การไฟฟ้านครหลวง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 17-19 มิถุนายน 2559