“ปัญญาภิวัฒน์” ขยายโอกาสเด็กไทยเข้าถึงการศึกษา ชวนรับ “ทุนใจสู้ ไม่ต้องกู้ ก็เรียนได้”