นำเทคโนโลยีสแกน 3 มิติ ปั้นอนุสรณ์ “จ่าแซม” เพื่อลดขั้นตอน