ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Frontend Developer (นักพัฒนาระบบฟร้อนท์เอนด์) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   มีหน้าที่พัฒนาโปรแกรมในฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ และทันสมัย หลังการพัฒนาสำเร็จ มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น สามารถวิเคราะห์จนทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของโปรแกรม และสามารถกำหนดแนวทาง รวมทั้งควบคุม และทำการแก้ไขได้จนสำเร็จ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • พัฒนาโปรแกรมฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อให้เชื่อมโยงกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
   • ทำงานร่วมกับหัวหน้าโครงการ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และทีมงานทุกภาคส่วน เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเสร็จภายในระยะเวลาที่หัวหน้าโครงการกำหนด
   • ร่วมประชุมกับทีมงานทุกภาคส่วน และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบต่อหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
   • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ บ้าง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม
   • ทำการทดสอบระบบเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0 - 2 ปี
   • พื้นฐาน CSS3 และ Java script
   • การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ CSS และ JavaScript เฟรมเวิร์ค เช่น Bootstrap, jQuery เป็นต้น
   • มีความสมารถในการการเชื่อมต่อ API หรือ Web Service ด้วย AJAX และการใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น
   • มีทักษะความชำนาญและสามารถพัฒนาระบบได้ทันตามกำหนด
   • สามารถการแก้ไขปัญหาระบบเมื่อพบเจอได้อย่างทันถ่วงที
 • Graphic Designer (เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ทำหน้าที่ออกแบบภาพกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวและรายการจากสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีบนสื่อออนไลน์ รวมถึงกราฟิกและอินโฟกราฟิกประกอบข่าวหรือเนื้อหาอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้สวยงาม สื่อความหมายได้ชัดเจน สื่อสารไปในทิศทางเดียวกันกับเนื้อหาที่นำเสนอ ดูแลภาพรวมการนำเสนอกราฟิกให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity)

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • คิดสร้างสรรค์ ออกแบบกราฟิก เพื่อประกอบเนื้อหาของรายการจากสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีลงบนสื่อออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมาย
   • ออกแบบและจัดทำอินโฟกราฟิกโดยประสานงานและทำงานร่วมกับกับหน่วยงานผลิตข่าวออนไลน์และการตลาดโซเชียลมีเดีย
   • ศึกษางานออกแบบใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
   • ให้คำปรึกษา เสนอแนะทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงภาพกราฟิกให้สื่อสารได้ตรงกับความต้องการ
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชา : นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • สามารถใช้โปรแกรม Graphic ต่างๆได้ดี เช่น Photoshop , Illustrator
   • ใช้โปรแกรม Graphic, การทำ Info graphic
   • คิดสร้างสรรค์งานที่จะออกแบบ วางแผนการออกแบกราฟิกให้ตรงกับความต้องการ
   • สามารถทำงานเป็นทีมได้
   • มีความสามารถทำงานเร่งด่วนได้ดี อดทน ขยัน รักความก้าวหน้า
 • Lighting and Prop (เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปกรรม, เจ้าหน้าที่ประกอบฉาก) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   จัดสร้าง ดูแลความพร้อมของฉากและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในสตูดิโอทั้งหมด ในกองถ่ายรายการโทรทัศน์ สามารถติดตั้ง ตรวจเช็ค ควบคุมดูแลจัดแสงให้พิธีกร และแขกที่มาในรายการให้มีแสงสว่างที่เพียงพอ และภาพที่ออกมามีเหตุผลและศิลปะ ดูแลฉาก และองค์ประกอบต่างๆ ให้มีมิติ และความสวยงาม สามารถออกแบบงานโดยใช้โปรแกรมทางศิลปกรรมได้

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ออกแบบ แสง และการติดตั้งไฟ ให้สอดคล้องกับความต้องการของรายการของสถานี
   • ร่วมวางแผน จัดทำระบบไฟ และดูแล ควบคุมการสร้างงานศิลปกรรมให้มีคุณภาพ ตรงตามที่แต่ล่ะรายการกำหนด
   • ตรวจเช็ควัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบฉากและอุปกรณ์เกี่ยวกับแสงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและความต้องการของสถานี
   • ปฏิบัติหน้าที่บำรุงรักษา ซ่อมแซมฉาก, อุปกรณ์ประกอบฉาก ไฟ และเครื่องมือให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
   • สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับทีมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนงานด้านแสงได้เป็นอย่างดี
   • ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในสตูดิโอทั้งหมดให้สามารถติดตั้ง ตรวจเช็ค ควบคุมดูแลจัดแสง ในรายการให้มีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวกับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ปฏิบัติหน้าที่ในการออกแบบ และดีไซน์ระบบแสงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับฉากต่างๆ
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาออกแบบศิลปกรรม, ออกแบบพาณิชย์ศิลป์, นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์การทำงาน มีประสบการณ์ในสายงานจัดแสง ออกแบบ หรืองานด้านศิลปกรรม รายการ สตูดิโอ อย่างน้อย 1 - 3 ปี
   • มีประสบการณ์ด้านการคอนโทรลระบบแสง
   • มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมออกแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
   • ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า แสงและเงา การใช้แสงและผลิตฉากรายการ เช่น อุปกรณ์เชื่อมเหล็ก, งานไม้ หรือทักษะด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • News Coordinator Producer (ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • สนับสนุนการปฏิบัติงานของโปรดิวเซอร์เพื่อให้สามารถผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลา
   • ปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ทั้งในส่วนของรายการข่าวที่ถ่ายทอดสดในสถานีและรายการข่าวที่ถ่ายทำนอกสถานที่ หรือสารคดีข่าว และสามารถที่จะปฏิบัติงานแทนโปรดิวเซอร์ได้ เพื่อดูแลกระบวนการผลิตข่าวให้มีประสิทธิภาพ และได้รายการข่าวที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานและรูปแบบรายการที่ได้กำหนดไว้
   • ประสานงาน และให้ความร่วมมือด้านการผลิตข่าวแก่หน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตข่าวที่มีคุณภาพดีได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
   • ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับภาพรวมรูปแบบและเนื้อหารายการข่าว หรือ สารคดีข่าว เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการข่าวที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
   • พัฒนาเนื้อหารายการให้ตอบโจทย์แนวคิดของรายการอย่างมีคุณภาพ
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ในการผลิตข่าวอย่างน้อย อย่างน้อย 3 - 5 ปี
   • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดี
   • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้ในระดับพื้นฐาน
   • มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี
   • มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
 • News Producer (โปรดิวเซอร์ข่าว) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   วางแผนงาน จัดสรรงบประมาณ ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • วางแผนงาน ควบคุม และพัฒนาการปฏิบัติงานด้านผลิตรายการข่าวหรือสารคดีข่าว ทั้งในส่วนของรายการข่าวที่ถ่ายทอดในสถานีและรายการข่าวหรือสารคดีที่ถ่ายทำนอกสถานที่ เพื่อดูแลให้กระบวนการการผลิตข่าวมีประสิทธิภาพ
   • จัดสรรบทบาทหน้าที่ของทีมงานในหน่วยงานผลิตข่าว พร้อมให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของทีมงาน เพื่อให้สามารถผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลาที่วางไว้
   • จัดสรรงบประมาณในการผลิตรายการข่าว หรือสารคดีข่าวอย่างเหมาะสม เพื่อผลิตรายการที่มีคุณภาพดี โดยใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
   • ควบคุมคุณภาพของการผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าว เพื่อให้ได้รายการข่าวที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานและรูปแบบรายการที่ได้กำหนดไว้
   • ติดตาม และให้ความช่วยเหลือด้านการผลิตข่าวแก่ทีมงาน เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตข่าวที่มีคุณภาพดีได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
   • ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาในด้านภาพรวมรูปแบบและเนื้อหารายการข่าว หรือ สารคดีข่าว เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการข่าวที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
   • วางแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่องานด้านการผลิตข่าว เพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นปัญหาต่างๆ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
   • ตัดสินใจแก้ไขปัญหา และอนุมัติประเด็นตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับการผลิตรายการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพดีได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปโดยราบรื่บ
   • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการผลิตรายการ เพื่อให้การทำงานของทีมงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   • จัดทำและเสนองบประมาณด้านการผลิตรายการข่าวหรือสารคดีให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • การศึกษา (Education) : สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิชา: นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงาน 5 - 8 ปี ในการผลิตรายการข่าว และ ในการบริหาร 1 ปี
   • มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี
   • มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ด้านการบริหารจัดการ ประสานงานที่ดี
 • Studio Camera (ช่างภาพสตูดิโอ) 3 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ประสานงานกับผู้ใช้บริการสตูดิโอและทีมงานในประเด็นด้านการบันทึกภาพในรายการสำหรับออกอากาศ และทำการถ่ายทำ บันทึกภาพตามแนวทางการถ่ายทำที่ได้มีการวางแผนกันไว้ในเบื้องต้น เพื่อถ่ายทำรายการให้ได้ภาพที่สวยงามตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้บริการภายในสตูดิโอหรืองานนอกสถานที่ และสอดคล้องกันกับเนื้อหารายการ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ทำความเข้าใจในรูปแบบรายการที่ต้องรับผิดชอบ
   • เตรียมความพร้อมก่อนเวลาการออกอากาศหรือบันทึกเทป ช่วยดูแลสังเกตุความพร้อมของทีมงานทุกฝ่ายที่มีส่วนในการออกอากาศ (ในด้านอุปกรณ์,ฉาก,บุคคล) เพื่อป้องกันความผิดพลาดในเวลาออกอากาศจริง และแก้ไขได้ทันหากเกิดปัญหา
   • นำเสนอมุมภาพใหม่ๆ ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
   • บันทึกภาพรายการต่างๆ ตามแนวทางที่ได้ตกลงกับผู้ใช้บริการสตูดิโอ เพื่อถ่ายทำรายการที่มีคุณภาพภาพที่ดี และตรงกับ concept และแนวทางการนำเสนอของรายการ
   • ควบคุมคุณภาพของการบันทึกภาพของรายการต่างๆ ให้อยู่ในระดับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลตลอดควบคุมการตรวจเช็คข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้เป็นไปแผนที่กำหนดไว้
   • หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการบันทึกภาพรายการ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   • ปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงานในการบันทึกภาพของรายการต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป
   • ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ในเบื้องต้นอยู่เสมอ เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • อายุ 21-40 ปี วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา นิเทศศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์,ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ 0-1 ปี ด้าน การถ่ายทำรายการในสตูดิโอ หรือการถ่ายทำนอกสถานที่ ผ่านการฝึกงานด้านการถ่ายรายการในสตูดิโอ หรืองานนอกสถานที่
   • ความสามารถที่ต้องการ มีความสามารถด้านการถ่ายภาพวีดีโอ หรือภาพนิ่ง สามารถเล่าเรื่องด้วยภาพได้อย่างดี มีความรู้และเข้าใจในองค์ประกอบภาพ
   • อื่น ๆ (ระบุ) มีความรู้ความสามารถในการใช้กล้องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คิดอย่างมีตรรกะ มีความรอบคอบ ช่างสังเกตุ มีความยืดหยุ่นทางความคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
 • Switcher (เจ้าหน้าที่สวิชเซอร์) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ประสานงานกับผู้ใช้บริการสตูดิโอในส่วนงานด้านการลำดับภาพออกอากาศทั้งในสตูดิโอและงานนอกสถานที่ และปฏิบัติงานเพื่อลำดับภาพออกอากาศตามแนวทางการลำดับภาพที่ได้ตกลงกันไว้ในเบื้องต้น เพื่อออกอากาศภาพที่มีความสอดคล้องกันกับเนื้อหารายการ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการสตูดิโอ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ทำความเข้าใจในรูปแบบรายการที่ต้องรับผิดชอบ
   • เตรียมความพร้อมก่อนเวลาการออกอากาศหรือบันทึกเทป ช่วยดูแลสังเกตุความพร้อมของทีมงานทุกฝ่ายที่มีส่วนในการออกอากาศ (ในด้านอุปกรณ์,ฉาก,บุคคล) เพื่อป้องกันความผิดพลาดในเวลาออกอากาศจริง และแก้ไขได้ทันหากเกิดปัญหา
   • ประสานงานกับผู้ใช้บริการสตูดิโอในการลำดับภาพออกอากาศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับแนวทางในการลำดับภาพออกอากาศ
   • ปฏิบัติงานในการลำดับภาพออกอากาศ โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อออกอากาศให้มีความสอดคล้องกันกับเนื้อหารายการ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการสตูดิโอ
   • ดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลำดับภาพสำหรับการออกอากาศ เพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในสภาพพร้อมและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ
   • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการปฏิบัติงานด้านการลำดับภาพออกอากาศ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   • หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับด้านการลำดับภาพออกอากาศภายใต้ความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   • ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการลำดับภาพออกอากาศแก่ทีมงานหรือผู้ใช้บริการสตูดิโอตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปโดยราบรื่น
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • อายุ 25-40 ปี วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา นิเทศศาสตร์ วิทยุโทรทัศน์,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์ 1 ปี ด้าน กำกับ ลำดับภาพ หรือ ประสบการณ์ด้านช่างภาพ 2 ปีขึ้นไป หรือตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • ความสามารถที่ต้องการ มีความรู้และความเข้าใจในเครื่องมือที่ใช้ในการลำดับภาพออกอากาศ มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   • อื่น ๆ (ระบุ) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คิดอย่างมีตรรกะ มีความรอบคอบ ช่างสังเกตุ มีความยืดหยุ่นทางความคิด มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
 • Technical Support Officer (เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ดูแลและบำรุงรักษาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดี สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
   • บันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ และรายงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบไฟฟ้า/ เครื่องปรับอากาศสตูดิโอ
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบรับสัญญาณดาวเทียม/ ระบบไฟเบอร์ล็อคสัญญาณรับสัญญาณเพื่องานผลิตและออกอากาศของสถานี
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบผลิตรายการของสตูดิโอและระบบถ่ายทอด เพื่อให้ใช้งานผลิตรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณภาพและเสียงก่อนการออกอากาศ และหลังการออกอากาศ
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ป.ว.ส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
   • หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบหรือกระบวนการการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   • มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
   • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • Web Content Officer (เจ้าหน้าที่ผลิตข้อมูลเว็บไซต์) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   รับผิดชอบการตัดต่อ หรือนำคลิปวิดีโอรายการจากสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี มานำเสนอผ่านทางเว็บไซต์พีพีทีวีไทยแลนด์, Social Media และแพลตฟอร์มที่พีพีทีวีร่วมเป็นพันธมิตร ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา มีความสามารถในการเขียนและจับประเด็นของเนื้อหาเพื่อนำมาสรุปเขียนเป็นหัวเรื่องและบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของคลิปให้ผู้ชมรับทราบเบื้องต้น รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคลิปที่ต้องการนำเสนอ ดูแลตรวจสอบข้อความ หรือข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณะ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ตัดต่อคลิปวิดีโอรายการจากสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เพื่อจัดทำรายการย้อนหลัง (Video on Demand) โดยนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์พีพีทีวีไทยแลนด์, Social Media และแพลตฟอร์มที่พีพีทีวีร่วมเป็นพันธมิตร
   • สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานการตลาดออนไลน์ โดยการจัดหา จัดเตรียมคลิปวิดีโอ หรือทำการตัดต่อคลิปวิดีโอรายการ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์รายการของสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์พีพีทีวีไทยแลนด์, Social Media และแพลตฟอร์มที่พีพีทีวีร่วมเป็นพันธมิตร
   • เขียนเป็นหัวเรื่องและบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของคลิปให้ผู้ชมรับทราบเบื้องต้น
   • ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับผลิตเนื้อหา ได้แก่ กองบรรณาธิการข่าว, หน่วยงานผลิต เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอคลิปวิดีโอ
   • ตรวจสอบความถูกต้องของงานทุกเรื่องก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าไม่จำกัดสาขา
   • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตัดต่อ การนำเสนอคลิปวีดีโอ รายการ ผ่านทางเว็บไซต์หรือSocial Media ต่างๆ อย่างน้อย 1 – 2 ปี
   • อบรมการตัดต่อคลิปวิดีโอ /การใช้งานกราฟิกเบื้องต้น /การเขียนข่าวเบื้องต้น
   • มีความรู้เรื่องระบบอินเทอร์เน็ตและ Social Media
   • สามารถตัดต่อไฟล์วิดีโออย่างง่ายๆ ได้
สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail : recruit@pptvthailand.com
หรือนำส่งเอกสารมาที่
ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080