สัมภาษณ์พิเศษ อธิการบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ หัวข้อ "Thailand Rice Convention 2019"