กรมราชทัณฑ์ รับสมัครข้าราชการ 102 อัตรา ระหว่าง 27 พ.ค. - 18 มิ.ย. 67


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในสังกัด 4 ตำแหน่ง ทั้งหมด 102 อัตรา รับสมัครระหว่าง 27 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน 2567

กรมราชทัณฑ์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัด ทั้งหมด 4 ตำแหน่ง 102 อัตรา ค่าตอบแทนสูงสุด 18,150 บาท รับสมัครผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 32 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 18,150 บาท

คอนเทนต์แนะนำ
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 5 อัตรา
การประปานครหลวง รับสมัครพนักงาน 8 ตำแหน่ง 21 อัตรา ถึง 27 พ.ค. 67
กรมคุมประพฤติ รับสมัครข้าราชการ 45 อัตรา ระหว่าง 24 พ.ค. - 14 มิ.ย. 67

ภาพประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์
ประกาศกรมราชทัณฑ์

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด

2.  ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 26 อัตรา เงินเดือน 16,500 - 18,150 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด

3.  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา

 • ปวช. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 2 ปี  เงินเดือน 11,930 - 13,130 บาท
 • ปวส. หรือ อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี  เงินเดือน 12,650 - 13,920 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา และ
 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา หรือระดับ ปวส. ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด

4. ตำแหน่ง อนุศาสนาจารย์ปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ผู้ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6 - 8 อัตราเงินเดือน 9,560 - 10,520 บาท โดยให้เป็นไปตามการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ที่ อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกําหนด
 • ผู้ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9 อัตราเงินเดือน 16,500 - 18,150 บาท โดยให้ เป็นไปตามการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง ที่ อ. อ.ก.พ.กระทรวงยุติธรรมกําหนด

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 5 ขึ้นไป ตามหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://correct.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

 

ที่มา : ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

รู้จัก "Golden Boy" ประติมากรรมสำริด ที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ขอมโบราณ!

รวม 5 จุดน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล คืนนี้ถึงรุ่งเช้า!

ไขคำตอบ! ทำไมบางครั้งไอโฟนชาร์จสุดหยุดอยู่ที่ 80%

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ