“เลสเตอร์” ยกเลิกไฟลท์บินไป “คาร์ดิฟฟ์” เดินทางด้วยรถโค้ชแทน