ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Frontend Developer (นักพัฒนาระบบฟร้อนท์เอนด์) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   มีหน้าที่พัฒนาโปรแกรมในฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ และทันสมัย หลังการพัฒนาสำเร็จ มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น สามารถวิเคราะห์จนทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของโปรแกรม และสามารถกำหนดแนวทาง รวมทั้งควบคุม และทำการแก้ไขได้จนสำเร็จ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • พัฒนาโปรแกรมฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อให้เชื่อมโยงกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
   • ทำงานร่วมกับหัวหน้าโครงการ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และทีมงานทุกภาคส่วน เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเสร็จภายในระยะเวลาที่หัวหน้าโครงการกำหนด
   • ร่วมประชุมกับทีมงานทุกภาคส่วน และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบต่อหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
   • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ บ้าง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม
   • ทำการทดสอบระบบเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0 - 2 ปี
   • พื้นฐาน CSS3 และ Java script
   • การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ CSS และ JavaScript เฟรมเวิร์ค เช่น Bootstrap, jQuery เป็นต้น
   • มีความสมารถในการการเชื่อมต่อ API หรือ Web Service ด้วย AJAX และการใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น
   • มีทักษะความชำนาญและสามารถพัฒนาระบบได้ทันตามกำหนด
   • สามารถการแก้ไขปัญหาระบบเมื่อพบเจอได้อย่างทันถ่วงที
 • Motion Graphic Designer (เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว ในรายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ของ PPTV เพื่อให้รายการและสื่อดังกล่าว มีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนส่วนงานข่าว และโปรดักชั่น เพื่อให้รายการที่จะออกอากาศมีภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม และสอดคล้องกับภาพรวมของรายการ
   • ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวงานประจำวัน Info Graphic,Immersive และงานกราฟิกต่างๆเพื่อใช้งาน ร่วมกับฉากจริง,ฉากเหมือนเพื่อสนับสนุนงานข่าวและโปรดักชั่น
   • รายงานประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างทันท่วงที
   • ควบคุมคุณภาพของการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงามเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการหรือสื่อดังกล่าว
   • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • อายุ 22-25 ปี วุฒิการศึกษา ปวส, ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์ ,สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี ด้านการผลิตกราฟฟิกสำหรับรายการโทรทัศน์
   • สามารถทำงานเป็นกะได้
   • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, After Effect ได้ เป็นอย่างดี
   • สามารถใช้โปรแกรม 3 มิติโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งได้ (3dsmax ,Maya ,Cinema4d)
   • ถ้าสามารถใช้ Viz Artist ได้จะพิรจารณาเป็นพิเศษ
   • ชอบความท้าทายขยันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • News Coordinator Producer (ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • สนับสนุนการปฏิบัติงานของโปรดิวเซอร์เพื่อให้สามารถผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลา
   • ปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ทั้งในส่วนของรายการข่าวที่ถ่ายทอดสดในสถานีและรายการข่าวที่ถ่ายทำนอกสถานที่ หรือสารคดีข่าว และสามารถที่จะปฏิบัติงานแทนโปรดิวเซอร์ได้ เพื่อดูแลกระบวนการผลิตข่าวให้มีประสิทธิภาพ
   • ประสานงาน และให้ความร่วมมือด้านการผลิตข่าวแก่หน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตข่าวที่มีคุณภาพดีได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
   • ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับภาพรวมรูปแบบและเนื้อหารายการข่าว หรือ สารคดีข่าว เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการข่าวที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
   • 5. พัฒนาเนื้อหารายการให้ตอบโจทย์แนวคิดของรายการอย่างมีคุณภาพ
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ในการผลิตข่าวอย่างน้อย อย่างน้อย 3 - 5 ปี
   • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้ในระดับพื้นฐาน
   • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดี
   • มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี
 • News Reporter (ผู้สื่อข่าว) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   แสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเขียนบทบรรยายข่าว รายงานข่าวออกอากาศในกรณีถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เพื่อผลิตข่าวที่ทันเหตุการณ์ รวมถึงทำสกู๊ปข่าว โดยมีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • วางแผนงาน ควบคุม และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านผลิตรายการข่าวหรือสารคดีข่าว ทั้งในส่วนของรายการข่าวที่ถ่ายทอดในสถานีและรายการข่าวหรือสารคดีที่ถ่ายทำนอกสถานที่ เพื่อดูแลให้กระบวนการการผลิตข่าวมีประสิทธิภาพ
   • จัดสรรบทบาทหน้าที่ของทีมงานในหน่วยงานผลิตข่าว พร้อมให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของทีมงาน เพื่อให้สามารถผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลาที่วางไว้
   • จัดสรรงบประมาณในการผลิตรายการข่าว หรือสารคดีข่าวอย่างเหมาะสม เพื่อผลิตรายการที่มีคุณภาพดี โดยใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
   • ควบคุมคุณภาพของการผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าว เพื่อให้ได้รายการข่าวที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานและรูปแบบรายการที่ได้กำหนดไว้
   • ติดตาม และให้ความช่วยเหลือด้านการผลิตข่าวแก่ทีมงาน เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตข่าวที่มีคุณภาพดีได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
   • ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาในด้านภาพรวมรูปแบบและเนื้อหารายการข่าว หรือ สารคดีข่าว เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการข่าวที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
   • วางแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่องานด้านการผลิตข่าว เพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นปัญหาต่างๆ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
   • ตัดสินใจแก้ไขปัญหา และอนุมัติประเด็นตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับการผลิตรายการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพดีได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปโดยราบรื่น
   • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการผลิตรายการ เพื่อให้การทำงานของทีมงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   • จัดทำและเสนองบประมาณด้านการผลิตรายการข่าวหรือสารคดีให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • การศึกษา (Education) : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชา: นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงาน 5 - 8 ปี ในการผลิตรายการข่าว และ ในการบริหาร 1 ปี
   • มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี
   • มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ด้านการบริหารจัดการ ประสานงานที่ดี
 • News Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อข่าว) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ตัดต่อภาพที่จะออกอากาศ เพื่อรายงานภาพที่มีคุณภาพ โดยมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา (บทบรรยาย) ของข่าว หรือ สารคดีข่าว
   • นำข้อมูลที่ได้จากการตัดต่อเรียบร้อยแล้วส่งเข้าฐานข้อมูลกลาง (Server) และจัดระเบียบชุดข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Server) ด้วยการตั้งชื่อไฟล์และสกุลไฟล์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
   • ควบคุมภาพของการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี
   • มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
   • สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
   • มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี
 • Online Editor (บรรณาธิการข่าวออนไลน์) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   บริหารงานข่าวออนไลน์ วางแผนงานและการนำเสนอข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ในแต่ละวันให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายนิวมีเดีย รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรในกองบรรณาธิการออนไลน์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์การนำเสนอข่าวให้มีความน่าสนใจในกลุ่มผู้อ่านข่าวบนออนไลน์

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • บริหารงานข่าวออนไลน์ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   • บริหารจัดการข่าว / เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนหน้าเว็บไซต์และ Social Media
   • วางแผนการทำงานร่วมกับทีมข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี, หน่วยงาน web content และหน่วยงานโปรดักชั่นนิวมีเดีย
   • ประชุมทีมข่าวออนไลน์กำหนดเนื้อหา ประเด็นและการทำงานในแต่ละวัน
   • บริหารจัดการบุคลากรในทีมข่าวนิวมีเดียเพื่อรองรับการทำงานให้ครบวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 9.00 น. -21.00 น.
   • สรุปรายงานการทำงานข่าวนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมวางแผนนำไปพัฒนา และปรับปรุงวางแนวทางในการนำเสนอข่าว
   • จัดทำและเสนองบประมาณด้านการจัดการค่าใช้จ่ายในส่วนการทำงานข่าวของทีม New Media ให้เป็นไปตามงบประมาณ
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชา : นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ 5 - 8 ปีในการทำงานด้านบริหาร การวางแผนงานและการนำเสนอข่าวผ่านช่องทางออนไลน์
   • มีทักษะ : ด้านการรายงานข่าวแบบมัลติมีเดีย, บริหารจัดการทีมข่าวออนไลน์ มีจรรยาบรรณในการรายงานข่าว และมีความเข้าใจในจุดเด่นของสื่อออนไลน์แต่ละประเภท
   • สามารถทำงานเป็นทีม , มีความเข้าใจการนำเสนอภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง กราฟิก และการใช้ภาษาเขียน ,การคิดประเด็นข่าวและนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย
 • Programmer (โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานและสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม, ระบบงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเสริม หรือ ปรับปรุงการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามความต้องการและนโยบายของบริษัท

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ตามความต้องการและนโยบายของบริษัท
   • ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมส่วนเสริมเพื่อทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องสอดคล้องกัน พร้อมกับติดตามตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามโครงสร้างที่วางไว้
   • จัดทำรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาโปรแกรม และนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม
   • ให้ความช่วยเหลือ และ คำแนะนำ กับผู้ใช้งานโปรแกรม/ระบบที่พัฒนาขึ้น
   • ทดสอบการทำงานของโปรแกรมที่พัฒนาและใช้งานอยู่เดิม พร้อมทั้งบันทึกข้อผิดพลาด หรือ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข และ นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อนำมาปรับปรุง
   • ดำเนินการดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการใช้งานภายในบริษัท
   • จัดเตรียมและวางแผนการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้เหมาะสม พร้อมดำเนินการนำข้อมูลเข้าจากแหล่งต่าง ๆ ที่เหมาะสม
   • จัดทำเอกสารในขั้นตอนการพัฒนาระบบต่างๆ ที่เหมาะสมและสร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง
   • พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา Computer Science, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ 0 - 1 ปี ด้านการพัฒนาโปรแกรม ระบบคอมพิวเตอร์
   • สามารถพัฒนาระบบด้วยภาษา HTML ,CSS, Java Script, ASP.NET, C# , PHP ,SQL
   • มีเข้าใจพื้นฐานของระบบฐานข้อมูล MSSQL , MySQL
   • สามารถใช้เครื่องมือ Git Version Control ในการพัฒนาระบบ
   • มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • Technical Support Officer (เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ดูแลและบำรุงรักษาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดี สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
   • บันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ และรายงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบไฟฟ้า/ เครื่องปรับอากาศสตูดิโอ
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบรับสัญญาณดาวเทียม/ ระบบไฟเบอร์ล็อคสัญญาณรับสัญญาณเพื่องานผลิตและออกอากาศของสถานี
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบผลิตรายการของสตูดิโอและระบบถ่ายทอด เพื่อให้ใช้งานผลิตรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณภาพและเสียงก่อนการออกอากาศ และหลังการออกอากาศ
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ป.ว.ส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
   • หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบหรือกระบวนการการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   • มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
   • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   • สามารถทำงานเป็นกะได้
สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail : recruit@pptvthailand.com
หรือนำส่งเอกสารมาที่
ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080