กฟน. เข้ารับโล่รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อประชาชน