ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Foreign News Reporter (ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ 1) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   แปล เรียบเรียง บทบรรยายข่าวและสกู๊ปข่าว โดยมีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อผลิตข่าวที่ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ สามารถทำข่าวในสถานการณ์ที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์แหล่งข่าวโดยใช้ภาษาอังกฤษ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • แปล เรียบเรียง บทบรรยายข่าว สกู๊ป บทวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข่าวที่มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์
   • ประชุมติดตามประเด็นข่าวร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว (News Editor)
   • รายงานบทบรรยายข่าว และภาพข่าวที่ได้จากการจัดทำให้บรรณาธิการผู้รับผิดชอบพิจารณาก่อนออกอากาศข่าวแก่สาธารณชน เพื่อคัดกรองเนื้อหาให้มีความถูกต้องและเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ
   • บันทึกข้อมูลการใช้งานและความผิดพลาดของระบบสารสนเทศและเน็ตเวิรค์ในองค์กรประจำวันให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ติดต่อ ประสานงานกับแหล่งข่าว พร้อมประสานกับ News Coordinator สำหรับจองรถ ช่างภาพ และผู้ช่วยช่างภาพ
   • จัดเก็บบทรายงานข่าวและภาพข่าว หรือสกู๊ปลงฐานข้อมูลกลาง (Server)
   • แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการแปล รวบรวมภาพและเนื้อหาข่าวเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   • ปรับปรุงกระบวนการแปล เรียบเรียงข่าว และ/หรือสกู๊ป ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   • มีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าว เพื่อต่อยอดในการทำข่าวเชิงลึก
   • การเลือกใช้ช่องทาง multi-platform ที่หลากหลายในการนำเสนอข่าว
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สื่อข่าวสายต่างประเทศหรือ rewriter อย่างน้อย 0-3 ปี
   • มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีบุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉาน ชัดเจน
   • มีทักษะในการแปลข่าวและบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในระดับมาตรฐานที่สามารถใช้ออกอากาศในรายการโทรทัศน์และเผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ
   • สามารถคิดประเด็นข่าวได้ด้วยตัวเองและพัฒนามุมมองข่าวเพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
   • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี ได้เป็นอย่างดี
 • Information Technology Officer (เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์, เน็ตเวิร์ค และส่วนเกี่ยวเนื่องกับการออกอากาศขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานและกำหนดเวลาที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษา การพัฒนาตัวระบบและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กรให้สำเร็จลุล่วงถูกต้องตามแผนงาน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
   • ให้คำแนะนำด้านระบบสารสนเทศขององค์กรแก่พนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   • ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิรค์ขององค์กรแก่พนักงานตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปโดยราบรื่น
   • บันทึกข้อมูลการใช้งานและความผิดพลาดของระบบสารสนเทศและเน็ตเวิรค์ในองค์กรประจำวันให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กร เพื่อรักษาผลประโยชน์และข้อมูลทางธุรกิจขององค์กร
   • ประสานงานกับหน่วยงาน New Media เพื่อสนับสนุนการโครงการใหม่ของส่วนงานฯให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จตามแผนงาน
   • หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นด้านระบบสารสนเทศและเน็ตเวิรค์ขององค์กรภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   • ปรับปรุงกระบวนการดำเนินการเรื่องการการซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศ การให้บริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
   • ดูแล แก้ไขปัญหา Digital Signage ให้หน่วยงาน BD เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ดูแลและแก้ไขปัญหาการส่งสัญญาณ Streaming เพื่อนำส่งสัญญาณ Online ให้สามารถใช้งานได้ทั้งในและนอกบริษัท
   • ปรับปรุง แก้ไขปัญหาระบบโทรศัพท์และสัญญาณโทรทัศน์ภายในองค์กร
   • จัดเตรียม ติดตั้งบันทึกทะเบียนทรัพย์สินพร้อมอบรมการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นต้นให้กับพนักงาน
   • ปรับปรุงข้อมูล Computer Security ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องสอดคล้องตามสถานภาพพนักงานที่ได้รับแจ้งจากส่วนงานที่กำกับดูแล (Authenticate, Finger Scan, Firewall )
   • ประสานงานผู้ให้บริการ (Supplier) เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์หรือระบบงานที่เกิดปัญหาการใช้งาน
   • ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ระบบภายนอก บริษัทเป็น Stringer เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0–3 ปี ในสายงานการด้านการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีทักษะด้านการดูแลและแก้ไขปัญหาด้าน Hardware, Software, Network, Server และระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี
   • มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีคามสามารถในการติดต่อสื่อสาร เจรจา ประสานงานที่ดี ชอบบริการผู้อื่น
   • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
   • มีความละเอียดรอบคอบ
   • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • News Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อส่วนงานข่าว) 2 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ตัดต่อภาพที่จะออกอากาศ เพื่อรายงานภาพที่มีคุณภาพ โดยมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา (บทบรรยาย) ของข่าว หรือ สารคดีข่าว
   • ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำเสนอ และรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
   • นำข้อมูลที่ได้จากการตัดต่อเรียบร้อยแล้วส่งเข้าฐานข้อมูลกลาง (Server) และจัดระเบียบชุดข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Server) ด้วยการตั้งชื่อไฟล์และสกุลไฟล์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   • ควบคุมภาพของการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 1-3 ปี
   • มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ และใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
   • มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี
   • มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
   • มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร
   • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • News Reporter (ผู้สื่อข่าว) 3 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   แสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเขียนบทบรรยายข่าว รายงานข่าวออกอากาศในกรณีถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เพื่อผลิตข่าวที่ทันเหตุการณ์ รวมถึงทำสกู๊ปข่าว โดยมีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • เสาะแสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว รวมถึงเขียนบทบรรยายข่าว เพื่อให้ได้ข่าวที่มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์
   • ประชุมติดตามประเด็นข่าวร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว (News Editor)
   • รายงานบทบรรยายข่าว และภาพข่าวที่ได้จากการจัดทำให้กองบรรณาธิการพิจารณาก่อนออกอากาศข่าวแก่สาธารณชน เพื่อคัดกรองเนื้อหาให้มีความถูกต้องและเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ
   • ติดต่อ ประสานงานกับแหล่งข่าว พร้อมประสานกับ News Coordinator สำหรับจองรถ ช่างภาพ และผู้ช่วยช่างภาพ
   • จัดเก็บบทรายงานข่าวและภาพข่าว หรือสกู๊ปลงฐานข้อมูลกลาง (Server)
   • แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการรายงานข่าว และ/หรือการทำสกู๊ป เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการรายงานข่าว และ/หรือการทำสกู๊ป ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   • มีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าว เพื่อต่อยอดในการทำข่าวเชิงลึก
   • การเลือกใช้ช่องทาง multi-platform ที่หลากหลายในการนำเสนอข่าว
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสบการณ์ในการเป็นนักข่าว 1-3 ปี
   • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีบุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉาน ชัดเจน มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี ได้เป็นอย่างดี
 • System Integrator (ซิสเต็มอินทิเกรเตอร์ ) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   วางโครงสร้าง Infrastructure , Network , System ในโครงการ Digital Signage & In -room Infotainment System ให้ดําเนินการไดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ทั้ง Front-end และ Back-end ควบคุมให้ระบบดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ Service Level Agreement (SLA)

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • บริหารจัดการระบบ Network, Broadcast และStreaming ระบบ Digital Signage & In -Room Infotainment System พร้อมทั้งจัดการด้าน Internet และ Security ให้มีประสิทธิภาพ
   • วางแผนและเข้าใจการทํางานของระบบ IPTV และสามารถพัฒนาต่อยอดระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • วิเคราะห์ปัญหาพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ระบบ Digital Signage & InRoom Infotainment รวมถึงการมอนิเตอร์และแก้ไขปัญหาระบบ Digital Signage & Inroom Infotainment ทั้งระบบ Front-end และ Back-end พร้อมจัดทํารายงาน
   • ตรวจสอบความถูกต้องของระบบโครงการเมิ่อมีการอนุมัติการติดตั้ง (Implementation) ใหเป็นไปตามมาตรฐานของโครงการและตามนโยบายขององค์กร
   • บริหารจัดการระบบให้ดําเนินการให้เป็นไปตาม Service Level Agreement (SLA)
   • ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโครงการตั้งแต่เริ่มติดตั้งจนถึงการตรวจรับงานหน้างาน
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
   • เคยผ่านงาน IT อย่างน้อย 3-5 ปี ด้าน Data Center , Network Architecture , Configuration , การบริหารจัดการ Server Linux (CentOS) , Infrastructure และพร้อมจัดการด้าน Internet และSecurity หากมีประสบการณ์ด้าน IPTV , Encoder และ Digital Signage จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ, ด้านการสื่อสาร
   • มีความรู้ความเข้าใจในด้าน Innovation เทคโนโลยี โปรแกรม หรือระบบสนับสนุนการทํางานขององค์กร
   • มีทักษะด้านการเขียนเอกสารขออนุมัติโครงการ, มีความรับผิดชอบสูง, มีความซื่อสัตย์
   • มนุษสัมพันธ์ดี และ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการติดตอประสานงาน
 • Technical Support Officer (เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ดูแลและบำรุงรักษาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดี สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
   • บันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ และรายงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบไฟฟ้า/ เครื่องปรับอากาศสตูดิโอ
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบรับสัญญาณดาวเทียม/ ระบบไฟเบอร์ล็อคสัญญาณรับสัญญาณเพื่องานผลิตและออกอากาศของสถานี
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบผลิตรายการของสตูดิโอและระบบถ่ายทอด เพื่อให้ใช้งานผลิตรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณภาพและเสียงก่อนการออกอากาศ และหลังการออกอากาศ
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรือสูงกว่า สาขาสาขาช่างไฟฟ้า โทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ในด้านการหาข่าวและการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
   • มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
   • หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบหรือกระบวนการการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
   • ทำงานเป็นกะได้
สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail : recruit@pptvthailand.com
หรือนำส่งเอกสารมาที่
ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080