บอร์ด กฟน. มีมติเห็นชอบ "นายชัยยงค์ พัวพงศกร" รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร เป็น ผู้ว่าการ กฟน.