ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และ ผู้ที่สนใจพบกับงานสหกรุ๊ปแฟร์ 2559 ครั้งที่ 20