สพฐ.ร่อนหนังสือด่วนถึงสำนักงานเขตฯทุกจังหวัด “ยกเลิกครูเวร” ทันที


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งหนังสือแจ้งด่วนถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ให้ยกเลิกครูเวรทันทีตามมติ ครม. และให้ประสานงานตํารวจในพื้นที่ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน รับราชการในสังกัด 81 อัตรา ถึง 18 ม.ค.นี้

เจาะลึกปัญหา "ครูเวร" มีผลกระทบ-แก้ไขอย่างไรได้บ้าง?

นาย ธีร์ ภวังคนัง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งผ่านหนังสือ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ โดยส่งถึงผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โดยมีใจความว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สพฐ.ได้ขอให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศีกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

สพฐ.ร่อนหนังสือด่วนถึงสำนักงานเขตฯทุกจังหวัด  “ยกเลิกครูเวร” ทันที สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
นาย ธีร์ ภวังคนัง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และขอให้สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2567 เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการความแจ้งแล้วนั้น

ทั้งนี้ สพฐ.พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้สถานศึกษาได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2542 เรื่อง การปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิกมติ ครม. เกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ ประจําสถานที่ราชการ) และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

 

1. การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ ระดับจังหวัด ประสานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อบูรณาการการทํางานร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เพื่อให้ได้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและแผนเผชิญเหตุ ให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2567 เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดตามบริบทของพื้นที่และความเหมาะสม

1.2 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น นอกเหนือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สรุปข้อมูลจํานวนสถานศึกษาในสังกัดเพื่อบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน ฝ่ายปกครองและสถานีตํารวจนครบาล เพื่อวางแผนในการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ บริบทของพื้นที่และให้สอดคล้องตามข้อ 1.1

 

2. การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการในพื้นที่จังหวัดอื่น

2.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ ระดับจังหวัด ประสานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อบูรณาการการทํางานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัด เพื่อให้ได้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและแผนเผชิญเหตุ ให้เป็นไปตามมติครม. เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2567 เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการให้แก่ สถานศึกษาในจังหวัดตามบริบทของพื้นที่และความเหมาะสม

2.2 ให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาอื่น นอกเหนือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 1 ดําเนินการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานฝ่ายปกครองระดับอําเภอและสถานีตํารวจภูธร เพื่อวางแผนในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาในสังกัดให้เหมาะสม กับบริบทของพื้นที่และให้สอดคล้องกับแผนระดับจังหวัดตามข้อ 2.1

 

3. ให้สถานศึกษายกเลิกคําสั่งอยู่เวรรักษาการณ์ที่สั่งไว้เดิมโดยทันที

4. ส่วนมาตรการอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อยู่ระหว่างดําเนินการ หากตาเนินการแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 

สพฐ.ร่อนหนังสือด่วนถึงสำนักงานเขตฯทุกจังหวัด  “ยกเลิกครูเวร” ทันที ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
สพฐ.ทำหนังสือด่วนแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกจังหวัด
สพฐ.ร่อนหนังสือด่วนถึงสำนักงานเขตฯทุกจังหวัด  “ยกเลิกครูเวร” ทันที ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
สพฐ.ทำหนังสือด่วนแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกจังหวัด

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ