับพนักงานขายเพื่อนำเสนอลูกค้าต่อไป

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของโปรดิวเชอร์เพื่อให้สามารถผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลาที่วางไว้
   2. ปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ทั้งในส่วนของรายการข่าวที่ถ่ายทอดสดในสถานีและรายการข่าวที่ถ่ายทำนอกสถานที่ หรือสารคดีข่าว และสามารถที่จะปฏิบัติงานแทนโปรดิวเซอร์ได้ เพื่อดูแลกระบวนการผลิตข่าวให้มีประสิทธิภาพ และได้รายการข่าวที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานและรูปแบบรายการที่ได้กำหนดไว้
   3. ประสานงาน และให้ความร่วมมือด้านการผลิตข่าวแก่หน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตข่าวที่มีคุณภาพดีได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
   4. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับภาพรวมรูปแบบและเนื้อหารายการข่าว หรือ สารคดีข่าว เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการข่าวที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
   5. พัฒนาเนื้อหารายการให้ตอบโจทย์แนวคิดของรายการอย่างมีคุณภาพ
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์,สถิติ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
   3. มีความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เป็นอย่างดี สามารถอ่านค่าสถิติ ทำความเข้าใจระบบสถิติของเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นรวมถึงระบบโฆษณาออนไลน์
   4. มีความตั้งใจ เรียนรู้งานใหม่ตลอดเวลาตามที่บริษัทกำหนด
   5. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer

สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail : recruit@pptvthailand.com
หรือนำส่งเอกสารมาที่

ฝ่ายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-118-0080