ครม.ไฟเขียว ซิ่งได้ เพิ่มความเร็วรถ 6 ประเภท สูงสุด 120 กม.ต่อชั่วโมง ขยับเพดานความเร็ววิ่งขวา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติ ผ่าน  ร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะ พ.ศ. ....

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติ ผ่าน  ร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะ พ.ศ. ....

นักวิชาการ ค้าน คมนาคม สั่งเพิ่มความเร็วรถ 120 กม./ชม. ชี้ปรับขึ้นยิ่งเสี่ยงเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ หลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ และให้ส่งสำนักงาน ณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้  โดยให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไป และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

กระทรวงคมนาคม เสนอว่า  มีนโยบายปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนนที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องขึ้นไป จากความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ก่อนทำร่างฯฉบับนี้ได้ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และไม่เกิดผลกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม ศึกษาวิเคราะห์  กำหนดมาตรการที่ถูกต้องเหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ หารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรแล้ว ซึ่งประชาชนส่วนมากเห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว   

เปิดสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดความเร็วของยานพาหนะ พ.ศ. ....

กำหนดความเร็วในการขับรถในทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน รวมทั้งกำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับการขับรถในช่องเดินรถช่องทางขวาสุดของทางเดินรถในทางหลวง ดังนี้

1. กำหนดให้ความเร็วขั้นสูงสำหรับการขับรถในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถที่จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ให้ขับรถแต่ละประเภทในทางเดินรถโดยใช้ความเร็วไม่เกิน ดังนี้ 

  • รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม รถบรรทุกคนโดยสารที่บรรทุกคนโดยสารเกิน 15 คน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถในขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถจักรยานยนต์ ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่ 35 กิโลวัตต์ขึ้นไป หรือมีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลูกบาศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
  • รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถบรรทุกคนโดยสาร เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  • รถยนต์อื่น ให้ขับโดยใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

2. กำหนดความเร็วขั้นต่ำสำหรับการขับรถในช่องเดินรถช่องทางขวาสุดของทางเดินรถในทางหลวง ซึ่งจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป โดยให้รถยนต์อื่นนอกจากรถยนต์ ตามข้อ 1 ขับในช่องทางเดินรถช่องขวาสุด โดยใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

นักวิชาการฯ เผยถนนไทยไม่พร้อมรับแนวคิด 120 กม./ชม.

3. กำหนดให้ในเขตทางที่มีป้ายหรือเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตราย หรือเขตให้ขับรถ ช้า ๆ ให้ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควร 

4. กำหนดให้ในกรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วขั้นสูงต่ำกว่าที่กำหนดในข้อ 1. ในทางเดินรถใด ไม่ว่าตลอดทางเดินรถหรือกำหนดในช่วงใดช่วงหนึ่งของทางเดินรถ ให้ผู้ขับขี่รถทุกประเภทขับไม่เกินอัตราความเร็วขั้นสูงที่กำหนดไว้ในเครื่องหมายจราจรนั้น ตลอดทางเดินรถหรือในช่วงที่กำหนดดังกล่าว ยกเว้นกรณีไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องปริมาณรถในทางเดินรถ หรือเหตุขัดข้องอื่นใดอันมีเหตุผลสมควรแก่กรณี

และ 5. กำหนดให้เครื่องหมายจราจรตามข้อ 4. ต้องแสดงให้ผู้ขับขี่เห็นได้ชัดเจนก่อนถึงทางเดินรถ หรือช่วงที่กำหนดของทางเดินรถนั้น ในระยะเพียงพอที่ผู้ขับขี่จะสามารถลดความเร็วเพื่อปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรนั้นได้ และต้องแสดงเครื่องหมายจราจรดังกล่าวเป็นระยะตลอดจนสิ้นสุดทางเดินรถ หรือสิ้นสุดช่วงที่กำหนด โดยให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทางเดินรถนั้น ๆ ดำเนินการจัดทำเครื่องหมายจราจร และมีหน้าที่ควบคุมกำหนดความเร็วในเครื่องหมายจราจรประเภทที่สามารถปรับเปลี่ยน รูปภาพ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ได้

ซิ่ง / เสี่ยง / ตาย

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ