ความพร้อมนักขับร้องรับเสด็จ “สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส” เกิน 80%