PPTV HD36

โปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล : อังคาร 23 ม.ค. 2561

ดูโปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล ทั้งหมด

ร่วมงานกับเราrecruit

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Human Resources Manager1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   วางแผน ควบคุม และติดตามงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงดูแล ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กร และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. บริหารแผนงานด้านอัตรากำลังคนของแต่ละหน่วยงาน รูปแบบขององค์การให้เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
   2. บริหารแผนงานการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมกับองค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติและช่องทางการหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
   3. วางแผนและจัดการการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ให้สามารถดึงดูดพนักงานให้อยู่ในระดับเดียวกับองค์กรที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน
   4. วิเคราะห์ วางแผนการสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
   5. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และบรรลุตามแผนพัฒนาบุคลากร
   6. วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) การประเมินขีดความสามารถพนักงาน (Competency Appraisal) ให้เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
   7. โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสและยุติธรรม สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาพนักงาน
   8. จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ของทุกตำแหน่งในองค์การ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
   9. วางแผนการส่งต่อและรักษาความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อได้อย่างราบรื่น
   10. ให้หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) พร้อมทั้งสอนการปฏิบัติงานแก่ทีมงาน
   11. เสนอและจัดสรรงบประมาณด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามงบประมาณ เหมาะสมกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ขององค์กร
   12. ชี้แจง แจ้งความเคลื่อนไหว และให้ข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แก่ผู้บริหารระดับสูง
   13. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ของสายงานและองค์กรสู่การปฏิบัติงานจริง
   14. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายแรงงาน และเสนอแนะให้องค์กรเปลี่ยนแปลงกฎหรือระเบียบในการทำงานเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย
   15. ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับองค์กร
   16. ติดตามขวัญกำลังใจรวมทั้งเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ ของพนักงาน และรายงานให้ทางผู้บริหารระดับสูงทราบหากมีความเสี่ยงที่จะทำให้องค์กรไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวก
   17. วางระบบการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลที่ง่าย รวดเร็ว และสะดวกต่อพนักงานที่มาใช้บริการ
   18. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
   3. มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 3 ปี
   4. มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในด้านการนำ Competency มาใช้ในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   5. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
   6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานความร่วมมือและการเจรจาต่อรอง
   7. มีความสามารถในการคิด การวางแผน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
   8. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
   9. มีความละเอียดรอบครอบ และช่างสังเกต
   10. มีการคิดอย่างมีตรรกะ และมีความคิดสร้างสรรค์
 • Frontend Developer1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   มีหน้าที่พัฒนาโปรแกรมในฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อรองรับการติดต่อเชื่อมโยงไปยังฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ และทันสมัย หลังการพัฒนาสำเร็จ มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบ และทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น สามารถวิเคราะห์จนทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของโปรแกรม และสามารถกำหนดแนวทาง รวมทั้งควบคุม และทำการแก้ไขได้จนสำเร็จ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. พัฒนาโปรแกรมฝั่งผู้ใช้งาน เพื่อให้เชื่อมโยงกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างสมบูรณ์ โดยทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
   2. ทำงานร่วมกับหัวหน้าโครงการ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และทีมงานทุกภาคส่วน เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเสร็จภายในระยะเวลาที่หัวหน้าโครงการกำหนด
   3. ร่วมประชุมกับทีมงานทุกภาคส่วน และรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบต่อหัวหน้าโครงการ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง
   4. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ บ้าง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงาน และทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาโปรแกรม
   5. ทำการทดสอบระบบเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ (CE), เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT),
   2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1-2 ปี
   4. มีพื้นฐานในด้าน Angular.js, Vue.js, HTML5, CSS3 และ Javascript
   5. พัฒนาเว็บไซต์โดย เฟรมเวิร์ค เช่น Yii, Laravel, Angular.js, Vue.js, Bootstrap และ uikit เป็นต้น
   6. การเชื่อมต่อ API หรือ Web Service และการใช้เครื่องมือจัดการซอร์สโค้ด เช่น Git เป็นต้น
   7. พัฒนาระบบได้ทันตามกำหนด และสามารถแก้ไขปัญหาระบบที่พบเจอได้ทันเวลา
   8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • Application Developer1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ทำหน้าที่พัฒนาโปรแกรมในส่วน Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ IOS หรือ Android ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งต้องทำงานควบคู่กับทีมพัฒนาระบบฝั่ง Server Side เพื่อให้ระบบเชื่อมโยงกัน และแสดงผลลัพธ์ผ่าน Mobile Application โดยต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และต้องรับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบ รวมถึงทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น และสามารถวิเคราะห์ปัญหาของโปรแกรมและทำการแก้ไขได้

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. พัฒนาโปรแกรมในส่วน Mobile Application เพื่อใช้ติดต่อเชื่อมโยงระหว่าง Server Side และฝั่ง Mobile Client
   2. ทำงานร่วมกับหัวหน้าโครงการที่ออกแบบ และทีมงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
   3. เข้าประชุมร่วมกับทีมงาน โดยมีวาระหลักคือการรายงานความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ
   4. ศึกษาวิเคราะห์การทำงานของระบบให้เป็นไปอย่างเข้าใจ เพ่อความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนา
   5. ศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ อยู่เสมอเพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน
   6. ทำการทดสอบระบบ วิเคราะห์ปัญหา พร้อมทั้งทำการแก้ไขข้อบกพร้องของระบบ ให้ Mobile Application อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
   7. ให้คำปรึกษาด้านการใช้ Mobile Application กับผู้ใช้งาน
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 0 – 2 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
   3. สามารถเขียน Native Application บน Android หรือ IOS ได้ (สำหรับ IOS มีความเข้าใจในภาษา Swift)
   4. สามารถใช้ Git และ Mac ได้
   5. การแก้ไขปัญหาระบบเมื่อพบเจอ
   6. มีมนุษยสัมพันธ์ มีความยืดหยุ่น
   7. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ ทำงานเป็นทีม
   8. การมีความคิดสร้างสรรค์ และแชร์ประสบการณ์การทำงานที่ตัวเองรู้ให้เพื่อนร่วมงานได้ทราบ
 • Technical Supplies Officer (เจ้าหน้าที่พัสดุช่าง)2 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแล จัดเก็บ จัดเตรียม บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการและออกอากาศ ควบคุมการยืม เบิกจ่าย และส่งคืน เก็บบันทึกประวัติและบันทึกข้อมูลการนำเข้า การเบิกจ่าย การซ่อมบำรุง เพื่อตรวจสอบและค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ดูแล จัดเก็บ แยกประเภท เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและออกอากาศ ให้ถูกต้องตามหลักการ สามารถค้นหาตรวจสอบและนำมาใช้งานได้ง่าย
   2. จัดเตรียมและตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและออกอากาศให้อยู่ในสภาพดี สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. ควบคุมการเบิกจ่าย การส่งคืน ตรวจเช็ครายการและจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ครบถ้วน ติดตามทวงถามเมื่อเลยกำหนดเวลาการส่งคืน
   4. ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องมือและอุปกรณ์ ส่งซ่อมเมื่ออุปกรณ์ชำรุด เก็บประวัติการดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์
   5. แนะนำการใช้งาน การเก็บและการขนย้ายเครื่องมือที่ถูกวิธี ลดความเสียหายของอุปกรณ์และเครื่องมือ
   6. ใช้ระบบสารสนเทศ บริหารจัดการทรัพย์สิน เก็บข้อมูล ประวัติ การรับเข้า การเบิกใช้ การซ่อมบำรุง ของเครื่องมือและอุปกรณ์
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ​ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงกว่า (ป.ว.ส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ทำงาน 0 -2 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้
   3. มีความรู้ในด้านรายการโทรทัศน์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี เช่น Microsoft Office, อินเตอร์เน็ต
   4. มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
   5. หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบหรือกระบวนการการออกอากาศรายการโทรทัศน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   7. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   8. การคิดอย่างมีตรรกะ และมีมนุษยสัมพันธ์
   9. การมีความยืดหยุ่น มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   10. การมีความคิดสร้างสรรค์ ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
   11. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • News Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อส่วนงานข่าว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ตัดต่อภาพที่จะออกอากาศ เพื่อรายงานภาพที่มีคุณภาพ โดยมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา (บทบรรยาย) ของข่าว หรือ สารคดีข่าว
   2. ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำเสนอ และรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
   3. นำข้อมูลที่ได้จากการตัดต่อเรียบร้อยแล้วส่งเข้าฐานข้อมูลกลาง (Server) และจัดระเบียบชุดข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Server) ด้วยการตั้งชื่อไฟล์และสกุลไฟล์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   6. ควบคุมภาพของการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี
   3. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
   4. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
   5. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี
   6. การคิดอย่างมีตรรกะ
   7. การมีมนุษยสัมพันธ์
   8. การมีความยืดหยุ่น
   9. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   10. การมีความคิดสร้างสรรค์
   11. มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   12. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
   13. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   14. มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
   15. มีความทุ่มเทต่อองค์กร
   16. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   17. มีความละเอียดรอบคอบ

สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail : recruit@pptvthailand.com
หรือนำส่งเอกสารมาที่

ฝ่ายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-118-0080