โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เปิดมิติใหม่ของการทำบญุร่วมกัน ปลูกต้นไม้บูชาคุณ พระพุทธเจ้า