กฟน. ห่วงใยความปลอดภัย แนะนำใช้ไฟฟ้าปลอดภัยในภาวะน้ำท่วม