เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023”


เผยแพร่
เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแก่โรงพยาบาลคู่สัญญา “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023”  มุ่งยกระดับมาตรฐานบริการที่เป็นเลิศในทุกมิติ

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023” อย่างยิ่งใหญ่ โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในฐานะประธานกิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีขึ้นมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องในความมีมาตรฐานและความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน นำมาซึ่งการส่งมอบการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกมิติและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าคนสำคัญโดยมี นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคารนางวิลาสินี พุทธิการันต์  Director of SCB Tech X Co., LTD. นายเผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน Environmental, Social and Governance (ESG) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นางสาวชินตา ศรีจินตอังกูร Thailand Site Leader บริษัท นีลเส็นไอคิว (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธี โดยงานจัดขึ้น  ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

นายชูฉัตร ประมูลผล เมืองไทยประกันชีวิต
นายชูฉัตร ประมูลผล

โดยนายสาระ ล่ำซำ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่าการจัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และโรงพยาบาลคู่สัญญาทั่วประเทศนอกจากนี้เป็นการยกระดับการให้บริการด้านการประกันชีวิตและการประกันสุขภาพมีการริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่พร้อมรองรับและตอบโจทย์ความต้องการของผู้เอาประกันภัยได้มากขึ้น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท ฯ ที่มุ่งมั่นสร้างความสุขและรอยยิ้มที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องการขับเคลื่อนองค์กรด้วยการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติของ ESG 

ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกและให้คะแนนผลการปฎิบัติงานของโรงพยาบาลคู่สัญญาตามเกณฑ์การตัดสินในแต่ละด้าน รวมทั้งสิ้น 6 ประเภทรางวัลจำนวน 31 รางวัล ได้แก่

1.รางวัลเกียรติยศสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023 มาจากคณะกรรมการและผลสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อบริการในทุกด้านโดยมีคะแนนรวมสูงสุดของรางวัลในแต่ละด้าน

2.รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูกค้า “Customer Centric Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

3.รางวัลด้านบริหารจัดการทางการแพทย์ “Commitment to Success Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มุ่งมั่นในการให้บริการและการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

4.รางวัลด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ “Creativity and Innovation Award”  มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีกระบวนการการคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง แนวทางใหม่ ๆ ในแบบที่แตกต่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

5.รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร “Collaboration Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มีการทำงานเป็นกระบวนการร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

6.รางวัลด้านการดูแลใส่ใจอย่างเป็นเลิศ “Caring Award” มอบให้แก่โรงพยาบาลที่มอบการดูแลการเข้ารับบริการและลดระยะเวลารอคอยการเข้ารับบริการของลูกค้าเมื่อออกจากโรงพยาบาล

“ผมขอแสดงความยินดีกับทางโรงพยาบาลคู่สัญญาที่ได้รับรางวัลในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ตลอดจนช่วยผลักดันให้ทั้งบุคลากรและองค์กรเกิดการพัฒนานวัตกรรมการบริการใหม่ ๆ ที่เข้าถึงความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เอาประกันภัยในการเข้ารับบริการต่อไป” นายสาระ กล่าว

นายสาระ ล่ำซำ เมืองไทยประกันชีวิต
นายสาระ ล่ำซำ

รายชื่อโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล

รางวัลเกียรติยศสูงสุด “The Pink Gold of Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2023” ได้แก่ “โรงพยาบาล กรุงเทพ”

รางวัลด้านความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเข้าใจความต้องการของลูกค้า  “Customer Centric Award”

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

อันดับ 1  -   โรงพยาบาล พญาไท พหลโยธิน 

อันดับ 2  -   โรงพยาบาล เชียงใหม่ราม

อันดับ 3  -   โรงพยาบาล พญาไท 3

โรงพยาบาลขนาดกลาง

อันดับ 1  -   โรงพยาบาล กรุงเทพราชสีมา

อันดับ 2  -    โรงพยาบาล ศรีสวรรค์

อันดับ 3  -    โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

รางวัลด้านบริหารจัดการทางการแพทย์ “Commitment to Success Award””

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

อันดับ 1  -  โรงพยาบาล  กรุงเทพ

อันดับ 2  -  โรงพยาบาล พญาไท 1

อันดับ 3  -   โรงพยาบาล ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลขนาดกลาง

 อันดับ 1  -  โรงพยาบาล เจ้าพระยา

อันดับ 2  -  โรงพยาบาล ลาดพร้าว

อันดับ 3  -  โรงพยาบาล แพทย์รังสิต

รางวัลด้านริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่ “Creativity and Innovation Award”

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

อันดับ 1  -  โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 อันดับ 2  -  โรงพยาบาล รามคำแหง

อันดับ 3  -  โรงพยาบาล กรุงเทพพัทยา

โรงพยาบาลขนาดกลาง

อันดับ 1  -  ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 2  -  โรงพยาบาล บางปะกอก 1

อันดับ 3  -  โรงพยาบาล พระรามเก้า

รางวัลด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร “Collaboration Award”

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

อันดับ 1  -  โรงพยาบาล กรุงเทพ

อันดับ 2  -  โรงพยาบาล พญาไท 2

อันดับ 3  -  โรงพยาบาล เมดพาร์ค

โรงพยาบาลขนาดกลาง 

อันดับ 1  -  โรงพยาบาล บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

อันดับ 2  -  โรงพยาบาล บางปะกอก สมุทรปราการ

อันดับ 3  -  โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์

รางวัลด้านการดูแลใส่ใจที่เป็นเลิศ “Caring Award”

โรงพยาบาลขนาดใหญ่

อันดับ 1  -  โรงพยาบาล เวชธานี
อันดับ 2  -  โรงพยาบาล วิภาวดี

อันดับ 3  -  โรงพยาบาล นนทเวช

โรงพยาบาลขนาดกลาง

อันดับ 1  -  โรงพยาบาล กรุงเทพหาดใหญ่

อันดับ 2  -  โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีราชา

อันดับ 3  -  โรงพยาบาล มหาชัย 2

ภาพบรรยากาศงานรับรางวัล เมืองไทยประกันชีวิต
ภาพบรรยากาศงานรับรางวัล
ภาพบรรยากาศงานรับรางวัล เมืองไทยประกันชีวิต
ภาพบรรยากาศงานรับรางวัล
ภาพบรรยากาศงานรับรางวัล เมืองไทยประกันชีวิต
ภาพบรรยากาศงานรับรางวัล

โปรแกรมฟุตบอลยูโร 2024 วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 67 พีพีทีวียิงสด! จับตา โครเอเชีย พบ อิตาลี

“บิ๊กโจ๊ก” เดินหน้าฟ้อง บิ๊กต่อ-ต่าย-เต่า-นายกฯ หากไม่ได้กลับ สตช.

กรมอุตุฯ เตือนฉบับ 4 ฝนตกหนักถึงหนักมากกระทบ 48 จังหวัดทั่วไทย

Olympic2024_B Olympic2024_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ