กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด 32 อัตรา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการในสังกัด 15 ตำแหน่ง 32 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้น 11,500 บาท สมัครได้ถึง 19 ม.ค.นี้

กรมธนารักษ์ สังกัดกระทรวงการคลัง ประกาศเปิดรับสมัครสอบบรรจุและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 15 ตำแหน่ง 32 อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 มกราคม 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน รับราชการในสังกัด 81 อัตรา ถึง 18 ม.ค.นี้

กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 73 อัตรา

กรมชลประทาน เปิดรับสมัคร สอบบรรจุข้าราชการ ปี 2567 จำนวน 80 อัตรา

ประกาศ กรมธนารักษ์ เว็บไซต์/กรมธนารักษ์
ประกาศ กรมธนารักษ์

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

3 ตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

4. ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

5. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

6. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
 • ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาโยธา
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

 1. สาขาวิชาบัญชี หรือ
 2. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
 3. สาขาวิชาการเลขานุการ หรือ
 4. สาขาวิชาการตลาด หรือ
 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

10. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

 1. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือ
 2. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

11. ตำแหน่ง นายช่างโลหะปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

 1. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
 2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือ
 3. สาขาวิชาเทคนิคการหล่อ

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

12. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวส.) จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

 1. สาขาวิชาโยธา หรือ
 2. สาขาวิชาสำรวจ หรือ
 3. สาขาวิชาการก่อสร้าง

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

13. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ปวช.) จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 9,400 - 10,340 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง
 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

14. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

 1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือ
 2. สาขาวิชาการออกแบบ หรือ
 3. สาขาวิชาช่างทองหลวง หรือ
 4. สาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ ทางโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

15. ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

 1. สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือ
 2. สาขาวิชาการออกแบบ หรือ
 3. สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือ
 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา หรือ
 5. สาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ หรือ
 6. สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี หรือ
 7. สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี หรือ
 8. สาขาวิชาช่างทองหลวง หรือ
 9. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือ
 10. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ กรมธนารักษ์ จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดสถิติหวยออกงวดวันที่ 17 มกราคม หวยวันครู ย้อนหลัง 15 ปี

มอเตอร์เวย์ M6 เปิดให้ใช้ฟรีตลอดปี 2567 เก็บค่าผ่านทางปี 2568

โปรแกรมฟุตบอลเอเชียน คัพ 2023 รอบแรก นัดแรก 13 ม.ค 67

PR-โปรแกรมผลบอล_B PR-โปรแกรมผลบอล_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ