ทุกที่ที่ผมไป ล้วนมีเรื่องราวเชื่อมโยงระหว่าง “อดีต” “ปัจจุบัน” และ “อนาคต”