โครงการ พี่ทหารเรือสอนน้อง ลอยกระทงให้ปลอดภัย

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ป้องกันภัยจากอุบัติเหตุทางน้ำช่วงเทศกาลลอยกระทงเชิงรุก ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

TOP ประชาสัมพันธ์