สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ "โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13"