ศุลกากรยืนยัน นำของติดตัวเข้าไทย เกิน 20,000 บาทต้องเสียภาษี