ซอลส์ สานต่อโครงการจัดทำหนังสือ เพื่อผู้พิการทางสายตา