ขนส่งฯยอมรับไม่สามารถตรวจสอบใบรับรองแพทย์ขอทำใบขับขี่ได้