มท. ชวนนักเรียน ม.6 ชายแดนใต้ สมัครขอทุนเรียนต่อ ป.ตรี 44 ทุน จาก 11 ม.ดัง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กระทรวงมหาดไทย ชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากจังหวัดชายแดนใต้ สมัครขอทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี 11 มหาวิทยาลัยดัง ทั้งหมด 44 ทุน ถึง 26 เม.ย. 67

กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ที่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวม 44 ทุน

ประกอบด้วย

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 27 ทุน (ทุนละ 40,000 บาท/ปี)
 • และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 17 ทุน (ทุนละ 30,000 บาทต่อปี)

คอนเทนต์แนะนำ
เช็กผลสอบ A-level ระบบ TCAS 67 ได้ที่นี่!
TCAS 67 ทปอ. ประกาศคะแนนเฉลี่ย A-level - TGAT/TPAT2-5
เฉลยแล้ว! ดราม่าขาดสอบ A-level แต่มีคะแนน เหตุนั่งฝนคำตอบผิดโต๊ะ!

 

ภาพประกาศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย

โครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 11 แห่ง ได้แก่

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ที่กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่รับสมัคร
 • บิดา หรือมารดา หรือ ผู้ปกครอง ของผู้สมัคร จะต้องมีภูมิลำเนาปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าวติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่รับสมัคร
 • ผู้สมัครฯ จะต้องกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 หรือ จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)
 • มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี โดยจะมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษา แนบมาประกอบด้วย
 • กรณีผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 1 ปีการศึกษาขึ้นไป ให้สถานศึกษาที่ผู้สำเร็จการศึกษา หรืออำเภอที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองความประพฤติของผู้สมัคร และในกรณีที่ผู้สมัครได้เข้าร่วม หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือจิตอาสากับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่น หรือหน่วยงานภาคเอกชน ให้สามารถใช้หนังสือรับรอง ประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตร หรือ วุฒิบัตร ที่ออกโดยหน่วยงานนั้น ๆ เป็นส่วนหนึ่งประกอบการรับรองความประพฤติได้
 • เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีหนังสือรับรองฐานะทางครอบครัวจากอำเภอที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกคัดชื่ออออกจากสถานศึกษาใด ๆ
 • ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบปิด
 • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยที่คัดเลือกเข้าศึกษานั้น ๆ กำหนด
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนหรือเคยได้รับทุนตามโครงการฯ นี้มาก่อน

นอกจากนี้ จะต้องเป็นผู้มีคะแนนจากการสอบวัดวิชาความถนัดทั่วไป (TGAT) วิชาความถนัดวิชาชีพ (TPAT) และ/หรือวิชาข้อสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ (A-Level) ที่ยังไม่หมดอายุตามเงื่อนไข และมีผลคะแนนสอบส่วนกลางที่มีการประกาศผลคะแนนในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว ตามแต่ละรายวิชาของคณะ/สาขาวิชาที่ประสงค์จะใช้คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาพนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เงื่อนไข

 • ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของกระทรวงมหาดไทย
 • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาตามโครงการฯ และได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ต้องไม่เป็นผู้ที่ยืนยันสิทธิ์หรือเป็นผู้ที่ได้สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567 (ระบบ ICAS) จากฐานข้อมูลผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาตามโครงการฯ และได้รับเงินทุนอุดหนุนการศึกษา จะต้องทำสัญญากับจังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนา โดยมีผู้ค้ำประกันว่า กรณีเรียนไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากลาออกระหว่างการศึกษา หรือ ถูกให้ออก หรือถูกไล่ออกจากสถานศึกษา ถูกพักการศึกษา จะต้องชดใช้เงินทุนอุดหนุนการศึกษาคืนต่อทางราชการเป็นจำนวนสองเท่าของทุนอุดหนุนการศึกษาที่รับไป เว้นแต่กรณีไม่สำเร็จการศึกษาเพราะถึงแก่ความตาย หรือ ลาออกเนื่องจากเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่ต้องชดใช้คืนทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับไป

และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะยินยอมกลับไปปฏิบัติราชการในท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี ถ้าไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ จะยินยอมชดใช้เงินทุนอุดหนุนการศึกษาคืนต่อทางราชการเป็นจำนวนสองเท่าของทุนอุดหนุนการศึกษาที่รับไป เว้นแต่กรณีที่ทางราชการไม่ต้องการ หรือไม่แจ้งให้ทราบภายในกำหนด 1 ปีนับแต่วันสำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาผู้ได้รับเงินทุนอุดหนุนการศึกษาถึงแก่ความตาย หรือ ลาออก เนื่องจากการเจ็บป่วยข้างต้น ไม่ต้องชดใช้คืนทุนอุดหนุนการศึกษาที่ได้รับไป

ทั้งนี้ กรณีที่นักศึกษาผู้ได้รับเงินทุนอุดหนุนการศึกษา ยินยอมกลับไปปฏิบัติราชการแต่ไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องชดใช้คืนทุนอุดหนุนการศึกษาต่อทางราชการตามส่วนของระยะเวลาที่มิได้กลับเข้าปฏิบัติราชการ ซึ่งการชดใช้เงินทุนอุดหนุนการศึกษาคืนจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ใช้เงินทุนอุดหนุนการศึกษาคืน หรือ ตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ทาง https://multi.dopa.go.th หัวข้อ ข่าวทุนนักศึกษาฯ และกรอกข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมส่งหลักฐานการสมัคร ได้ตามแบบฟอร์ม https://forms.gle/2JzeZsVG4opTfwqT7 ตั้งแต่ 18 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.

 

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย

เป็นไปได้หรือ? ประชาชนสงสัยดูไบฝนตกหนัก-น้ำท่วมเพราะ “ฝนเทียม”

ผลบอล UCL เรอัล มาดริด ชนะจุดโทษ แมนฯ ซิตี้ ส่งทีมอังกฤษสูญพันธุ์

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า 17 – 26 เม.ย. เตือนฝนเพิ่มขึ้น ระวังพายุฤดูร้อน!

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

ใช้ปากเตะบอล | แมนยู vs แมนฯ ซิตี้ | ชิงฯ เอฟเอ คัพ

ใช้ปากเตะบอล | แมนยู vs แมนฯ ซิตี้ | ชิงฯ เอฟเอ คัพ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ