กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมข้าวนานาชาติครั้งที่ 9