กรมพินิจฯ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการฯ จำนวน 36 อัตรา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการฯ 36 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท เริ่ม 16 ก.พ. – 12 มี.ค. 2567

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน โดยเปิดรับสมัครทั้งหมด 10 หน่วย จำนวน 36 อัตรา ค่าตอบแทน 11,500 – 16,500 บาท รับคุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์  – 12 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครเศรษฐกรปฏิบัติการ 4 อัตรา ถึง 16 ก.พ. 67

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัคร 'นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ' 5 อัตรา

กรมพินิจฯ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการฯ จำนวน 36 อัตรา เว็บไซต์ / กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หน้าเว็บไซต์ https://djop.thaijobjob.com

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวนตำแหน่งว่าง 36 อัตรา

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักจัดหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกวิชา

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม) จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางอุตสาหกรรม ทางวิศวกรรม ทางเทคโนโลยี ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางครุศาสตร์วิศวกรรม ทางครุศาสตร์ เทคโนโลยี

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านวิชาชีพ) จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางศิลปศึกษา ทางศิลปศาสตร์ ทางธุรกิจศึกษา ทางดนตรีศึกษา ทางคหกรรมศาสตร์ ทางเกษตรศาสตร์ ทางเกษตรกรรม ทางการเกษตร ทางศิลปหัตถกรรม ทางศิลปกรรม ทางดุริยางคศิลป์ ทางดุริยางคศาสตร์

หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา)จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางพลศึกษา ทางวิทยศาสตร์การกีฬา

หน่วยที่ 6 ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

หน่วยที่ 7 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หน่วยที่ 8 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ

หน่วยที่ 9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี สาขาวิชา การบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หน่วยที่ 10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา

กรมพินิจฯ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการฯ จำนวน 36 อัตรา facebook/ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจฯ
ประกาศเปิดรับสมัคร ข้าราชการพลเรือนสามัญ

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครสอบได้ที่เพจเฟซบุ๊ค กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจฯ และเว็บไซต์สมัครสอบ https://djop.thaijobjob.com

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจเฟซบุ๊ค กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจฯ และ เว็บไซต์ www.djop.go.th

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

ใช้ปากเตะบอล | ชิงชนะเลิศ คาราบาว คัพ

ใช้ปากเตะบอล | ชิงชนะเลิศ คาราบาว คัพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ