“ชนานันท์ ป้อมบุบผา” แข้งขยันสู่บัณฑิตรั้วแม่โดม (คลิป)