ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Administration Broadcasting Officer (เจ้าหน้าที่ธุรการและการออกอากาศ) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานบริการทั่วไปของฝ่ายวิศวกรรมและการออกอากาศ เช่น เอกสารส่วนงานการทำหนังสือถึงหน่วยงานภายนอก การบันทึกรายงานการประชุมตลอดจนดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกให้สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนดไว้

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • การเตรียมเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของการส่งเอกสารจากส่วนงานต่างๆของฝ่ายวิศวกรรมและการออกอากาศให้ผู้บังคับบัญชา
   • จัดเตรียมห้องประชุม และลงนัดหมายผู้เกี่ยวข้องกับส่วนงานต่างๆของฝ่ายวิศวกรรมและออกอากาศให้เป็นไปโดยราบรื่น และจดบันทึกรายงานการประชุมตามวาระต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
   • การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   • ให้ข้อมูลผู้บังคับบัญชาสำหรับการเข้าประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิศวกรรมและออกอากาศและคอยติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อรายงานความคืบหน้าให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป
   • สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานภายในส่วนงานต่างๆของฝ่ายวิศวกรรมและออกอากาศ เพื่อให้การทำงานภายในส่วนงานต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
   • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าการบริหารธุรกิจ,การบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,มนุษยศาสตร์จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์การทำงาน (Experience) ประสบการณ์การทำงานในด้านธุรการหรือการประสานงาน อย่างน้อย 0-3 ปี
   • ทักษะความชำนาญพื้นฐาน(Basic Skill)
   • 1. มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในด้านการบริหาร
   • 2. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
   • 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถด้านการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
   • 4. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
   • 5. มีความละเอียด รอบคอบ
   • 6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • Information Technology Officer (เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์, เน็ตเวิร์ค และส่วนเกี่ยวเนื่องกับการออกอากาศขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานและกำหนดเวลาที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษา การพัฒนาตัวระบบและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กรให้สำเร็จลุล่วงถูกต้องตามแผนงาน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
   • ให้คำแนะนำด้านระบบสารสนเทศขององค์กรแก่พนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   • ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิรค์ขององค์กรแก่พนักงานตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปโดยราบรื่น
   • บันทึกข้อมูลการใช้งานและความผิดพลาดของระบบสารสนเทศและเน็ตเวิรค์ในองค์กรประจำวันให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ตรวจสอบและดูแลความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กร เพื่อรักษาผลประโยชน์และข้อมูลทางธุรกิจขององค์กร
   • ประสานงานกับหน่วยงาน New Media เพื่อสนับสนุนการโครงการใหม่ของส่วนงานฯให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จตามแผนงาน
   • หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นด้านระบบสารสนเทศและเน็ตเวิรค์ขององค์กรภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   • ปรับปรุงกระบวนการดำเนินการเรื่องการการซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศ การให้บริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
   • ดูแล แก้ไขปัญหา Digital Signage ให้หน่วยงาน BD เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ดูแลและแก้ไขปัญหาการส่งสัญญาณ Streaming เพื่อนำส่งสัญญาณ Online ให้สามารถใช้งานได้ทั้งในและนอกบริษัท
   • ปรับปรุง แก้ไขปัญหาระบบโทรศัพท์และสัญญาณโทรทัศน์ภายในองค์กร
   • จัดเตรียม ติดตั้งบันทึกทะเบียนทรัพย์สินพร้อมอบรมการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขั้นต้นให้กับพนักงาน
   • ปรับปรุงข้อมูล Computer Security ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องสอดคล้องตามสถานภาพพนักงานที่ได้รับแจ้งจากส่วนงานที่กำกับดูแล (Authenticate, Finger Scan, Firewall )
   • ประสานงานผู้ให้บริการ (Supplier) เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์หรือระบบงานที่เกิดปัญหาการใช้งาน
   • ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้ระบบภายนอก บริษัทเป็น Stringer เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0–3 ปี ในสายงานการด้านการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีทักษะด้านการดูแลและแก้ไขปัญหาด้าน Hardware, Software, Network, Server และระบบสารสนเทศเป็นอย่างดี
   • มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีคามสามารถในการติดต่อสื่อสาร เจรจา ประสานงานที่ดี ชอบบริการผู้อื่น
   • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
   • มีความละเอียดรอบคอบ
   • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • Legal Officer (นิติกร) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานด้านการร่างและตรวจสอบเอกสาร ข้อสัญญา ให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย และสำเร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายเพื่อนำไปเสนอผู้บังคับบัญชา

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ปฏิบัติงานด้านการร่างและตรวจเอกสาร ข้อสัญญาขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงถูกต้องตามหลักกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด
   • รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายต่างๆ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที
   • ตรวจสอบสัญญาให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร
   • ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการร่างสัญญา ข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ แก่หน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปด้วยความราบรื่น
   • ประสานงานกับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านกฎหมายใหม่ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วน
   • หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นด้านกฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   • การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการให้บริการร่างสัญญา และตรวจสอบเอกสารให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายของสถานีโทรทัศน์ 5 ปีขึ้นไป (โดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา คดีหมิ่นประมาท)
   • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officer และโปรแกรมบริหารงานบุคคลสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
   • มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี
   • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน
   • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • Master Control Room Officer (เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมการออกอากาศ) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานด้านการออกอากาศข่าว โฆษณา และ Sport Promo ให้มีความถูกต้องตามผัง และไปตามระยะเวลาที่กำหนดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการออกอากาศให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการอากาศของข่าว รายการ โฆษณา และสปอต์โปรโมทตามผังรายการ และตามระยะเวลาที่กำหนดให้มีความควบคุม 24 ชั่วโมงต่อวัน
   • ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าระหว่างการปฏิบัติงานออกอากาศ เช่น วิดีโฮไฟล์ผิดพลาด หรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับออกอากาศเกิดขัดข้อง (Software & Hardware)
   • ปฏิบัติงานด้านการออกอากาศรายการสดจากสตูดิโอ และการรับสัญญาณจาก OB และสัญญาณสดอื่นๆ จากภายนอก การบล็อกสัญญา Streaming ของระบบ Online
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, สื่อสารมวลชน, สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงานสถานีโทรทัศน์ หรือระบบห้องออกอากาศไม่น้อยกว่า 1-3 ปี
   • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Word/Excel
   • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมพื้นฐานสำหรับงานด้านการออกอากาศต่างๆ
   • เทคนิคเบื้องต้นการ Format หรือ Export Convert ไฟล์งานต่างๆที่ระบบรองรับ
   • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
   • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานออกอากาศได้เป็นอย่างดี
   • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
   • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
   • มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
 • News Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อส่วนงานข่าว) 2 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ตัดต่อภาพที่จะออกอากาศ เพื่อรายงานภาพที่มีคุณภาพ โดยมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา (บทบรรยาย) ของข่าว หรือ สารคดีข่าว
   • ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำเสนอ และรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
   • นำข้อมูลที่ได้จากการตัดต่อเรียบร้อยแล้วส่งเข้าฐานข้อมูลกลาง (Server) และจัดระเบียบชุดข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Server) ด้วยการตั้งชื่อไฟล์และสกุลไฟล์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   • ควบคุมภาพของการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • ประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 1-3 ปี
   • มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ และใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
   • มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี
   • มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   • มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
   • มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   • มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และมีความทุ่มเทต่อองค์กร
   • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • News Reporter (ผู้สื่อข่าว) 3 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   แสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการเขียนบทบรรยายข่าว รายงานข่าวออกอากาศในกรณีถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เพื่อผลิตข่าวที่ทันเหตุการณ์ รวมถึงทำสกู๊ปข่าว โดยมีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • เสาะแสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว รวมถึงเขียนบทบรรยายข่าว เพื่อให้ได้ข่าวที่มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์
   • ประชุมติดตามประเด็นข่าวร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว (News Editor)
   • รายงานบทบรรยายข่าว และภาพข่าวที่ได้จากการจัดทำให้กองบรรณาธิการพิจารณาก่อนออกอากาศข่าวแก่สาธารณชน เพื่อคัดกรองเนื้อหาให้มีความถูกต้องและเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ
   • ติดต่อ ประสานงานกับแหล่งข่าว พร้อมประสานกับ News Coordinator สำหรับจองรถ ช่างภาพ และผู้ช่วยช่างภาพ
   • จัดเก็บบทรายงานข่าวและภาพข่าว หรือสกู๊ปลงฐานข้อมูลกลาง (Server)
   • แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการรายงานข่าว และ/หรือการทำสกู๊ป เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   • ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการรายงานข่าว และ/หรือการทำสกู๊ป ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   • มีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าว เพื่อต่อยอดในการทำข่าวเชิงลึก
   • การเลือกใช้ช่องทาง multi-platform ที่หลากหลายในการนำเสนอข่าว
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีประสบการณ์ในการเป็นนักข่าว 1-3 ปี
   • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีบุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉาน ชัดเจน มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี ได้เป็นอย่างดี
 • Online Editor (บรรณาธิการข่าวออนไลน์) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   บริหารงานข่าวออนไลน์ วางแผนงานและการนำเสนอข่าวผ่านช่องทางออนไลน์ในแต่ละวันให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายนิวมีเดีย รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรในกองบรรณาธิการออนไลน์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์การนำเสนอข่าวให้มีความน่าสนใจในกลุ่มผู้อ่านข่าวบนออนไลน์

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • บริหารงานข่าวออนไลน์ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
   • บริหารจัดการข่าว / เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนหน้าเว็บไซต์และ Social Media
   • วางแผนการทำงานร่วมกับทีมข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี, หน่วยงาน web content และหน่วยงานโปรดักชั่นนิวมีเดีย
   • ประชุมทีมข่าวออนไลน์กำหนดเนื้อหา ประเด็นและการทำงานในแต่ละวัน
   • บริหารจัดการบุคลากรในทีมข่าวนิวมีเดียเพื่อรองรับการทำงานให้ครบวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 9.00 น. -21.00 น.
   • สรุปรายงานการทำงานข่าวนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมวางแผนนำไปพัฒนา และปรับปรุงวางแนวทางในการนำเสนอข่าว
   • จัดทำและเสนองบประมาณด้านการจัดการค่าใช้จ่ายในส่วนการทำงานข่าวของทีม New Media ให้เป็นไปตามงบประมาณ
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหาร การวางแผนงานและการนำเสนอข่าวผ่านช่องทางออนไลน์อย่างน้อย 5 - 8 ปี
   • มีทักษะในการรายงานข่าวแบบมัลติมีเดียการคิดประเด็นข่าวและนำเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย
   • มีจรรยาบรรณในการรายงานข่าว และมีความเข้าใจในจุดเด่นของสื่อออนไลน์แต่ละประเภท
   • มีสามารถในการบริหารจัดการทีมข่าวออนไลน์ วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ
   • สามารถทำงานเป็นทีม และประสานงานร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง
 • Sales Representative (เจ้าหน้าที่ขายโฆษณา) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการบริการลูกค้า และผลักดันยอดขายการขายแพคเกจการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายโฆษณา เพื่อดำเนินการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา รวมไปถึงการดูแลลูกค้า และออกแบบแพคเกจที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เพื่อผลักดันให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
   • เจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย และการบริการหลังการขายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการศึกษาประเมินความต้องการของกลุ่มลูกค้าหากลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้เพิ่มขึ้น
   • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาที่สามารถนำมาประยุกต์กับการวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และสามารถ
   • รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพยากรณ์ยอดขาย และกำหนดแนวทางในการพัฒนาแผนการขายในอนาคต
   • หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธฺภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า การบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ในด้านการขายเวลาโฆษณา
   • มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีด้านธุรกิจสื่อและบันเทิง และการขายโฆษณา
   • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   • มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
   • สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
   • ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
   • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
 • Senior Online Reporter (ผู้สื่อข่าวอาวุโสออนไลน์) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ช่วยบริหารงานข่าวออนไลน์วางแผนงานในการจัดการหมายข่าวรายวัน คิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าวที่น่าสนใจ รวมถึงรูปแบบการนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างให้เกิด Engagement ในกลุ่มผู้อ่าน

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ช่วยบรรณาธิการข่าวออน์ไลน์บริหารจัดการข่าว / เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนหน้าเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   • วางแผนการทำงานร่วมกับทีมข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี และหน่วยงานโปรดักชั่นนิวมีเดีย
   • จัดทำเนื้อหาข่าวที่มาจากทีมข่าวสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี ซึ่งประกอบด้วย การตัดต่อคลิป การคัดเลือกภาพนิ่ง การเขียนข่าวและรีไรต์
   • การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านด้วยการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกับผู้อ่านในกรณีที่ผู้อ่านเกิดข้อสงสัย หรือมีการซักถาม
   • ประสานงานกับหน่วยงานการตลาด, หน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูล และส่วนงานพัฒนาระบบในการพัฒนาการทำงานและแก้ไขข้อผิดพลาด
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวารสารศาสตร์, วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์เป็นนักข่าวภาคสนาม 3-5 ปี หรือเป็นรีไรต์เตอร์ข่าวออนไลน์ – ทีวี
   • การรายงานข่าวผ่านสื่อออนไลน์, การรายงานข่าวในรูปแบบมัลติมีเดีย และมีจรรยาบรรณในการรายงานข่าว
   • มีทักษะการเขียนข่าว การรายงานข่าวทางออนไลน์ และการสื่อข่าวในรูปแบบทีวี
   • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   • มีสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี ทำงานเป็นกะได้
   • มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง และมีเทคนิคการสัมภาษณ์
 • Technician Support Officer (เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค) 1 อัตรา
  • บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี รวมถึงบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา

  • หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   • ดูแลและบำรุงรักษาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์สำหรับออกอากาศ เพื่อให้มีประสิทธิภาพดี สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
   • บันทึกข้อมูลสภาพปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ และรายงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบไฟฟ้า/ เครื่องปรับอากาศสตูดิโอ
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบรับสัญญาณดาวเทียม/ ระบบไฟเบอร์ล็อคสัญญาณรับสัญญาณเพื่องานผลิตและออกอากาศของสถานี
   • ดูแลและบำรุงรักษา/ เครื่องมือ/ ระบบผลิตรายการของสตูดิโอและระบบถ่ายทอด เพื่อให้ใช้งานผลิตรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   • ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาณภาพและเสียงก่อนการออกอากาศ และหลังการออกอากาศ
   • สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   • สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) หรือสูงกว่า สาขาสาขาช่างไฟฟ้า โทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ในอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ บันเทิง หรือสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ในด้านการหาข่าวและการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
   • มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
   • หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบหรือกระบวนการการออกอากาศรายการโทรทัศน์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   • ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
   • ทำงานเป็นกะได้
สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail : recruit@pptvthailand.com
หรือนำส่งเอกสารมาที่
ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-118-0080