เปิดสมัครสอบแข่งขัน เข้ารับราชการสังกัดสถ. 6 ตำแหน่ง 230 อัตรา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสมัครสอบแข่งขัน เพื่อรับราชการสังกัดสถ. 6 ตำแหน่ง 230 อัตรา ค่าตอบแทนสูงสุด 16,500 บาท เช็กคุณสมบัติ-วิธีสมัครที่นี่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศเปิดสมัครสอบแข่งขัน รับสมัครบุคลากร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจะเปิดรับทั้งหมด 6 ตำแหน่ง 230 อัตรา

พร้อมกันนี้ ได้ระบุค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่ง โดยมีค่าตอบแทนเริ่มต้น 11,500 บาท และค่าตอบแทนสูงสุด 16,500 บาท ดังนี้

เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 16 ตำแหน่ง 655 อัตรา

กทม.เปิดสอบบรรจุ ขรก. 147 อัตรา เงินเดือน 9,400-11,500 บาท

ผู้ผ่านภาค ก ของ กทม. หรือ ก.พ. เตรียมตัวให้พร้อม กทม.รับสมัครข้าราชการกว่า 500 อัตรา

ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

 • จำนวน 45 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

 • จำนวน 10 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • จำนวน 10 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

 • จำนวน 70 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • จำนวน 60 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • จำนวน 35 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังระบุถึงคุณสมบัติทั่วไป 3 ข้อ และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบ 11 ข้อตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้

ลักษณะทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ลักษณะต้องห้าม

 • เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 • เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
 • เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ

โดยผู้ที่มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน”
 2. ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมอัปโหลดรูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว และเมื่อยืนยันข้อความที่กรอกได้แล้ว ระบบจะออกใบตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร และฟอร์มการชำระเงินค่าทำเนียมอัตโนมัติ
 3. พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบไฟล์เพื่อนำไปชำระภายหลัง
 4. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 380บาท แบ่งเป็นค่าธรมเนียมสอบ 350 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท
 5. นำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2567 ภายในเวลา 22.00 น. ได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือสามารถเช็กช่องทางการชำระเงินได้ที่ เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com  หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน”
 6. ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบโดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับการชำระค่าธรรมเนียมในการสอบ ซึ่งจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 7. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทาง เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

เรียบเรียงจาก: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

OR เตรียมผุด 'พีทีที สเตชั่น' แบบไม่ขายน้ำมัน คาดเสร็จปลายปี 2567

กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ บำนาญ ปี 2566

ฝุ่น PM 2.5 ลดลง! สมุทรสาครยังสีแดง เกินค่ามาตรฐานอีกกว่า 25 จังหวัด

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ