PPTV HD36

โปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล : เสาร์ 18 ส.ค. 2561

ดูโปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล ทั้งหมด

ร่วมงานกับเราrecruit

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Content Acquisition Officer-Local (เจ้าหน้าที่จัดหารายการในประเทศ)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแลการจัดหารายการภายในประเทศที่น่าสนใจและมีคุณภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของสถานีฯ เพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์ให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด และดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ติดตามและรายงานผลความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ติดต่อประสานงานเพื่อจัดหารายการในประเทศ ทั้งในรูปแบบจ้างผลิต เช่าเวลา เช่าลิขสิทธิ์ และรูปแบบอื่นๆ (ถ้ามี) รวมถึงเจรจาเรื่องราคา จำนวนครั้งในการออกอากาศ และจำนวนระยะเวลาสิทธิ์
   2. วิเคราะห์รูปแบบและเนื้อหารายการในประเทศที่น่าสนใจ พร้อมจัดทำสรุปเนื้อหารายการ จำนวนตอน ความยาวและราคา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคัดสรรรายการเพื่อพิจารณา
   3. ติดต่อ ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตรายการในประเทศเพื่อเชิญเข้ามานำเสนอรายการ ภายหลังจากผู้ผลิตได้ส่ง Proposal รายการเข้ามาพิจารณาแล้ว และสถานีฯพิจารณาแล้วว่าน่าสนใจ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   4. จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดหารายการภายในประเทศในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการขออนุมัติชำระเงินค่าจ้างผลิต ค่าลิขสิทธิ์รายการตามเงื่อนไขในสัญญา
   5. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการตรวจร่างสัญญา การลงนามในสัญญา และเบิกจ่ายเงิน
   6. ประสานงาน ควบคุม ติดตาม และดำเนินการรับวัสดุเทปรายการให้ได้ตามกำหนดการ และถูกต้องตาม Proposal ที่ได้เสนอมาเพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเตรียม
   7. จัดทำฐานข้อมูลรายการในประเทศเพื่อควบคุมและบริหารงานด้านลิขสิทธิ์รายการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   8. จัดทำสรุปเนื้อหา และจัดเตรียมข้อมูลรายการในประเทศเพื่อสนับสนุนการขายและการประชาสัมพันธ์
   9. รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดหารายการโทรทัศน์ หรือมีประสบการณ์การติดต่อประสานงานในธุรกิจโทรทัศน์ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
   3. มีความรู้ในด้านรายการโทรทัศน์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Microsoft Office, อินเตอร์เน็ต
   4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ประสานงาน และมีความละเอียดรอบคอบ
   5. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • Content Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานผังรายการ)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   สนับสนุนและประสานงานในเรื่องเอกสารกระบวนการจัดหารายการ การรับ-ส่ง วัสดุเทปรายการจากผู้ผลิตเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการเพื่อเตรียมออกอากาศ รวมถึงดูแลงานด้านเอกสาร ตรวจสอบ,จัดทำ,ติดตามเอกสารนำเสนอต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการรับ-ส่งวัสดุเทปรายการ เพื่อเตรียมออกอากาศ
   2. จัดเก็บและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดหารายการทั้งในและต่างประเทศ เช่น หนังสือขออนุมัติ,สัญญาการจ้างผลิตและเช่าสิทธิ์รายการ ฯลฯ ให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ สามารถค้นหาได้ถูกต้องและรวดเร็ว
   3. ดูแลงานด้านเอกสาร ตรวจสอบ,จัดทำ,ติดตามเอกสารนำเสนอต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
   4. รายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผังรายการ นำส่งหน่วยงานภายนอก เช่น กสทช.
   6. จัดทำเอกสารเพื่อขออนุญาตออกอากาศต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก เช่น คสช.
   7. รวบรวมและจัดทำไฮไลท์ รายการ/ซีรี่ย์/การ์ตูน/ภาพยนตร์/ละครไทย เพื่อนำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการ Promote และ PR
   8. ปรับผังคืนความสุขให้คนในชาติ ทุกวันศุกร์เพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ทำงานด้านการติดต่อ ประสานงานหรือด้านเลขานุการ ไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี
   3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี เช่น Microsoft Office , อินเตอร์เน็ต มีทักษะในการจับประเด็นในการสนทนาได้ดี
   4. มีความสามารถในการคิด การวางแผน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
   5. มีความอดทนต่อสถานการที่กดดันได้ดี
 • Finance Manager (ผู้จัดการส่วนการเงิน)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   วางแผน ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารกระแสเงินสด และการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานทั้งในส่วนของธุรกิจ Broadcast และ Non-broadcast พร้อมทั้งจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้บริหารทราบ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้านการเงิน เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องด้านการเงินและความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน และให้เป็นไปตามนโยบาย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. นำนโยบายที่ได้รับมาวางแผนเป้าหมายทางการเงินขององค์กร เพื่อให้เกิดสภาพคล่องด้านการเงินและความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน
   2. วางนโยบายและควบคุมการจัดงบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานขององค์กร
   3. จัดหาแหล่งเงินทุน วางแผนการบริหารเงินหมุนเวียนโดยรวบรวมข้อมูลเงินเข้า – ออก วิเคราะห์สถานะทางการเงินขององค์กร ดำเนินการฝาก/ถอน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด
   4. วิเคราะห์การลงทุนและความเสี่ยงขององค์กร พร้อมทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
   5. คาดการณ์ปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่องบประมาณ และความต่อเนื่องในการดำเนินการขององค์กร พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนแผนงานที่กำหนดตามความเหมาะสมได้อย่างทันท่วงที
   6. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงิน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
   7. รายงานความคืบหน้าทางการเงิน การใช้งบประมาณของบริษัทให้ผู้จัดการฝ่าย และ/หรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
   8. เสนอและจัดสรรงบประมาณของฝ่ายการเงินให้เป็นไปตามงบและเหมาะสมกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของบริษัท
   9. ชี้แจง แจ้งความเคลื่อนไหวและให้ข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการเงินแก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ของสายงานและองค์กรสู่การปฏิบัติงานจริง
   10. ให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้ให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พร้อมทั้งวางแนวทางในการกระตุ้นและจูงใจทีมงานให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของคนอย่างต่อเนื่อง
   11. จัดทำและเสนองบประมาณด้านการเงินให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด
   12. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในด้านการเงินและการบัญชี
   3. มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในด้านการวิเคราะห์และจัดทำแผนการเงินและการลงทุน และการบริหารงบประมาณ
   4. มีความสามารถในการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
   5. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
   6. มีความสามารถในการสื่อสารและการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
   7. มีความเป็นผู้นำ
   8. หากมี CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Legal Officer (นิติกร) 1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานด้านการร่างและตรวจสอบเอกสาร ข้อสัญญา ให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย และสำเร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายเพื่อนำไปเสนอผู้บังคับบัญชา

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติงานด้านการร่างและตรวจเอกสาร ข้อสัญญาขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงถูกต้องตามหลักกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด
   2. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายต่างๆ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที
   3. ตรวจสอบสัญญาให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร
   4. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการร่างสัญญา ข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ แก่หน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปด้วยความราบรื่น
   5. ประสานงานกับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านกฎหมายใหม่ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วน
   6. หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นด้านกฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   7. การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการให้บริการร่างสัญญา และตรวจสอบเอกสารให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายของสถานีโทรทัศน์ 5 ปีขึ้นไป (โดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา คดีหมิ่นประมาท)
   3. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officer และโปรแกรมบริหารงานบุคคลสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
   4. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี
   6. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน
   7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • Motion Graphic Designer (เจ้าหน้าที่ออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว ในรายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ของ PPTV เพื่อให้รายการและสื่อดังกล่าว มีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวในรายการโทรทัศน์ เพื่อให้รายการโทรทัศน์ที่จะออกอากาศ มีภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม และสอดคล้องกับภาพรวมของรายการ
   2. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวให้กับสื่อโฆษณาหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ของ PPTV เพื่อให้สื่อที่จัดทำขึ้นมีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการตามแผนการสื่อสารองค์กรได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
   3. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือออกแบบภาพเคลื่อนไหวในรายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณา หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ของ PPTV เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการหรือสื่อดังกล่าว
   4. วางแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่องานด้านการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นปัญหาต่างๆ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
   5. รายงานประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นในออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างทันท่วงที
   6. ควบคุมคุณภาพของการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการหรือสื่อดังกล่าว
   7. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต, ดิจิทัล มีเดีย, คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปีในด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
   3. สามารถออกแบบกราฟิกได้ทั้ง 2D และ 3D
   4. สามารถใช้โปรแกรม Adobe after Effect, Adobe Premiere, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
   5. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งระบบ MAC และ PC
   6. มีความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีตรรกะ
   7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   8. หากมีผลงานหรือชิ้นงาน ให้แนบส่งมาทางอีเมลล์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • News Co-producer (ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว)2 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของโปรดิวเชอร์เพื่อให้สามารถผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลาที่วางไว้
   2. ปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ทั้งในส่วนของรายการข่าวที่ถ่ายทอดสดในสถานีและรายการข่าวที่ถ่ายทำนอกสถานที่ หรือสารคดีข่าว และสามารถที่จะปฏิบัติงานแทนโปรดิวเซอร์ได้ เพื่อดูแลกระบวนการผลิตข่าวให้มีประสิทธิภาพ และได้รายการข่าวที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานและรูปแบบรายการที่ได้กำหนดไว้
   3. ประสานงาน และให้ความร่วมมือด้านการผลิตข่าวแก่หน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถผลิตข่าวที่มีคุณภาพดีได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
   4. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับภาพรวมรูปแบบและเนื้อหารายการข่าว หรือ สารคดีข่าว เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการข่าวที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
   5. พัฒนาเนื้อหารายการให้ตอบโจทย์แนวคิดของรายการอย่างมีคุณภาพ
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการผลิตข่าวอย่างน้อย อย่างน้อย 3-5 ปี
   3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้ในระดับพื้นฐาน
   5. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี
   6. มีสำนึกรับผิดชอบ และจิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   7. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
   9. มีความทุ่มเทต่อองค์กร
   10. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   11. มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
   12. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
   13. มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • New Media Sales Representative (เจ้าหน้าที่ขายสื่อใหม่)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ทำหน้าที่คิดแคมเปญ จัดทำแพคเกจการขายในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบ Integveated กับสื่ออื่นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือเอเจนซี่ และดูแลการขึ้นโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ที่ลูกค้าซื้อมาให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ทั้ง จากระบบการขายออนไลน์และสื่ออื่นๆ พร้อมกับจัดทำรายงานสรุปเพื่อศึกษาหาแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชาและลูกค้า

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. คิดแคมแปญการขาย จัดทำแพคเกจ นำเสนอต่อเอเจนซี่ หรือลูกค้า
   2. ประสานงานกับทราฟฟิกเกอร์ และเว็บมาสเตอร์ที่ดูแลระบบการขายออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ
   3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำแพคเกจการขายรูปแบบ Integveated
   4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลิต Content ให้กับลูกค้า
   5. จัดทำรายงานสรุปการขายรายเดือนเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
   6. ศึกษาหาความรู้รูปแบบงานขายใหม่ๆ
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 – 2 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
   3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี เช่น Microsoft Office , อินเตอร์เน็ต มีทักษะในการจับประเด็นในการสนทนาได้ดี
   4. มีความสามารถในการคิด การวางแผน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
   5. มีความอดทนต่อสถานการที่กดดันได้ดี
   6. มีความรู้ความเข้าใจระบบการขายออนไลน์
 • News Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อส่วนงานข่าว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ตัดต่อภาพที่จะออกอากาศ เพื่อรายงานภาพที่มีคุณภาพ โดยมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา (บทบรรยาย) ของข่าว หรือ สารคดีข่าว
   2. ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำเสนอ และรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
   3. นำข้อมูลที่ได้จากการตัดต่อเรียบร้อยแล้วส่งเข้าฐานข้อมูลกลาง (Server) และจัดระเบียบชุดข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Server) ด้วยการตั้งชื่อไฟล์และสกุลไฟล์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   6. ควบคุมภาพของการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 1-3 ปี
   3. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ และใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
   4. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี
   5. มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   6. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
   7. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   8. มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร
   9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   10. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • News Reporter (ผู้สื่อข่าว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   แสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเขียนบทบรรยายข่าว รายงานข่าวออกอากาศในกรณีถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เพื่อผลิตข่าวที่ทันเหตุการณ์ รวมถึงทำสกู๊ปข่าว โดยมีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. เสาะแสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว รวมถึงเขียนบทบรรยายข่าว เพื่อให้ได้ข่าวที่มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์
   2. ประชุมติดตามประเด็นข่าวร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว (News Editor)
   3. รายงานบทบรรยายข่าว และภาพข่าวที่ได้จากการจัดทำให้กองบรรณาธิการพิจารณาก่อนออกอากาศข่าวแก่สาธารณชน เพื่อคัดกรองเนื้อหาให้มีความถูกต้องและเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ
   4. ติดต่อ ประสานงานกับแหล่งข่าว พร้อมประสานกับ News Coordinator สำหรับจองรถ ช่างภาพ และผู้ช่วยช่างภาพ
   5. จัดเก็บบทรายงานข่าวและภาพข่าว หรือสกู๊ปลงฐานข้อมูลกลาง (Server)
   6. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการรายงานข่าว และ/หรือการทำสกู๊ป เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   7. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการรายงานข่าว และ/หรือการทำสกู๊ป ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   8. มีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าว เพื่อต่อยอดในการทำข่าวเชิงลึก
   9. การเลือกใช้ช่องทาง multi-platform ที่หลากหลายในการนำเสนอข่าว
   10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   2. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสบการณ์ในการเป็นนักข่าว 1-3 ปี
   3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   4. มีบุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉาน ชัดเจน มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี ได้เป็นอย่างดี
 • Online Reporter (ผู้สื่อข่าวออนไลน์)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   มีหน้าที่หาข่าว ติดตามเหตุการณ์ นำเสนอข่าวที่ถูกต้อง ชัดเจน คิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าวที่น่าสนใจ เพื่อทำการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อย่างรวดเร็ว มีความรู้ความชำนาญในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสาร สามารถใช้เพื่อการค้นคว้าหาข้อมูล ตรวจสอบแหล่งที่มา ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาเขียนใหม่ เรียงลำดับให้เข้าใจง่าย เพื่อสร้างให้เกิด Engagement ในกลุ่มผู้อ่าน

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. จัดทำเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมจากการนำเสนอข่าวจากสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมและมีความรอบด้านมากขึ้น รวมถึงการปรับเนื้อหาข่าวและภาพของนักข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวีให้เหมาะกับผู้อ่านและผู้ชมบนสื่อออนไลน์
   2. จัดทำเนื้อหาข่าวที่อยู่ในกระแสสังคมหรือ สังคมออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนผู้ชมให้เข้าสู่เว็บไซต์ www.pptvthailand.com
   3. ทำการเผยแพร่เนื้อหาข่าว และภาพผ่าน Social Media ติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวที่นำเสนอ
   4. มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านด้วยการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับผู้อ่านในกรณีที่ผู้อ่านเกิดข้อสงสัย หรือมีการซักถามเกี่ยวกับประเด็นที่นำเสนอ
   5. ประสานงานกับนักวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบสถิติการเข้าชมข่าวที่เขียน นำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเขียนและการเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่าน
   6. มีความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิเคราะห์ได้
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในด้านการหาข่าวและการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
   3. การรายงานข่าวผ่านสื่อออนไลน์, การรายงานข่าวในรูปแบบมัลติมีเดีย และมีจรรยาบรรณในการรายงานข่าว
   4. การสืบค้นข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์และ Social Media และตรวจสอบข้อมูลที่เกิดขึ้นบนสื่อออนไลน์
   5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   6. มีสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
   7. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง และมีเทคนิคการสัมภาษณ์
   9. ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์สม่ำเสมอ
   10. ทำงานเป็นกะได้
 • Programmer (เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานและสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม, ระบบงานต่างๆ เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ออกแบบ, พัฒนา, ทดสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรม/ระบบงาน
   2. ให้คำแนะนำด้านระบบสารสนเทศขององค์กรแก่พนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
   3. พัฒนาระบบงาน หรือ module เพื่อทำการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบงานให้ถูกต้องสอดคล้องกัน พร้อมกับติดตามตรวจสอบ
   4. ช่วยเหลือ, สนับสนุน ผู้ใช้พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
   5. จัดทำเอกสารทดสอบโปรแกรม พร้อมทำการทดสอบและบันทึกเพื่อนำไปแก้ไขหรือปรับปรุง
   6. ดูแล ควบคุม และบำรุงรักษาระบบมาตรฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีการใช้งานภายในบริษัท
   7. จัดเตรียมแผนงานการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้เหมาะสม พร้อมดำเนินการนำข้อมูลเข้าจากแหล่งต่างๆที่เหมาะสม
   8. จัดทำเอกสารในขั้นตอนการพัฒนาระบบต่างๆ ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดูแล แก้ไข และสร้างความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้อง
   9. เสนอแนะ หรือให้คำปรึกษา ในส่วนความเป็นไปได้ทางเทคนิค เพื่อนำไปประกอบการพัฒนา หรือติดตั้งระบบ
   10. ปรับปรุง แก้ไข ระบบสารสนเทศ รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาด, ปรับประสิทธิภาพการทำงานและคุณลักษณะให้ดีขึ้น
   11. ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กรให้สำเร็จลุล่วงถูกต้องตามแผนงานเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามความราบรื่นมีประสิทธิภาพ
   12. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิรค์ขององค์กรแก่พนักงานตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปโดยราบรื่น
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา Computer Science,เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านระบบคอมพิวเตอร์
   3. มีความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
   4. ความเข้าใจด้านเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม โดยเฉพาะ Microsoft . Net , Java, Windows/Linux Script เข้าใจหลักการพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลและการดูแล
   5. สามารถทำงานได้ภายใต้ความกดดันและสภาวะพิเศษ
   6. มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักการบริการ
   7. สามารถใช้ถ้อยคำ หรือ ภาษาที่เข้าใจง่าย
   8. มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
   9. มีความละเอียดรอบคอบ
   10. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • Sales Representative (เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการบริการลูกค้า และผลักดันยอดขายการขายแพคเกจการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายโฆษณา เพื่อดำเนินการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา รวมไปถึงการดูแลลูกค้า และออกแบบแพคเกจที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เพื่อผลักดันให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
   2. เจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย และการบริการหลังการขายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการศึกษาประเมินความต้องการของกลุ่มลูกค้าหากลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้เพิ่มขึ้น
   3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาที่สามารถนำมาประยุกต์กับการวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และสามารถ
   5. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพยากรณ์ยอดขาย และกำหนดแนวทางในการพัฒนาแผนการขายในอนาคต
   6. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธฺภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า การบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ในด้านการขายเวลาโฆษณา
   3. มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีด้านธุรกิจสื่อและบันเทิง และการขายโฆษณา
   4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   5. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
   7. สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
   8. ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
   9. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
 • Senior Online Reporter (ผู้สื่อข่าวอาวุโสออนไลน์)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ช่วยบริหารงานข่าวออนไลน์วางแผนงานในการจัดการหมายข่าวรายวัน คิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าวที่น่าสนใจ รวมถึงรูปแบบการนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างให้เกิด Engagement ในกลุ่มผู้อ่าน

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ช่วยบรรณาธิการข่าวออน์ไลน์บริหารจัดการข่าว / เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนหน้าเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   2. วางแผนการทำงานร่วมกับทีมข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี และหน่วยงานโปรดักชั่นนิวมีเดีย
   3. จัดทำเนื้อหาข่าวที่มาจากทีมข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ซึ่งประกอบด้วย การตัดต่อคลิป การคัดเลือกภาพนิ่ง การเขียนข่าวและรีไรต์
   4. การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านด้วยการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับผู้อ่านในกรณีที่ผู้อ่านเกิดข้อสงสัย หรือมีการซักถาม
   5. ประสานงานกับหน่วยงานการตลาด, หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล และส่วนงานพัฒนาระบบในการพัฒนาการทำงานและแก้ไขข้อผิดพลาด
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวารสารศาสตร์, วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์เป็นนักข่าวภาคสนาม 3-5 ปี หรือเป็นรีไรต์เตอร์ข่าวออนไลน์ – ทีวี
   3. การรายงานข่าวผ่านสื่อออนไลน์, การรายงานข่าวในรูปแบบมัลติมีเดีย และมีจรรยาบรรณในการรายงานข่าว
   4. มีทักษะการเขียนข่าว การรายงานข่าวทางออนไลน์ และการสื่อข่าวในรูปแบบทีวี
   5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   6. มีสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ทำงานเป็นกะได้
   7. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง และมีเทคนิคการสัมภาษณ์
 • Technician Support Officer (เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ดูแลและบำรุงรักษาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดี สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
   2. บันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ และรายงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
   3. ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบไฟฟ้า/ เครื่องปรับอากาศสตูดิโอ
   4. ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบรับสัญญาณดาวเทียม/ ระบบไฟเบอร์ล็อคสัญญาณรับสัญญาณเพื่องานผลิตและออกอากาศของสถานี
   5. ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบผลิตรายการของสตูดิโอและระบบถ่ายทอด เพื่อให้ใช้งานผลิตรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   6. ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณภาพและเสียงก่อนการออกอากาศ และหลังการออกอากาศ
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรือสูงกว่า สาขาสาขาช่างไฟฟ้า โทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ในด้านการหาข่าวและการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
   3. มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
   4. หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบหรือกระบวนการการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   5. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   6. ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
   7. ทำงานเป็นกะได้

สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail : recruit@pptvthailand.com
หรือนำส่งเอกสารมาที่

ฝ่ายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-118-0080