โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 12 รูป


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 12 รูป วัดบวรนิเวศ วัดพระเชตุพน วัดชูจิตธรรมาราม ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2567

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 29 ข หน้า 2 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เผยแพร่ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 12 รูป ดังนี้

คอนเทนต์แนะนำ
โปรดสถาปนาสมณศักดิ์ “พระธรรมวิสุทธาจารย์” พระราชาคณะเจ้าคณะรอง
โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 71 รูป

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ ราชกิจจานุเบกษา
โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 12 รูป

1. พระเทพสิทธิโมลี เป็น พระธรรมวชิราธิการ สุวิธานปริยัติกิจ พิสิฐสีลสมาจาร สังฆภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดธำรงวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

2. พระเทพวิสุทธิกวี เป็น พระธรรมวชิราภิรัต ศรีปริยัติคณาภรณ์ บวรสีลสมาจาร สุวิธานศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดดิเรกวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

3. พระเทพวชิรมุนี เป็น พระธรรมวชิรญาณโสภณ วิมลสีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมภาณี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดปีติวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

4. พระเทพวชิรโมลี เป็น พระธรรมมงคลวชิโรภาส วิลาสธรรมโกศล วิมลสีลาจารคุณ วิบุลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดดิลกวรวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

5. พระราชรัตนมงคล เป็น พระเทพวชิรกิจมงคล โสภณธรรมนิวิฐ พิสิฐศาสนธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

6. พระราชมุนี เป็น พระเทพวชิราจารย์ สุวิธานปริยัติกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

7. พระราชญาณปรีชา เป็น พระเทพวัชรปรีชาญาณ ไพศาลศาสนกิจจาทร สีลาจารวัตรบวร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

8. พระราชวชิราภินันท์ เป็น พระเทพวชิราภินันท์ สันติธรรมดิลก สาธกธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

9. พระประกาศพุทธกิจ เป็น พระราชวชิรเมตตาคุณ วิบุลธรรมสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

10. พระศรีวิสุทธิกวี เป็น พระราชวัชรเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

11. พระมหานายก เป็น พระราชวชิรปฏิภาณ พิศาลวรกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

12. พระมหาไพจิตร อุตตมธมฺโม (เปรียญธรรม ๗ ประโยค) วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระเมธีวชิรดิลก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2567

ดูวอลเลย์บอลสด บัลแกเรีย พบ ไทย วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก VNL 2024 วันที่ 13 มิ.ย. 67

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า เตรียมรับมือมรสุมกำลังแรงขึ้น 14-21 มิ.ย.

โปรแกรมบอลยูโร 2024 ทุกคู่ เวลาแข่งขัน EURO 2024

Olympic2024_B Olympic2024_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ