การบินไทย  จัดแถลงข่าวการยกระดับบริการพิเศษของสายการบินไทย